"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dr hab. Tomasz Sosulski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

e-mail: tomasz_sosulski@sggw.pl
tel. 22 59 326 25

Tytuł wykładu prezentowanego podczas szkoleń:

Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych.

Opis działalności naukowej

W ramach działalności naukowej dr hab. Tomasz Sosulski zajmuję się chemizmem składników pokarmowych w agroekosystemach. Szczególnie interesującym aspektem tych badań jest ocena wielkości strat składników z gleby przez wymywanie ich rozpuszczalnych form oraz ulatnianie się związków gazowych. W ramach badań oceniany jest wpływ czynników agrotechnicznych, glebowych i klimatycznych na emisję podtlenku azotu z gleby lekkiej, ich wpływ na wymywanie azotanów i kationu amonowego. W wyniku tych badań dr hab. Sosulski wykazał, że najwięcej N2O ulatnia się z gleb nawożonych nawozami mineralnymi i obornikiem, natomiast emisja tego gazu z gleb nawożonych wyłącznie nawozami mineralnymi lub obornikiem utrzymuje się na niższym i jednocześnie podobnym poziomie. Emisja podtlenku azotu z gleby ulega dużym wahaniom, a najistotniejszym czynnikiem kształtującym jej wielkość jest temperatura gleby. Ciekawym wątkiem tych badań była ocena relacji pomiędzy wielkością strumienia wymywanych z gleby azotanów i rozpuszczalnego węgla organicznego. Niekorzystne proporcje tych składników w wodach odpływających z profilu glebowego w okresie intensywnego wymycia azotu z gleby (wiosna, jesień) mogą wyjaśnić trwałe zanieczyszczenie naszych wód azotanami. Niedostateczna ilość węgla organicznego uniemożliwia samooczyszczanie się wód w wyniku biologicznej denitryfikacji. Odrębnym zagadnieniem badań pana Sosulskiego jest chemizm fosforu w glebach. W badaniach zajmuje się szczególnie właściwościami sorpcyjnymi gleb uprawnych w stosunku do fosforanów. Mała zdolność sorpcji fosforanów w glebach lekkich Polski stwarza możliwość strat fosforu z gleby w wyniku spływu powierzchniowego i wymywania do głębszych poziomów gleby. Szczególne znaczenie dla strat fosforu przez wymywanie ma nawożenie organiczne, ponieważ aniony fosforanowe konkurują o miejsca sorpcyjne w glebie z anionami organicznymi. W rezultacie z gleb nawożonych nawozami organicznymi straty fosforu przez wymywanie są większe niż z gleb nawożonych nawozami mineralnymi. Poza głównym nurtem zainteresowań, dr hab. Sosulski prowadzi badania związane z różnymi aspektami chemii rolnej, wynikającymi z konieczności weryfikacji nowych hipotez, testowania wartości nawozowej substancji, współpracy z gospodarką i promocji prac dyplomowych studentów.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 1. Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., Skowrońska M., Szczepaniak J., 2018. Impact of reduced tillage on CO2 emission from soil under maize cultivation. Soil and Tillage Research. 180: 21-28
 2. Szara E.,  Sosulski T., Szymańska M., Szyszkowska K.., 21018. Usefulness of Mehlich-3 test in the monitoring of phosphorus dispersion from Polish arable soils. Environmental Monitoring and Assessment. 190: 298
 3. Szara E., Sosulski T., Szymańska M., Stępień W. 2017 Phosphate sorption and P soil-test in sandy loam soil as affected by manure and lime applications in a long-term fertilization experiment. Fresenius Environmental Bulletin. 26 (5): 3191-3199.
 4. Szara E., Sosulski T., Szymanska M., Stepien W., 2017. Phosphate sorption and p soil-test in sandy loam soil as affected by manure and lime applications in a long-term fertilization experiment . Fresenius Environmental Bulletin . 26 (5): 3191-3199
 5. Sosulski T., Szara E., Szymańska M., Stępień W., 2017. N2O emission and N and C leaching from the soil in relation to long-term and current mineral and organic fertilization – a laboratory study. Plant Soil Environment. 63 (3): 97–104.
 6. Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., Borowska-Komenda M., 2016. Carbon and nitrogen leaching in Long-term experiments and DOC/N-NO3- ratio in drainage water as an indicator of denitrification potential in different fertilization and crop rotation systems. Fresenius Environmental Bulletin. 25 (8): 2813-2814.
 7. Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., 2016. Impact of liming management on N2O emissions from arable soils in three long-term fertilization experiments in Central Poland. Fresenius Environmental Bulletin. 25 (12a): 6111–6119.
 8. Sosulski T., Szara E., Stępień W., Rutkowska B., 2015. The influence of mineral fertilization and legumes cultivation on the N2O soil emissions. Plant Soil Environment. 61 (12): 529–536.
 9. Sosulski T., Szara E., Stępień W., Szymańska M., 2014. Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on a long-term experiment. Plant Soil Environment. 60 (11): 481–488.
 10. Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., Stępień W., 2014. Soil micronutrient availability to crop affected by long-term inorganic and organic fertilizer applications. Plant Soil Environment. 60 (5): 198-203.
 11. Szulc W., Rutkowska B., Sosulski T., Szara E., Stępień W., 2014. Assessment of sulphur demand of crops under permanent fertilization experiment Plant Soil Environ. 60 (3): 135-140. 

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa