Skip to content

BIONAWOZY – Dobre Praktyki

Powrót na stronę główną

Zbiór zaleceń i Dobrych Praktyk w zakresie bionawożenia i ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej

Zbiór zaleceń i Dobrych Praktyk w zakresie bionawożenia i ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej

Jabłoń

Problem zakwaszenia gleb w Polsce, a równocześnie rozwój ekologicznej i integrowanej produkcji owoców wymaga wprowadzenia do praktyki ogrodniczej nowych bionawozów przyczyniających się do poprawy jakości gleby oraz ochrony bioróżnorodności mikroflory glebowej. Podniesienie odczynu gleby poprzez aplikację nawozów wapniowych umożliwia roślinom lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby, a tym samym poprawia kondycję roślin, ich stan zdrowotny i plonowanie. Wapnowanie gleby w sadzie wpływa na zwiększenie porowatości ogólnej i kapilarnej gleby, co poprawia właściwości bio-fizyko-chemiczne gleby. Aplikacja nawozów wapniowych ma bardzo duże znaczenie w uprawach ogrodniczych, szczególnie w wieloletnich, monokulturowych uprawach roślin sadowniczych. Dotyczy to zwłaszcza pól użytkowanych rolniczo, przygotowywanych pod nowe nasadzenia oraz w rejonach o dużej intensywności upraw sadowniczych, gdzie brak jest możliwości przeprowadzenia powszechnie zalecanego zmianowania. Wobec korzystnych oddziaływań pożytecznych mikroorganizmów na wzrost i plonowanie roślin, są one w coraz większym stopniu praktycznie stosowane w nowoczesnej uprawie roślin.

W wyniku stosowania bionawozów wzrasta zawartość dostępnych form składników mineralnych w glebie o ok. 30% oraz przyswajanie jonów tych składników przez rośliny. Dzięki temu w uprawach roślin można stosować mniejsze dawki  nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, a uzyskiwane plony są większe i jakościowo lepsze. Odpowiedni skład bionawozów wzbogaconych o pożyteczne mikroorganizmy sprawia, że ich stosowanie wpływa na zwiększenie pH gleby, dostępności w ryzosferze i przyswajania przez rośliny jonów składników mineralnych. Pod wpływem aplikacji bionawozów następuje poprawa bio-fizyko-chemicznych właściwości gleby, m.in. zwiększenie populacji pożytecznych grup mikroorganizmów oraz poprawa stosunków powietrzno-wodnych. Stosowanie bionawozów w uprawie jabłoni przyczynia się do ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej.

Wyniki uzyskane w badaniach IO-PIB wskazują, że aplikacja bionawozów wzbogaconych mikrobiologiczne wpływa na zwiększenie plonowania i jakość owoców drzew jabłoni. Aplikacja bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie przyczynia się do tworzenia koron o dużej rozpiętości, wytwarzania dużej liczby kwiatostanów, lepsze zawiązywanie owoców. Aplikacja bionawozów przyczynia się także do uzyskiwania większej liczby owoców o cechach oczekiwanych przez konsumentów, czyli o średnicy 70-80 mm z rumieńcem na połowie powierzchni owocu.  

Bionawozy o szczególnej przydatności do uprawy jabłoni: Humus Active, Plonar Active, Biopuls Forte, Biopuls Harvest, Florovit AGRO Bionawóz PMG, Florovit AGRO wapno nawozowe granulowane PMG, Florovit Mikroflora (3w1), Nawóz organiczno-mineralny SLAFER, TRICHOFIT, BACTERBASE, TOTALHUMUS.

Truskawka

Zawartość całej materii organicznej i kwasów humusowych są głównymi czynnikami wpływającymi na żyzność i jakość gleb uprawnych. Dodatek wyselekcjonowanych, pożytecznych mikroorganizmów do bionawozów przyczynia się do intensyfikacji procesów mineralizacji oraz humifikacji materii organicznej w glebie. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wskazują na intensyfikację życia biologicznego gleby, w tym zwiększenie aktywności wybranych enzymów glebowych oraz zwiększenie populacji grup pożytecznych mikroorganizmów po zastosowaniu bionawozów.

Zastosowanie bionawozów powoduje zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie, przywrócenie dominacji pożytecznej mikroflory glebowej, zwiększenie stabilności mechanicznej gleby, poprawę zdolności sorpcyjnych gleby. Aplikacja bionawozów do gleby ułatwia pobieranie składników odżywczych przez rośliny, a także łagodzi skutki anomalii pogodowych, t.j.  niskich lub wysokich temperatur czy wymywania składników pokarmowych na skutek ulewnych deszczy.

W badaniach Instytutu Ogrodnictwa-PIB wykazano korzystny wpływ aplikacji bionawozów na wzrost i plonowanie roślin truskawki oraz na zwiększenie bioróżnorodności pożytecznych grup mikroorganizmów w ryzosferze tych roślin. Aplikacja bionawozów stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz plonowanie w uprawie szklarniowej i polowej roślin truskawki. Nawożenie bionawozami w uprawach roślin truskawki wpływa także na zwiększenie zawartości makro- i mikroelementów i substancji organicznej w glebie oraz populacji pożytecznych grup mikroorganizmów w ryzosferze tych roślin. Aplikacja bionawozów ma pozytywny wpływ na strukturę populacji grzybów oraz obniżenie liczebności patogenów glebowych w uprawach truskawki. Stosowanie bionawozów w uprawie truskawki przyczynia się do ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej.

Bionawozy o szczególnej przydatności do uprawy truskawki: Humus Active, Plonar Active, Biopuls Forte, Biopuls Harvest, Florovit AGRO Bionawóz PMG, Florovit AGRO wapno nawozowe granulowane PMG, Florovit Mikroflora (3w1), Nawóz organiczno-mineralny SLAFER, TRICHOFIT, BACTERBASE, TOTALHUMUS.

Pomidor

Zawartość materii organicznej jest jednym z podstawowych składników, który wpływa na jakość i produktywność gleb. W jej skład wchodzą obumarłe szczątki roślinne i zwierzęce oraz produkty ich rozkładu i wtórnej syntezy związków próchnicznych. Aktywność mikroorganizmów glebowych i uprawa roślin powodują zmniejszanie zawartości materii organicznej w glebie, co jest skutkiem procesów mineralizacji. Jednak w optymalnych warunkach bio-fizyko-chemicznych gleby, uzyskiwanych poprzez aplikację bionawozów wzbogaconych w pożyteczne mikroorganizmy, obecność pozostałości  roślin i ich przemiany biochemiczne mogą zapoczątkować procesy formowania związków próchniczych.

Badania różnych autorów wskazują, że pożyteczne mikroorganizmy żyjące w naturalnej symbiozie z roślinami uwalniają składniki niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. W tym kontekście, we wszystkich zbiorowiskach ważne są właściwe proporcje, rozwój i aktywność komponentów ryzosfery, obejmującej nie tylko glebę otaczającą korzeń, ale także organizmy symbiotyczne t.j. bakterie ryzosferowe, grzyby mykoryzowe, grzyby saprotroficzne, drapieżne pierwotniaki i nicienie. Aktywność pożytecznej mikroflory w ryzosferze jest nie tylko jednym z czynników warunkujących prawidłowy wzrost roślin, ale także ważnym potencjalnym źródłem ich odporności na choroby infekcyjne.

Przeprowadzone badania IO-PIB wskazują, że zastosowanie bionawozów w uprawie szklarniowej i polowej roślin pomidora wpływa biostymulująco na wzrost i plonowanie roślin,  ogranicza rozwój patogenów glebowych, przyspiesza mikrobiologiczny rozkład resztek pozbiorczych i zwiększa dostępność składników mineralnych w glebie. Dodatek do bionawozów kwasów humusowych poprawia zdolności sorpcyjne gleby oraz ogranicza straty spowodowane wymywaniem składników mineralnych z gleby. Ponadto, zastosowanie bionawozów z wyselekcjonowanymi szczepami mikroorganizmów ma korzystny wpływ na zdolność, średni czas kiełkowania nasion, wschody i wzrost roślin, powierzchnię oraz objętość liści oraz wydajność aparatu fotosyntetycznego w szklarniowej uprawie pomidora. Stosowanie bionawozów w uprawie pomidora przyczynia się do ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej.

Bionawozy o szczególnej przydatności do uprawy pomidora: Humus Active, Plonar Active, Biopuls Forte, Biopuls Harvest, Florovit AGRO Bionawóz PMG, Florovit AGRO wapno nawozowe granulowane PMG, Florovit Mikroflora (3w1), TRICHOFIT, BACTERBASE, TOTALHUMUS, Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 3 z mikroorganizmami, Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 4 z mikroorganizmami.

Ogórek

W intensywnej produkcji ogrodniczej w celu uzyskania wysokich plonów powszechnie stosowane jest wysokie nawożenie mineralne z aplikacją chemicznych środków ochrony roślin. Powoduje to utratę potencjału biologicznego i erozję gleb, co prowadzi do pogorszenia jakości i żyzności gleb uprawnych. Alternatywą dla takiej produkcji jest stosowanie bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie. Wprowadzenie do praktyki bionawozów z pożytecznymi mikroorganizmami przyczynia się do ochrony bioróżnorodności mikroflory glebowej. Zastosowanie bionawozów umożliwia zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych i innych chemicznych środków produkcji roślin oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń chemicznych do gleby, wód i powietrza. Stosowanie alternatywnych sposobów nawożenia i poprawy jakości gleb, w tym nowych bionawozów, wpisuje się w najnowsze wymagania, trendy i przepisy z zakresu ochrony środowiska, w tym założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz  Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku.

Zastosowanie bionawozów zawierających wyselekcjonowane szczepy pożytecznych mikroorganizmów sprzyja ochronie roślin ogórka przed patogenami glebowymi poprzez antagonistyczne oddziaływanie na szkodliwe mikroorganizmy. Pożyteczne mikroorganizmy syntetyzują biologicznie aktywne związki, takie jak witaminy, regulatory wzrostu, antybiotyki, siderofory, które stymulują wzrost i plonowanie roślin ogórka oraz poprawiają jakość gleb. Stosowanie bionawozów w uprawie ogórka przyczynia się do stymulacji wzrostu i plonowania roślin, zwiększenia jakości plonów oraz do ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej. Zastosowanie bionawozów z wyselekcjonowanymi szczepami mikroorganizmów ma korzystny wpływ na zdolność i średni czas kiełkowania nasion ogórka, wschody i wzrost roślin, powierzchnię i objętość liści oraz wydajność aparatu fotosyntetycznego w szklarniowej uprawie ogórka.

Bionawozy o szczególnej przydatności do uprawy ogórka: Humus Active, Plonar Active, Biopuls Forte, Biopuls Harvest, Florovit AGRO Bionawóz PMG, Florovit AGRO wapno nawozowe granulowane PMG, Florovit Mikroflora (3w1), TRICHOFIT, BACTERBASE, TOTALHUMUS, Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 3 z mikroorganizmami, Bioaktywne podłoże do uprawy warzyw PROFI 4 z mikroorganizmami.

Tuja

Bionawozy wzbogacone są pożytecznymi mikroorganizmami, które charakteryzują się szerokim spektrum pożytecznego oddziaływania na rośliny. Na przykład szczepy bakterii Paenibacillus polymyxa wiążą azot atmosferyczny, stymulują wzrost systemu korzeniowego i  produkują antybiotyki, które ograniczają wzrost grzybów patogenicznych w glebie. Bakterie z rodzaju Streptomyces wytwarzają egzospory, których rolą jest degradacja materii organicznej  oraz produkcja enzymów proteo-, pektyno- i celulozolitycznych. Wytwarzają substancje auksyno- i giberelino podobne, co wpływa na wzrost roślin oraz działa ochronie na rośliny przed infekcją grzybami patogenicznymi, np. z rodzaju Fusarium.

Najnowsze wyniki badań IO-PIB wskazują, że aplikacja bionawozów wzbogaconych pożytecznymi mikroorganizmami jest skuteczną metodą stymulacji pobierania składników mineralnych z gleby, co poprawia wzrost i kondycję roślin tui w uprawie gruntowej oraz ich stan zdrowotny. Aplikacja bionawozów znacząco stymuluje wzrost wegetatywny roślin tui i zwiększa  bioróżnorodność mikroflory glebowej. Aplikacja bionawozów zwiększa zawartość makro- i mikroelementów, węgla organicznego, substancji organicznej w glebie oraz zwiększa wielkość populacji pożytecznych grup mikroorganizmów w ryzosferze roślin tui. Uzyskanie wysokiej jakości roślin tui traktowanych bionawozami wskazuje na efektywne wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, co umożliwia ograniczenie stosowania nawozów sztucznych. Aplikacja bionawozów powoduje zwiększenie wielkości populacji wielu gatunków pożytecznych mikroorganizmów glebowych, co wskazuje, że ich wprowadzenie do gleby przyczynia się do występowania mikroorganizmów wpływających korzystnie na jakość gleb i wzrost roślin tui. Stosowanie bionawozów w uprawie tui przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej.

Bionawozy o szczególnej przydatności do uprawy tui: Humus Active, Plonar Active, Biopuls Forte, Biopuls Harvest, Florovit AGRO Bionawóz PMG, Florovit AGRO wapno nawozowe granulowane PMG, Florovit Mikroflora (3w1), TRICHOFIT, TOTALHUMUS.

Pelargonia

Działanie pożytecznych mikroorganizmów zawartych w bionawozach  polega na wytwarzaniu i dostarczaniu roślinom substancji stymulujących wzrost, ułatwianiu pobierania jonów składników mineralnych w ryzosferze, ograniczaniu negatywnego wpływu toksycznych metali ciężkich na rośliny oraz zwiększaniu odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Bakterie pożyteczne dla roślin mają wiele wartościowych cech, które określają ich dużą przydatność do zastosowania jako mikrobiologiczne komponenty bionawozów. Bakterie te efektywnie kolonizują ryzosferę oraz korzenie roślin, produkują bioaktywne metabolity, takie jak antybiotyki, siderofory, a także hamują rozwój mikroorganizmów patogenicznych i zwiększają odporność roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiskowe. Aplikacja bionawozów w uprawie roślin pelargonii wpływa biostymulująco na wzrost i kwitnienie roślin,  ogranicza rozwój patogenów glebowych i zwiększa dostępność składników mineralnych w glebie. Stosowanie bionawozów w uprawie pelargonii przyczynia się do ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej.

Dotychczas uzyskane wyniki badań IO-PIB wykazały, że zastosowanie bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie korzystnie wpłynęło na wzrost systemu korzeniowego roślin pelargonii w uprawie gruntowej. Aplikacja bionawozów pozwoliła uzyskać rośliny pelargonii wysokiej jakości, o większej średnicy, z większą liczbą pędów kwiatowych, w porównaniu z roślinami nawożonymi NPK. Zastosowanie bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie miało pozytywny wpływ na liczbę kwiatostanów oraz na liczbę kwiatów w kwiatostanie u roślin pelargonii w uprawie wazonowej, optymalnie nawadnianych oraz w warunkach suszy.

Bionawozy o szczególnej przydatności do uprawy pelargonii: Humus Active, Plonar Active, Biopuls Forte, Biopuls Harvest, Florovit AGRO Bionawóz PMG, Florovit AGRO wapno nawozowe granulowane PMG, Florovit Mikroflora (3w1), TRICHOFIT, TOTALHUMUS.

Dawki i terminy stosowania bionawozów

 1. Humus Active: Zaleca się stosować w dawce 10-20 litrów/ha rozpuszczonych w 200- 400 litrach wody / doglebowo, przedsiewnie i powschodowo (pogłównie).
 2. Plonar Active: 60-500 kg/ha doglebowo, przedsiewnie. Dawka uzależniona jest od rodzaju upraw oraz technologii stosowania nawozu.
 3. Biopuls Forte

Tabela przedstawia zalecane dawki oraz okres stosowania w zależności od uprawy

UprawaOkres StosowaniaL/ha
SADOWNICZE  
JabłońPrzed kwitnieniem5
 Po kwitnieniu5
Po opadzie czerwcowym, wzrost zawiązków5
Po zbiorach na liście zielone5
GruszaPo opadzie czerwcowym, wzrost zawiązków5
Po zbiorach na liście zielone5
Wiśnia, czereśniePo opadzie, wzrost zawiązków5
Wzrost zawiązków, dokarmienie liści5
Po zbiorach na liście zielone5
Po cięciu pozbiorczym5
Morela, Brzoskwinia, ŚliwaPo opadzie zawiązków, wzrost zawiązków5
Po opadzie zawiązków, wzrost zawiązków5
Po zbiorach5
WinogronaIntensywny wzrost liści5
Po wykształceniu zawiązków5
W trakcie wzrostu owoców5
Szkółki owocowePo wykształceniu liści5
Następne zabiegi co 10-14 dni 2-3 razy5
Szkółki ozdobnePo wykształceniu liści. Następne zabiegi co 10-14 dni 2-3 razy5
Matecznik, sad zraźnikowyNa dobrze wykształcone liście, następnie po 10-14 dniach5
Jagodowe, TruskawkaPrzed kwitnieniem5
Po wykształceniu zawiązków 2 razy5
Po zbiorach, skoszeniu liści, na nowe odrastające liście5
Porzeczki, AgrestWzrost zawiązków, dokarmienie liści, 2 razy co 7 dni5
Po zbiorach5
Malina letniaRozwój liści z dodatkiem5
Wzrost zawiązków5
Malina jesiennaIntensywny wzrost pędów po ruszeniu wegetacji5
Wzrost zawiązków5
TruskawkaWzrost zawiązków5
Po zbiorach, skoszeniu liści na nowo wyrastające liście.5
Faza przynajmniej 8 liści, 2 razy5
Borówka amerykańskaWzrost zawiązków5
Jagoda kamczackaWzrost zawiązków5
Po zbiorach5
AroniaWzrost zawiązków5
WARZYWNE  
Korzeniowe (marchew, pietruszka, buraczki, seler)Na intensywny wzrost liści, równoczesny wzrost korzenia5-6
Cebulowe (cebula, por)Intensywny wzrost liści i cebuli5
Liściowe (sałata, szpinak)Intensywny wzrost liści5
Psiankowate (pomidor, papryka)Po wysadzeniu w grunt, po wznowieniu wzrostu. Wzrost liści5
2 razy co 10 dni5
Dyniowate (ogórek, dynia, cukinia, patison)Intensywny wzrost liści przed kwitnieniem, powtórzyć po kwitnieniu na wzrost zawiązków4-5
Strączkowe (groch, fasola, bób, soczewica)Faza wzrostu liści łodyg do zielonego pąka3-4
Intesywny wzrost łodyg i liści do kwitnienia po kwitnieniu4-5
Kapustne (kapusta, brokuł, kalafior, jarmuż)W 10-14 dniu po wysadzeniu rozsady, następnie intensywny wzrost roślin4-5
POLOWE  
Buraki cukroweOd fazy rozety 8-10 liści, potem faza 19-20 liści4-5
podczas zabiegów p/chwościkowi, 4-ty raz w razie potrzeby4-5
RzepakJesienią, 4 liście3-4
wiosna, na intesywny rozwój liści do zielonego pąka4-5
na łuszczynę4
Kukurydzafaza 3-4 liści5-6
faza 8-10 liści5-6
Zbożaod połowy do końca krzewienia4
strzelanie w źdźbło4
liść pod-flagowy4
Strączkowe (bobik, groch, soja, łubiny, lucerna)Faza intensywnego wzrostu rozety i liści4-5
Zwarty pąk5
ChmielFaza intensywnego wzrostu łodyg, powtórzyć po 10 dniach4-5
TytońPo przyjęciu rozsady, intensywny wzrost łodyg i liści 2-3 razy co 10-14 dni4-5
 • Biopuls Harvest

Tabela przedstawia zalecane dawki oraz termin stosowania w zależności od uprawy

RoślinaTerminDawka [L/ha]
RzepakJesień: po wykształceniu 2-4 liści4-5
Wiosna: po ruszeniu  wegetacji4-5
Zboża ozimeJesień: faza 2 liści do początku krzewienia4-5
Wiosna: po ruszeniu wegetacji4-5
Zboża jareFaza 2 liści do początku krzewienia4-5
Bobowate                          Od 2-4 liści4-5
KukurydzaOd 2-4 liści4-5
Buraki cukroweOd 2-6 liści – 2 razy4-5
Lub 6 liści5-6
Warzywa korzeniowe z siewuOd 2-6 liści – 2 razy4-5
Lub 6 liści5-6
Warzywa z rozsadyPo wysadzeniu i przyjęciu się do gruntu4-5
Powtórzyć po 7-10 dniach4-5
Warzywa bobowatePo wschodach: od 2-6 liściach – 2 razy4-5
Lub 6 liści5-6
ZiemniakiPrzy 80% wschodów4-5
Powtorzyć przy 100% wschodów4-5
TytońPo przyjęciu się rozsady4-5
Powtórzyć po 7-10 dniach4-5
ChmielPo ruszeniu wegetacji4-5
Powtórzyć po 14 dniach4-5
JagodnikiWiosną po ruszeniu wegetacji4-5
SadyOprysk w pasie ugorów herbicydowych5-6
Szkółki owocowe ozdobnePoczątek wegetacji4-5
Powtórzyć w początku rozwoju liści4-5
Mateczniki szkółekOprysk po każdym obsypaniu4-5
Użytki zieloneWiosną po ruszeniu wegetacji4-5
Powtarzać po każdym pokosie (początek odrastania)4-5
Lucerna, koniczyna i trawy użytkowane na paszęOd 2-4 liści4-5
Plantacje nasienne traw, koniczyny, lucernyOd 2-4 liści4-5
Resztki pożniwne  
Słoma zbożowaZ dawką azotu4-5
Bez dawki azotu8-10
Słoma rzepakowaZ dawką azotu4-5
Bez dawki azotu8-10
Słoma po kukurydzyZ dawką azotu8-10
Bez dawki azotu12-15
Słoma bobowatych 5-6
Liście buraczane 5-6
Resztki po warzywach 5-6
 • Florovit AGRO Bionawóz PMG
 • W nawożenia doglebowym roślin rolniczych dawki nawozu należy dostosować do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin i zasobności gleby w potas. Na glebach średnio zasobnych w potas stosować do 4 ton (3,1 m3) nawozu na 1 ha, w uprawach roślin o dużym zapotrzebowaniu na potas do 5 ton (4,0 m3) nawozu na 1 ha
 • Przy nawożeniu dolistnym roślin rolniczych przygotować roztwór stosując 2 litry nawozu na 100 l wody. Dawka cieczy użytkowej 200-300 l/ha Zabieg można powtarzać co 10-14 dni.
 • Do fertygacji  podawać jednorazowo do 200 l/ha.
  „Florovit Agro Bionawóz” poza rolnictwem ekologicznym można stosować łącznie z dokarmianiem mocznikiem. W tym przypadku należy sporządzić 5% roztwór mocznika rozpuszczając 5 kg mocznika w 100 l wody. Do ilości roztworu niezbędnej dla wykonania oprysku (200-300l) wlać 5 l nawozu.
 • Przed założeniu sadu/plantacji – nawóz rozlać lub wprowadzić w głąb gleby w dawce do 3 m3 na gleby lekkie i średnie lub do 4 m3 na ha na gleby zwięzłe. W przypadku rozlania nawozu na powierzchnię gleby należy zmieszać nawóz z glebą do głębokości 5-10 cm. Nawóz można stosować pod przedplon lub bezpośrednio przed sadzeniem drzewek/sadzonek.
 • W istniejącym sadzie/plantacji – nawóz można zastosować wzdłuż rzędów roślin, wczesną wiosną w dawce do 2 m3 na ha, z użyciem belki herbicydowej. W przypadku nawożenia dolistnego, nawóz stosować 3-krotnie w okresie dojrzewania owoców, w dawce 2 litrów na ha, stosując 500-700 litrów wody. W przypadku fertygacji, nawóz, stosować w okresie dojrzewania owoców, używając stężenia pożywki 0,03-0,1 % (0,3-1 litr nawozu na 1OOO litrów wody).
 • W uprawie roślin warzywnych – wczesną wiosną, nawóz rozlać na glebę uprzednio oczyszczoną od chwastów w ilości od 3-4 l/10 m2 w zależności od rodzaju gleby (lekkie-średnie). Po zastosowaniu nawozu glebę dokładnie wymieszać na głębokość 5-15 cm. W trakcie wegetacji, jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego nawożenia, należy 2-3 krotnie opryskiwać glebę roztworem nawozu w ilości 0,2-0,5 l/10 m2. Przy nawożeniu dolistnym stosować roztwór rozcieńczając 2 litry nawozu na 100 l wody, stosując 400-600 l cieczy na ha. Zabieg można powtarzać co 10-14 dni. W przypadku fertygacji, nawóz stosować w stężeniu pożywki 0,05-0,10% (0,5-1,0 litra nawozu na 1000 litrów wody).
 • Florovit AGRO wapno nawozowe granulowane PMG

Nawóz stosować poprzez wysiew za pomocą rozsiewaczy nawozowych w dawkach od 300 do 900kg/ha. Wielkość dawki uzależniona jest od pH gleby oraz wymagań rośliny, która będzie uprawiana.

 • Florovit Mikroflora (3w1)

Dawki nawozu w zależności od pH i rodzaju gleby wynoszą od 1 do 7 kg na 10m2. Zalecany termin stosowania to: wiosną – marzec, jesienią  – październik i listopad.

8. Nawóz organiczno-mineralny SLAFER 3-5 ton/ha

9. TRICHOFIT

Tabela przedstawia zalecane dawki stosowania preparatu w zależności od uprawy

UprawyWystępujące problemySposób aplikacji, zużycie roztworu roboczegoDozowanie  kg/ha
Pszenica, jęczmień, żyto (ozime i jare)Fuzorioza, zgorzel podstawy źdźbła (Ophiobolesis), zgnilizna korzeniaWstępna obróbka nasion,
10 l/t
0,3
Septorioza, helmintosporiozaOprysk w okresie wegetacji0,3
Słonecznik, rzepakZgnilizna korzeni, bakteryjna zgniliznaWstępna obróbka nasion, 
10 l/t
0,5
Fomoza, czarna plamistość, szara i biała zgnilizna, mączniak prawdziwy rzepaku (Peronospora)Oprysk w okresie wegetacji, 
150 – 250 l/ha
0,3 – 0,5
KukurydzaZgnilizna korzeni, pleśńWstępna obróbka nasion, 
10 l/t
0,5
Zgnilizna łodygi, helmintosporizaOprysk w okresie wegetacji, 
150 – 250 l/ha
0,3
SojaOparzelina bakteryjna, antraknoza, septoriozaOprysk w okresie wegetacji, 
150 – 250 l/ha
0,3
Drzewa owocowe, krzewy jagodoweZabezpieczenie systemu korzeniowego przed porażeniem przez grzyby chorobotwórcze
Mączniak prawdziwy, monilioza (brunatna zgnilizna drzew pestkowych), biała plamistość, zgnilizna owoców, kokomikoza wiśni, czarny bakteryjny
Zaprawianie korzeni sadzonek, 10 l0,3
Oprysk w okresie wegetacji,  500-1000 l/ha0,3 – 0,5
Truskawki, malinySzara pleśńOprysk w fazie kwitnienia i dojrzewania owoców, belka fragaria 700– 900 l/ha, belka polowa 1000 -1500l/ha0,5 – 1,0
Warzywa i rośliny ozdobne (uprawy polowe i szklarnie)Fuzarioza, alternarioza (plamistość liści), brązowa plamistość, zgnilizna korzeni, peronosporoza, antraknoza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy, bakteriozaOpryskiwanie gleby przed siewem/sadzeniem sadzonek0,3 – 0,5
Oprysk w okresie wegetacji,
 500-1000 l/ha
0,3 – 0,5

10. BACTERBASE

1 kg BACTERBASE na 3 ha upraw lub 1000 L wody lub roztworu.

Roztwór wodny należy przygotować bezpośrednio przed aplikacją. Odmierzoną ilość preparatu BACTERBASE rozpuścić w ciepłej wodzie. Wolno mieszając doprowadzić do uzyskania jednolitego roztworu. Tak przygotowany roztwór wlać do mieszacza lub bezpośrednio do zbiornika z odpowiednią ilością wody lub roztworu humusowego. Preparat można stosować doglebowo oraz dolistnie poprzez podlewanie roślin od momentu rozpoczęcia wzrostu wegetacyjnego. Preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych i szklarniowych roślin warzywnych i sadowniczych oraz w polowej uprawie zbóż. Dla uzyskania pożądanych efektów stosować minimum 2-3 razy w sezonie.

ROŚLINY SADOWNICZE I ROLNICZE:  od początku kwietnia do końca czerwca, w 2-3 tygodniowych odstępach.

ROŚLINY WARZYWNE: od początku maja do końca sierpnia, w 2 tygodniowych odstępach.

11. TOTALHUMUS

UPRAWY SADOWNICZE I ROLNICZE

W uprawach polowych roślin sadowniczych i rolniczych stosować w dawce 400 ml/ha (wydatek cieczy roboczej 200-300 L) w 2-3 terminach. Pierwszy oprysk stosować we wczesnych fazach rozwojowych roślin (wykształcone 2-3 liście), a następnie w odstępach 10-15 dniowych. Można stosować także dodatkowy oprysk przedsiewnie na glebę.

UPRAWY WARZYWNE

Można stosować  w fazie rozsady i kontynuować w czasie uprawy. Przy rozsadach rośliny opryskiwać dwukrotnie: w fazie 1 liścia i 7 dni przed sadzeniem roztworem w stężeniu 0,4% (4 ml na 1 L wody). Zabiegi dolistne można wykonywać 2-3 krotnie co 14 dni stosując stężenie 0,2%-0,4% (2-4 ml na 1 L wody). W okresie niskich temperatur oraz niskiej intensywności światła stosować stężenie 8% (8 ml na 1 L wody).

ROŚLINY OZDOBNE

Przy ukorzenianiu sadzonek moczyć podstawę sadzonek w roztworze 0,01% (1 ml na 10 L wody). Rośliny rabatowe po sadzeniu podlać roztworem o stężeniu 0,1-0,2% (1-2 ml na 1 L wody) następnie po około 2 tygodniach podlewać rośliny co 7-10 dni roztworem 0,02-0,04% (2-4 ml na 10 L wody).

Udostępnij na: