Nagrody dla pracowników Instytutu Ogrodnictwa

28 marca 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Konferencja pt. „Program Horyzont 2020 – badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki”, podczas której upowszechniano informacje o projektach B+R+I, realizowanych ze środków Programu Horyzont 2020 i możliwościach, jakie on daje w zakresie prowadzenia międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych.

Integralną częścią Konferencji była uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień MRIRW dla zespołów jednostek badawczych, za wybitne krajowe osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, których wdrożenie i upowszechnienie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne i społeczne w 2018 roku.

Wśród nagrodzonych osiągnięć znalazły się trzy projekty zrealizowane w zespołach kierowanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa:

  • „Samojezdny kombajn do zbioru owoców jagodowych” - kierownik dr Jacek Rabcewicz,pozostali członkowie zespołu:mgr Paweł Białkowski (IO), prof. dr hab. Ryszard Hołownicki (IO), mgr Magdalena Placek (Jagoda JPS), Bogdan Jaworski (Jagoda JPS), Zbigniew Walendzik (Jagoda JPS), Piotr Kłobuchowski (Jagoda JPS) za;
  • „Opracowanie cyklu metodyk obowiązkowej inspekcji oraz samodzielnej kontroli sprzętu do ochrony roślin” – kierownik dr Artur Godyń, pozostali członkowie zespołu IO:dr Grzegorz Doruchowski, prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, mgr Waldemar Świechowski
  • Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej i ogrodniczej konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów” – kierownik dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, pozostali członkowie zespołu IO:dr Anna Lisek, dr Beata Sumorok, mgr Paweł Trzciński, mgr Edyta Derkowska, mgr Sławomir Głuszek, mgr Mateusz Frąc, mgr Michał Przybył, mgr Krzysztof Weszczak

Instytut Ogrodnictwa reprezentowała p.o. Dyrektor – dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO., która odebrała statuetkę „W uznaniu dla Kierownictwa i Pracowników Instytutu Ogrodnictwa za uzyskanie przez 3 zespoły autorskie nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie”. W dalszej części spotkania przedstawiciele instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW przedstawili cele i korzyści projektów, w których uczestniczą. Osiągnięcia i doświadczenia Instytutu Ogrodnictwa w zdobywaniu projektów badawczych w ramach Programu Horyzont 2020 prezentowała dr Agnieszka Masny. W prezentacji omówiła cele i korzyści wynikające z realizacji projektów GoodBerry i INVITE, realizowanych obecnie w Zakładzie Hodowli Rośli Ogrodniczych IO.