"Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO

Emerytowany profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

e-mail: urszula.smolinska@inhort.pl
tel. 46 833 29 71

Tytuł wykładu prezentowanego podczas szkoleń:

Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe

Opis działalności naukowej

Dr. hab. Urszula Smolińska jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja mikrobiologia. W 1986 roku obroniła pracę doktorską w Zakładzie Genetyki IBB PAN w Warszawie. Od 1986 roku pracowała w Instytucie Warzywnictwa, a następnie w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Badania dotyczące wpływu substancji biologicznie czynnych na grzyby patogeniczne były podstawą przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie.

Dr hab. Urszula Smolińska jest specjalistką w zakresie mikrobiologii ogrodniczej. Przez wiele lat prowadziła badania skoncentrowane wokół zagadnień związanych z określeniem roli mikroorganizmów glebowych w rozwoju roślin warzywnych. Zajmowała się identyfikacją bakterii i grzybów zarówno saprotroficznych jak i patogenicznych dla roślin. Po raz pierwszy w Polsce kompleksowo badała wpływ odpadów roślinnych, zawierających substancje biologicznie aktywne na glebowe mikroorganizmy patogeniczne. Zajmowała się wykorzystaniem różnorodnych substancji organicznych jako nośników dla mikroorganizmów antagonistycznych. Była koordynatorem i wykonawcą wielu projektów badawczych.  Jest autorką patentów dotyczących nowatorskich metod namnażania mikroorganizmów antagonistycznych na odpadowych materiałach z przemysłu rolno-spożywczego, a także autorką wielu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach w Polsce i na świecie, dotyczących w/w problematyki.

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Smolińska U., Knudsen G. R., Morra M. J., Borek V. 1997. Inhibition of Aphanomyces euteiches f. sp. pisi by volatiles produced by hydrolysis of Brassica napus seed meal. Plant Disease 81: 288-292.
 2. Smolińska U., Morra M. J. Knudsen G. R., Brown P. D. 1997. Toxic effect of glucosinolate degradation products from Brassica napus seed meal towards Aphanomyces euteiches f. sp. pisi.  Phytopathology 87: 77-82.
 3. Smolińska U. 2000. Survival of Sclerotium cepivorum sclerotia and Fusarium oxysporum chlamydospores in soil amanded with cruciferous residues.  Journal of Phytopathology 148: 343-349.
 4. Smolińska U.,  Dyki. B., 2002. Viability and micromorphology of Sclerotium cepivorum sclerotia in field soil after addition of Brassica juncea and Brassica napus residues. Phytopathologia Polonica 23: 39-51. 
 5. Smolińska U.,  Dyki, B., Kwaśna H., 2002. Activity of fungi towards sclerotia of Sclerotium cepivorum as influenced by cruciferous plant residues. Phytopathologia Polonica      24: 5-16. 
 6. Szczech M., Kowalska B., Smolińska U., 2002. Induction of systemic resistance in radish by pseudomonads developing in vermicompost-amended substrate. Phytopathologia Polonica 24: 57-66.
 7. Smolińska U., M.J. Morra, G.R. Knudsen, R.L. James, 2003. Inhibition of Fusarium oxysporum by isothiocyanates found in the Brassicaceae. Plant Disease 87: 407-412.
 8. Smolińska U., Kowalska B., 2003. Short test for the evaluation of the antagonistic activity of selected Trichoderma isolates. Bulletin of the Polish Academy of Sciences 51: 133-138.
 9. Smolińska U., Kowalska B., Oskiera M. 2007. The effectivity of Trichoderma strains in the protection of cucumber and lettuce against Rhizoctonia solani. Veg. Crops Res. Bull. 67: 81-93
 10. Ślusarski C., Smolińska U. 2010 Status of microbial communities in chemically disinfected and not disinfected re-used rockwool substrate following tomato culture. Phytopathologia 56:251-256.
 11. Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M. 2014. The use of agro-industrial wastes as carriers of Trichoderma fungi in the parsley cultivation. Scientia Horticulturae 179: 1-8.
 12. Smolińska U. Kowalczyk W. 2014. The impact of the Brassicaceae plant materials added to the soil on the population of Fusarium solani (Mart.) Sacc. and F. oxysporum Schlecht   Journal of Horticultural Research, 22: 123-129.
 13.  Smolinska U. 2014. Możliwości i skutki skażeń mikrobiologicznych produktów roślinnych.  W: Zdrowa Żywność: Mikrobiologiczne bezpieczeństwo w produkcji rolniczej. ISBN -978-83-89800-60-2, praca zbiorowa, Wyd. Instytutu Ogrodnictwa, Skierniewice: 14-28.
 14. Kowalska B., Smolińska U., Oskiera M. 2015. Burkholderia gladioli associated with soft rot of onion bulbs in Poland. Journal of Plant Pathology 97(1): 37-
 15. Kowalska B., Smolińska U. 2015. Soil incorporation of Cruciferous plant residues as a control strategy for Pantoea ananatis colonization of onion seedlings. Journal of Plant Pathology. 97(2): 235-242 
 16. Smolińska U., Kowalska B., Kowalczyk W., Szczech M., Murgrabia A. 2016. Eradication of Sclerotinia sclerotiorum sclerotia from soil using organic waste materials as  Trichoderma fungi carriers. Journal of Horticultural Research 24:101-110.
 17. Oskiera M., Kałużna M., Kowalska B., Smolińska U. 2017. Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferum on cabbage and Chinese cabbage:identification, characterization and taxonomic relatedness of bacterial soft rot causal agents.  Journal of Plant Pathology 99: 149-160.
 18. Oskiera M., Szczech M., Stępowska A., Smolińska U., Bartoszewski G. 2017. Monitoring of Trichoderma species in agricultural soil in response to application of biopreparations. Biological Control 113: 65-72.
 19. Smolińska U., Szczech M., Kowalska B., Oskiera M., Kowalczyk W. 2017. Wpływ intensywnej uprawy warzyw na mikroorganizmy glebowe i aktywność dehydrogenazy. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa  25:115-128.
 20. Smolińska U., Kowalska B. 2018. Biological control of the soil-borne fungal pathogen  Sclerotinia sclerotiorum - a review. Journal of Plant Pathology [https://doi.org/10.1007/s42161-018-0023-0]

 

© 2018 Instytut Ogrodnictwa