"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

dr Beata Kowalska – koordynator projektu

Zakład Mikrobiologii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

e-mail: beata.kowalska@inhort.pl
tel. 46 8346748

Tytuł wykładu prezentowanego podczas szkoleń:

Glebotwórcza rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy

Opis działalności naukowej

Dr Beata Kowalska ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Biologia o specjalizacji Mikrobiologia. Jej praca zawodowa związana jest od 1999 roku z Instytutem Warzywnictwa, a obecnie z Instytutem Ogrodnictwa, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii. Pracę doktorską pt. „Charakterystyka bakterii patogenicznych występujących na cebuli (Allium cepa L.) i metody jej zwalczania”  obroniła z wyróżnieniem w 2010 roku. Dr Kowalska jest laureatką krajowej nagrody z zakresu warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikrobiologii gleby, fitopatologii, biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem allelopatycznych związków zawartych w roślinach jak również mikroorganizmów antagonistycznych. Zajmuje się także badaniem skażenia mikrobiologicznego warzyw i owoców oraz oceną stanu degradacji gleb w rejonach intensywnej produkcji warzyw. Dr Kowalska posiada doświadczenie w realizacji licznych projektów badawczych finansowanych m.in. przez Unię Europejską oraz badań wdrożeniowych realizowanych u producentów warzyw. W roku 2016 otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcia mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie. Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych i 65 doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz dwóch patentów dotyczących opracowania podłóż służących namnażaniu antagonistycznych grzybów Trichoderma do wykorzystania w ogrodnictwie. Zajmuje się także popularyzatorstwem wiedzy, przekazując wyniki badań naukowych w postaci publikacji popularnonaukowych, skierowanych do producentów warzyw i owoców, działkowców, rolników, studentów, a także dla młodzieży szkolnej. Dr Kowalska była współorganizatorką kilku konferencji naukowych oraz szkoleń z zakresu mikrobiologii.

Wybrane publikacje:

 1. Szczech M., Kowalska B., Smolińska U., Maciorowski R., Michalska A. 2018. Sanitary condition of vegetables from Polish organic farms. International Journal of Food Microbiology, in press
 2. Smolińska U., Kowalska B. 2018. Biological control of the soil-borne fungal pathogen Sclerotinia sclerotiorum –– a review. Journal of Plant Pathology DOI: https://doi.org/10.1007/s42161-018-0023-0
 3. Smolińska U., Szczech M., Kowalska B., Oskiera M., Kowalczyk W. 2017. Wpływ intensywnej uprawy warzyw na mikroorganizmy glebowe i aktywność dehydrogenazy. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 25: 115-128
 4. Kowalska B., Smolińska U., Szczech M., Winciorek J. 2017. Application of organic waste material overgrown with Trichoderma atroviride as a control strategy for Sclerotinia sclerotiorum and Chalara thielavioides in soil. Journal of Plant Protection Research 57 (3): 205-211. DOI: 10.1515/jppr-2017-0027.
 5. Szczech M., Nawrocka J., Felczyński K., Małolepsza U., Sobolewski J., Kowalska B., Maciorowski R., Jas K., Kancelista A. 2017. Trichoderma atroviride TRS25 isolate reduces downy mildew and induces systemic defense responses in cucumber in field conditions. Scientia Horticulturae 224: 17-26 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.05.035
 6. Oskiera M., Kałużna M., Kowalska B., Smolińska U. 2017. Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferum on cabbage and Chinese cabbage:identification, characterization and taxonomic relatedness of bacterial soft rot causal agents.  Journal of Plant Pathology 99 (1): 149-160
 7. Szczech M., Kowalska B., Sobolewski J. 2016. Wpływ wybranych bakterii PGPB na plonowanie i zdrowotność sałaty i ogórka w uprawie polowej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 56(3): 354-359. DOI: 10.14199/ppp-2016-057
 8. Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M., Murgrabia A. 2016. Eradication of Sclerotinia sclerotiorum sclerotia from soil using organic waste materials as  Trichoderma fungi carriers. Journal of Horticultural Research 24(1): 101-110. DOI: 10.1515/johr-2016-0012
 9. Smolińska U., Kowalska B., Szczech M. 2015. Wpływ terminu aplikacji grzybów Trichoderma na nośnikach organicznych na wschody i wzrost marchwi i cebuli. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 23: 99-109
 10. Kowalska B., Smolińska U. 2015. Wstępna charakterystyka bakterii z rodzaju Pseudomonas wywołujących mokrą zgniliznę cebuli (Allium cepa L.) w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 23: 17-28
 11. Kowalska B., Smolińska U. 2015. Soil incorporation of Cruciferous plant residues as a control strategy for Pantoea ananatis colonization of onion seedlings. Journal of Plant Pathology. 97(2): 235-242  [20 pkt. IF 0,77]  DOI: 10.4454/JPP.V97I2.012
 12. Kowalska B., Smolińska U., Oskiera M. 2015. Burkholderia gladioli associated with soft rot of onion bulbs in Poland. Journal of Plant Pathology. 97(1): 37-43 [20 pkt. IF 0,77]  DOI: 10.4454/JPP.V97I1.007
 13. Kowalska B., Smolińska U.. 2014. Bakterie patogeniczne dla cebuli jako potencjalne zagrożenie dla innych gatunków warzyw. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa. 22: 71-79
 14. Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M. 2014. The use of agro-industrial wastes as carriers of Trichoderma fungi in the parsley cultivation. Scientia Horticulturae 179: 1-8
 15. Kowalska B., Smolińska U.. 2014. Podatność odmian cebuli na porażenie przez patogeny bakteryjne. Progress in Plant Protection 54 (2): 185-190
 16. Smolińska U., Gołębiewska E., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M. 2014. Materiały odpadowe jako nośniki antagonistycznych grzybów Trichoderma, Inżynieria i Ochrona Środowiska 17 (1): 5-20
 17. Kowalska B., Smolińska U. 2014. Bakterie patogenne dla cebuli (Allium cepa L.). Postępy Mikrobiologii 53 (1): 81-86
 18. Kowalska B., Smolińska U. 2013. Badania nad ograniczeniem populacji w glebie ważnego patogena cebuli – bakterii Burkholderia cepacia. Polish Journal of Agronomy 15: 38-48
 19. Grzegorzewska M., Kowalska B. 2013. Wpływ nanokoloidów srebra i miedzi oraz nadtlenku wodoru na niektóre patogeny grzybowe warzyw. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 21: 15-23
 20. Sikora E., Szczech M., Kowalska B. 2013. Odpady z przetwórstwa warzyw i owoców – możliwości ich zagospodarowania. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 7-8: 47-49
 21. Kowalska B., Smolińska U. 2011. Antybakteryjne właściwości środków dezynfekcyjnych w stosunku do bakteryjnych patogenów cebuli. Nowości Warzywnicze 52: 5-13
 22. Kowalska B. 2011. Characteristic of onion (Allium cepa L.) pathogenic bacteria and their control – abstract of doctor dissertation. Phytopathologia 59: 63-65
 23. Kowalska B, Smolińska U, Oskiera M. 2011. First report of Serratia plymuthica causing onion bulb rot in Poland. Polish Journal of Microbiology 60 (1): 85-87
 24. Szczech M., Kowalska B., 2010. Mikroflora warzyw ekologicznych. Nowości Warzywnicze 51: 65-72

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa