"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

dr Magdalena Szczech

Zakład Mikrobiologii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

e-mail: magdalena.szczech@inhort.pl
tel. 46 8346751

Tytuł wykładu prezentowanego podczas szkoleń:

Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki

Opis działalności naukowej

Dr Magdalena Szczech od 1990 r. jest pracownikiem Instytutu Warzywnictwa,  obecnie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii. Studia ukończyła w Warszawie, na Wydziale Rolniczym SGGW. W roku 1995 obroniła pracę doktorską pt. „Oporność wermikompostu w stosunku do patogenów grzybowych w uprawie pomidorów”.

Badania naukowe prowadzone przez dr Magdalenę Szczech są ukierunkowane na obszary badawcze związane z mikrobiologią gleb użytkowanych rolniczo oraz roślin uprawnych. Tematyka badawcza: (i) wykorzystanie mikroorganizmów do poprawy wzrostu i zdrowotności roślin, (ii) zastosowanie grzybów z rodzaju Trichoderma w rolnictwie, (ii) biologiczna ochrona roślin, (iii) zastosowanie mikroorganizmów i odpadów organicznych do poprawy jakości gleby, (iv) badanie stanu sanitarnego roślin uprawnych oraz poszukiwanie metod ograniczania ryzyka skażeń mikrobiologicznych w produktach roślinnych.

Dr Szczech jest autorką i współautorka licznych prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Była i jest kierownikiem lub wykonawcą projektów naukowych krajowych i międzynarodowych, m.in. badań pt. „Monitorowanie skażeń mikrobiologicznych i mikotoksycznych warzyw produkowanych w gospodarstwach ekologicznych” w Programie Wieloletnim finansowanym przez MRiRW oraz projektu pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” (UDA-POIG.01.03.01-00-129/09), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W trakcie pracy dr Szczech odbyła kilka zagranicznych staży naukowych, m.in. na Tajwanie, w Holandii, Korei Pd. i Japonii. Uczestniczy również czynnie w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, a także w szkoleniach organizowanych dla rolników i studentów uczelni rolniczych.

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Szczech M., Kowalska B., Smolińska U., Maciorowski R., Michalska A. 2018. Sanitary condition of vegetables from Polish organic farms. International Journal of Food Microbiology, in press
 2. Nawrocka J., Małolepsza U., Szymczak K., Szczech M., 2017. Involvement of metabolic components, volatile compounds, PR proteins, and mechanical strengthening in multilayer protection of cucumber plants against Rhizoctonia solani activated by Trichoderma atroviride TRS25. Protoplasma 255 (1): 359 – 373.
 3. Szczech M., Nawrocka J., Felczyński K., Małolepsza U., Sobolewski J., Kowalska B., Maciorowski R., Jas K., Kancelista A., 2017. Trichoderma atroviridae TRS25 isolate reduces downy mildew and induces systemic defence responses in cucumber in field conditions. Scientia Horticulturae 224: 17 – 26.
 4. Oskiera M., Szczech M., Stępowska A., Smolińska U., Bartoszewski G., 2017. Monitoring of Trichoderma species in agricultural soil in response to application of biopreparations. Biological Control, 113: 65 – 72.
 5. Nawrocka J, Szczech M, Małolepsza U. 2017.Trichoderma atroviride enhances phenolic synthesis and cucumber protection against Rhizoctonia solani. Plant Protection Science, 53: 1 – 7.
 6. Wolna-Maruwka A., Piechota T., Dach J., Szczech M., Szczerbal I., Niewiadomska A., Budka A., Gaj R., 2017. The influence of Trichoderma on the phytosanitary status of soil and yield of red beets (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris). Polish Journal of Environmental Studies 26 (2): 847 – 859.
 7. Szczech M., Kowalska B., Sobolewski J., 2016. Wpływ wybranych bakterii PGPB na plonowanie oraz zdrowotność sałaty i ogórka w uprawie polowej. Progress in Plant Protection 56 (3): 354 – 359.
 8. Szczech M., Szafirowska A., Kowalczyk W., Szwejda-Grzybowska J., Włodarek A., Maciorowski R. 2016. The effect of plant growth promoting bacteria on transplants growth and lettuce yield in organic production. Journal of Horticultural Research 24 (2): 101 – 107.
 9. Szczech M., Maciorowski R., 2016. Microencapsulation technique with organic additives for biocontrol agents. Journal of Horticultural Research 24 (1): 111 – 122. 
 10. Małolepsza U., Nawrocka J., Szczech M., 2016. Trichoderma virens 106 inoculation stimulates defence enzyme activities and enhances phenolic levels in tomato plants leading to lowered Rhizoctonia solani infection. Biocontrol Science and Technology, 27 (2): 180 – 199.
 11. Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M., Murgrabia A., 2016. Eradication of Sclerotinia sclerotiorum sclerotia from soil using organic waste materials as Trichoderma fungi carriers. Journal of Horticultural Research, 24 (1): 101 – 110.
 12. Skoneczny D., Oskiera M., Szczech M., Bartoszewski G., 2015. Genetic diversity of Trichoderma atroviride strains collected in Poland and identification of loci useful in detection of within-species diversity. Folia Microbiologica, 60 (4): 297 – 307.
 13. Szczech M., Kowalska B., Smolińska U., Kosson R., Szwejda-Grzybowska J., Tuszyńska M., 2014. Monitorowanie skażeń mikrobiologicznych i mikotoksycznych warzyw produkowanych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. W: „Zdrowa żywność: mikrobiologiczne bezpieczeństwo w produkcji rolniczej”. Skierniewice 2014: 5 – 13.
 14. Szczech M., 2014. Jak zapobiegać skażeniom mikrobiologicznym produktów roślinnych czyli dobre praktyki rolnicze. W: „Zdrowa żywność: mikrobiologiczne bezpieczeństwo w produkcji rolniczej”. Skierniewice 2014: 41 – 54.
 15. Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M., 2014. The use of agro-industrial wastes as carriers of Trichoderma fungi in the parsley cultivation. Scientia Horticulturae, 179: 1 – 8.
 16. Kancelista A., Trill U., Stempniewicz R., Piegza M., Szczech M., Witkowska D., 2013. Application of lignocellulosic waste materials for the production and stabilization of Trichoderma biomass. Polish Journal of Environmental Studies, 22 (4): 1083 – 1090.
 17. Staniaszek M., Szajko K., Uliński Z., Szczech M., Marczewski W., 2010. BseGI restriction of the polymerase chain re action amplicon Th444 is registered to distinguish biotypes of Trichoderma aggressivum causing serious losses in mushroom (Agaricus bisporus) production. HortScience, 45: 1910 – 1911.
 18. Szczech M., Kowalska B., 2010. Mikroflora warzyw ekologicznych. Nowości Warzywnicze, 51: 65 – 72. (2)
 19. Szczech M., Staniaszek M., Habdas H., Uliński Z., Szymański J., 2008. Trichoderma spp. – the cause of the green mould in Polish mushroom farms. Vegetable Crops Research Bulletin, 69: 105 – 114. (9)
 20. Szczech M., 2008. Mixtures of microorganisms in biocontrol. W: Progress in Environmental Microbiology. Ed.: M.B. Kim. Nova Science Publishers, INC: 69 – 110. (ISBN:978-60021-940-5)
 21. Szczech M., Dyki B., 2007. Combination of microbial biocontrol agents to control of damping-off and fusarium wilt of tomato. IOBC/WPRS Bulletin, 30: 415 – 418.
 22. Szczech M, Shoda M., 2006. The effect of mode of application of Bacillus subtilis RB14-C on its efficacy as a biocontrol agent against Rhizoctonia solani. Journal of Phytopathology, 154: 370 – 377.
 23. Szczech M., Shoda M., 2005. The influence of Bacillus subtilis RB14-C on the development of Rhizoctonia solani and indigenous microorganisms in the soil. Canadian Journal of Microbiology, 51: 405 – 411.
 24. Szczech M., Shoda M., 2004. Biocontrol of Rhizoctonia damping-off of tomato by Bacillus subtilis combined with Burkholderia cepacia. Journal of Phytopathology, 152: 549 – 556.
 25. Szczech M., Smolińska U., 2001. Comparison of suppressiveness of vermicompost produced from animal manures and sewage sludge against Phytophthora nicotianae Breda de Haan var. nicotianae. Journal of Phytopathology, 149: 77 – 82.
 26. Szczech M.M., 1999. Suppressiveness of vermicompost against Fusarium wilt of tomato. Journal of Phytopathology, 147: 155 – 161.
 27. Tuitert G., Szczech M., Bollen J.G., 1998. Suppression of Rhizoctonia solani in potting mixtures amended with compost made of organic household waste. Phytopathology, 88: 764 – 773.

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa