"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

dr hab. Anna Gałązka

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

e-mail: agalazka@iung.pulawy.pl

tel. 81 478 69 51

Tytuł wykładu prezentowanego podczas szkoleń:

Szczepionki mikrobiologiczne i ich zastosowanie w uprawie roślin

Opis działalności naukowej

Pani dr hab. Anna Gałązka pracuje jako adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Od 2013 roku jest kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB. W roku 2004 uzyskała dyplom magistra biotechnologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (praca dyplomowa pt. „Porównanie aktywności proteolitycznych u Phlebia radiata” wykonana w Zakładzie Biochemii pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Leonowicza). Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, specjalność: mikrobiologia gleby, nadany uchwałą Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach, uzyskała w roku 2008. Tytuł pracy doktorskiej brzmiał: ”Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska pani dr Gałązka uzyskała w październiku 2018 r. Tytuł osiągnięcia naukowego (cykl publikacji): „Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin”.

Badania prowadzone przez dr hab. Annę Gałązkę dotyczą oceny bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych w glebach rolniczych oraz skażonych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Jako kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej wprowadziła do profilu badawczego Zakładu nowe obszary i techniki analiz tj.: badania z zakresu biologii molekularnej, zróżnicowania genetycznego oraz identyfikacji mikroorganizmów glebowych. Obecny zakres prac badawczych kierowanego przez dr hab. Annę Gałązkę Zakładu koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • praktyczne wykorzystania bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego oraz bakterii symbiotycznych dla roślin bobowatych,
 • ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb związanej z praktyką rolniczą i ochroną środowiska (Biolog EcoPlates),
 • ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb prowadzona z wykorzystaniem techniki PCR DGGE,
 • identyfikacja i charakterystyka profilu metabolicznego bakterii i grzybów (BIOLOG System),
 • ocena parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki,
 • określenie zawartości glomalin w glebach Polski.

Dorobek naukowo-badawczy dr hab. Anny Gałązki obejmuje ponad 260 pozycji publikacyjnych, w tym m.in. 48 oryginalnych publikacji naukowych, jedna monografia naukowa w języku polskim, dwa rozdziały w monografii w języku angielskim, 16 rozdziałów w monografii w języku polskim oraz 39 komunikatów z konferencji międzynarodowych oraz 130 komunikatów z konferencji krajowych.

W ciągu całego okresu pracy zawodowej pani Gałązka brała czynny udział w realizacji 9 projektów, 15 tematów badawczych w ramach działalności statutowej IUNG-PIB oraz 3 zadań w ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Podczas dotychczasowej pracy naukowej brała czynny udział w 17 kongresach, sympozjach i warsztatach międzynarodowych oraz w 34 konferencjach i sympozjach krajowych. Łącznie w całej pracy zawodowej wygłosiłam 10 referatów na konferencjach międzynarodowych, oraz 55 na konferencjach krajowych. Uczestniczyła również w 28 szkoleniach, stażach i kursach. Zakres tematyczny większości tych szkoleń dotyczył merytorycznych zagadnień w zakresie mikrobiologii środowiskowej i biologii molekularnej oraz wykorzystania nowoczesnych metod w badaniach rośliny i gleby.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 1. Gałązka A., Grządziel J. 2018. Fungal genetics and functional diversity of microbial communities in the soil under long-term monoculture of maize using different cultivation techniques. Frontiers in Microbiology, Research Topic: Soil Fungal Biodiversity for Plant and Soil Health, Front. Microbiol. 9:76; doi: 10.3389/fmicb.2018.00076
 2. Woźniak M., Gałązka A., Grządziel J., Głodowska M. 2018. The identification and genetic diversity of endophytic bacteria isolated from selected crops. Journal of Agricultural Science. Volume 156, Issue 4 May 2018, pp. 547-556; https://doi.org/10.1017/S0021859618000618
 3. Gałązka A., Grządziel J., Gałązka R., Ukalska-Jaruga A., Strzelecka J., Smreczak B. Genetic and Functional Diversity of Bacterial Microbiome in Soils With Long Term Impacts of Petroleum Hydrocarbons. Frontiers in Microbiology, 2018 vol: 9 pp: 1923,  https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01923
 4. Gałązka A., Gawryjołek K., Kocoń A. 2017. The effect of same microbial products on basic biological activities of soil under cereals crop. Plant Soil and Environment, Vol. 63, No. 3: 111–116; doi: 10.17221/690/2016-PSE
 5. Grządziel J., Gałązka A. 2017. Microplot long-term experiment reveals strong soil type influence on bacteria composition and its functional diversity. Applied Soil Ecology, DOI10.1016/j.apsoil.2017.10.033
 6. Wolińska A., Gałązka A., Kuźniar A., Goraj W., Jastrzębska N., Grządziel J., Stępniewska Z., Catabolic Fingerprinting and Diversity of Bacteria in Mollic Gleysol Contaminated with Petroleum Substances, 2018. Applied Sciences. doi:10.3390/app8101970
 7. Gałązka A., Gawryjołek K., Gajda A., Furtak K., Księżniak A., Jończyk K. 2018. Assessment of the glomalins content in the soil under winter wheat in different crop production systems. Plant Soil and Environment, 64 (1), 32-37. doi: 10.17221/726/2017-PSE
 8. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Frąc M., Księżak J. 2017. Microbial community diversity and their interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques. Plant Soil and Environment, vol. 63, No. 6: 264–27; doi: 10.17221/171/2017-PSE
 9. Gałązka A., Gawryjołek K., Perzyński A., Gałązka R., Księżak J. 2017. Changes of enzymatic activities and microbial communities in soil under long-term maize monoculture and crop rotation. Polish Journal of Environmental Vol. 26, No. 1, 39-46,  DOI: 10.15244/pjoes/64745
 10. Gałązka A., Król M., Perzyński A. 2012. The Efficiency of Rhizosphere Bioremediation with Azospirillum sp. and Pseudomonas stutzeri in Soils Freshly Contaminated with PAHs and Diesel Fuel. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 21, No. 2, 345-
 11. Gałązka A. , Gałązka R. 2015. Phytoremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils artificially polluted using plant-associated-endophytic bacteria and Dactylis glomerata as the bioremediation plant. Polish Journal of Microbiology, 64(3): 239-250.
 12. Gałązka A., Gawryjołek K., Żuchowski J. 2016. Evaluation of phenolic acids content and antioxidant activity of winter cereal seeds in early stage germination. Journal of Elementology 22(2): 593-605. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.2.1137
 13. Łyszcz M., Gałązka A. 2016. Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych. Postępy Mikrobiologii, 55, 3, 309–319.
 14. Martyniuk S., Kozieł M., Gałązka A.  2017. Response of pulses to seed or soil application of rhizobial inoculants. Ecological Chemistry and Engineering S, 23(4).
 15. Łyszcz M., Gałązka A. 2017. Genetyczne metody różnicowania mikroorganizmów w systemie gleba – roślina. Postępy Mikrobiologii, 56, 3, 341–352.
 16. Abramczyk K., Gałązka A. 2017. Różnorodność mikroorganizmów glebowych wybranych obszarów chronionych i o znaczących walorach przyrodniczych. Sylwan 161 (6): 496−503.
 17. Abramczyk K., Gałązka A. 2017. Zabójcze drobnoustroje - mikroorganizmy wykorzystywane jako broń biologiczna. Postępy Mikrobiologii, 56, 4, 395–404.
 18. Bojarszczuk J., Księżąk J., Gałązka A. 2017. Soil respiration depending on different agricultural practices before maize sowing. Plant Soil Environment, Vol. 63, 2017, No. 10: 435–441, doi: 10.17221/597/2017-PSE
 19. Furtak K., Gawryjołek K., Gajda A.M., Gałązka A. 2017. Comparison of biological activity of soil under maize and winter wheat grown in different cultivation techniques. Plant Soil and Environment, Vol. 63, No. 10: 449–454,  doi: 10.17221/486/2017-PSE
 20. Gałązka A., Gawryjołek K., Kocoń A. 2017. The effect of same microbial products on basic biological activities of soil under cereals crop. Plant Soil and Environment, Vol. 63, No. 3: 111–116; doi: 10.17221/690/2016-PSE
 21. Jamiołkowska A., Księżniak A., Hetman B., Kopacki M., Barbara Skwaryło-Bednarz B., Gałązka A., Thanoon A. H. 2017. Interaction of arbuscular mycorrhizal fungi with plants and soil microflora. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 16(5), 89–9, DOI: 10.24326/asphc.2017.5.9
 22. Jamiołkowska A., Księżniak A., Gałązka A., Hetman B., Kopacki M., Skwaryło-Bednarz B. 2018. Impact of abiotic factors on development of the community of arbuscular mycorrhizal fungi in the soil: a Review. Int. Agrophys., 32, 133-140, doi: 10.1515/intag-2016-0090

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa