dr inż. Bożena Smreczak

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

e-mail: bozenas@iung.pulawy.pl
tel. 81 4786 918

Tytuł wykładu prezentowanego podczas szkoleń:

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych.

Opis działalności naukowej

Dr Bożena Smreczak jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB w Puławach. Tytuł naukowy doktora otrzymała w 1999 r. Dr Smreczak posiada ponad 25 letnie doświadczenie naukowe w zakresie chemii i ochrony gleb. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zanieczyszczenia gleb, biodostępności i oddziaływania zanieczyszczeń na organizmy żywe, wpływu materii organicznej na losy zanieczyszczeń w glebach oraz monitoringu właściwości gleb dla potrzeb oceny Wspólnej Polityki Rolnej. Dr Smreczak uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez NATO Advanced Study Institute (1997), EU Advanced Study Course (1998) oraz w zakresie klasyfikacji gleb, w szkole letniej organizowanej przez Joint Research Centre w Isprze (2006). W 1999 r. otrzymała stypendium naukowe OECD, które odbyła w “Alterra” Wageningen University and Research Centre, w Holandi. Była kierownikiem oraz głównym wykonawcą w wielu projektach naukowych, krajowych i międzynarodowych, finansowanych m.in. przez Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską. Od 1995 r. uczestniczy w realizacji programu „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce”, a od 2011 r. kieruje zadaniami w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB koordynowanego przez MRiRW. Dr Bożena Smreczak jest ekspertem MRiRW oraz członkiem grupy ekspertów powołanej przez Wojewodę Lubelskiego. Dr Smreczak jest autorką lub współautorką 65 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi wykłady z zakresu gleboznawstwa i ochrony gleb na Studium Podyplomowym dla Klasyfikatorów Gruntów oraz Studium Doktoranckim w  IUNG-PIB. Sumaryczny IF=32,9; h-indeks (wg WoS) =9.

Wybrane publikacje:

 1. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B. 2000. Ecotoxicological activity of soils polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) – effect on plants. Environmental Technology, 21: 1099-1110.
 2. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B. 2003. Habitat function of agricultural soils as affected by heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons contamination. Environment International,  28: 719-728
 3. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B. 2003. Seed germination and root growth of selected plants in PAH contaminated soil. Fresenius Environmental Bulletyn, 12(8): 946-949.
 4. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B. 2003. Wstępne badania nad oznaczaniem potencjalnie biodostępnych frakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach zanieczyszczonych tymi związkami. Archiwum Ochrony Środowiska, 29(4): 45-55. 
 5. Stuczyński T., Siebielec G., Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B.,  Gawrysiak L. 2004. Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 103. 
 6. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B. 2005. The efficiency of rhizosphere bioremediation of soils from industrial areas contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Valorisation of the environment in the areas exposed to long term industrial and mining activities. Polish Geological Institute Special Papers, 17: 74-76 ISSN 1507-9791
 7. Smreczak B., Maliszewska–Kordybach B., Klimkowicz-Pawlas A. 2007. Influence of phenanthrene on tomato seedlings in soils with different physico-chemical properties. Chemia i Inżynieria Ekologiczna., 2007, 14(5-6).
 8. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Terelak H. 2008. Monitoring of the total content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in arable soils in Poland. Chemosphere, 73: 1284-1291
 9. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B., Klimkowicz-Pawlas A. 2008. Assessing the bioavailability of phenantherene to soil microorganisms using the Tenax etraction method. Environmental Geochemistry and Health, 30, 183-186
 10. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B., Klimkowicz-Pawlas A. 2008. Application of different criteria for the assessment of arable soil pollution with PAHs. Zemės ūkio mokslai, 2008, 15: 55-58.
 11. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A. 2009. Concentrations, sources, and spatial distribution of individual polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in agricultural soils in the Eastern part of the EU: Poland as a case study. Science of the Total Environment, 407: 3746-3753.
 12. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A. 2009. Effects of anthropopressure and soil properties on the accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the upper layer of soils in selected regions of Poland. Applied Geochemistry, 24: 1918-1926.
 13. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A. 2013. The levels and composition of persistent organic pollutants in alluvial agriculture soils affected by flooding. Environmental Monitoring and Assessment, 185, 9935-9948.
 14. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A. 2013. Zagrożenie zanieczyszczeniami chemicznymi gleb na obszarach rolniczych w Polsce w świetle badań IUNG-PIB w Puławach. W: Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo – wybrane zagadnienia Studia i Raporty IUNG-PIB, 35(9): 97-118. ISBN 978-83-7562-152-5.
 15. Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B. 2013. Biodostępność trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w glebach. W: Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo – wybrane zagadnienia. Studia i Raporty IUNG-PIB, 35(9):137-154. ISBN 978-83-7562-152-5.
 16. Smreczak B.,  Jadczyszyn J., Klimkowicz-Pawlas A., Ukalska-Jaruga A. 2015.  Stan zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi oraz struktura użytkowania gruntów w rejonie Olkusza, Studia i Raporty IUNG-PIB nt. Wybrane zagadnienia związane z ochroną gleb przed degradacją”,  46(20), 125-142. ISBN 978-83-7562-198-3.
 17. Siebielec S., Siebielec G., Smreczak B. 2015. Zanieczyszczenia osadów dennych rzek i zbiorników wodnych. Studia i Raporty IUNG-PIB nt. Wybrane zagadnienia związane z ochroną gleb przed degradacją”, 46(20). ), 163-182. ISBN 978-83-7562-198-3.
 18. Smreczak B., Jadczyszyn J. 2017. Badania właściwości gleb użytkowanych rolniczo w latach 1992-1997 i ich wykorzystanie w ocenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Studia i Raporty IUNG-PIB (51)5: 41-58. ISBN 978-83-7562-240-9.
 19. Smreczak B., Ukalska-Jaruga A., Łysiak M., Strzelecka J., Niedźwiecki J., Sobich D.  2017. Funkcje, jakość i usługi ekosystemowe gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, 54(8): 9-24. ISBN: 978-83-7562-270-6-6943.
 20. Ukalska-Jaruga A., Smreczak B. , Strzelecka J. 2017 Wpływ materii organicznej na jakość gleb użytkowanych rolniczo. Studia i Raporty IUNG-PIB, 54(8): 25-40. ISBN: 978-83-7562-270-6-6943.

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >