„Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”

Projekt:

Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”

Akronim: BioSafeFood

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ranach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4.1.2  Regionalne Agendy Naukowo Badawcze.

Numer umowy: POIR.04.01.02-00.0100/17-00

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021

Konsorcjum:

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – lider

Instytut Przemysłu Organicznego w Pszczynie

Intermag Sp. z o.o.

Wartość projektu: 6 059 942,70 PLN

Wysokość wkładu z EFRR: 5 462 781,60 PLN

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie bezpiecznych biopreparatów do ochrony upraw sadowniczych i warzywnych przed najważniejszymi chorobami infekcyjnymi. Preparaty te będą stanowiły ważny składnik nowych technologii uwzględniających możliwości integracji metod proekologicznych z metodą chemiczną. Założenia projektu są zgodne z aktualnymi priorytetami Unii Europejskiej ukierunkowanymi na wyprodukowanie owoców i warzyw bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz ograniczenie  ryzyka zanieczyszczenia środowiska.  W ramach projektu będą przeprowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe, których efektem będą 3 grupy biopreparatów przeznaczonych do ochrony roślin jagodowych, warzywnych i drzew owocowych m.in. przed szarą pleśnią, zarazą ogniową jabłoni i gruszy i parchem jabłoni oraz owoców i warzyw przed chorobami w okresie pozbiorczym.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, piotr.sobiczewski@inhort.pl

Kierownik B+R: dr hab. Joanna Puławska, joanna.pulawska@inhort.pl