PRACOWNIA HERBOLOGII

Pracownia Herbologii (Weed Science Laboratory)

p.o. Kierownik

dr Joanna Golian
tel.: +48 46 834 66 71
e-mail: Joanna.Golian@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Identyfikacja chwastów w uprawach ogrodniczych i ocena ich szkodliwości.
 • Opracowywanie i doskonalenie metod ochrony roślin warzywnych przed chwastami oraz ocena ich przydatności do nowych technologii produkcji.
 • Badania nad wpływem metod ochrony przed chwastami na wysokość plonów warzyw, ich wartość biologiczną oraz trwałość przechowalniczą.
 • Ocena biologicznej skuteczności herbicydów i adiuwantów oraz regulatorów wzrostu i biostymulatorów w uprawach warzyw. Badania te stanowią podstawę do rejestracji tych środków w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
 • Badania nad wykorzystaniem nowych maszyn i narzędzi pielących w integrowanej ochronie przed chwastami oraz ich wpływem na zmiany w strukturze zachwaszczenia.
 • Wykorzystanie roślin okrywowych, mulczy, włóknin i folii biodegradowalnej do zapobiegania i ograniczania zachwaszczenia oraz obserwacja ich wpływu na dynamikę zmian w populacji chwastów.
 • Badania nad zmniejszeniem zużycia herbicydów w integrowanej ochronie warzyw przed chwastami, w tym minimalizacja dawek, weryfikacja metod aplikacji, stosowanie mieszanin substancji czynnych o zróżnicowanych mechanizmach działania oraz adiuwantów.
 • Wykorzystanie metod fizycznych (zwalczanie płomieniowe) w ochronie warzyw przed chwastami oraz analiza ich wpływu na mikroorganizmy glebowe.
 • Tworzenie komputerowego systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych.
 • Aktualizacja i opracowywanie programów ochrony roślin warzywnych przed chwastami, przeznaczonych dla producentów i doradców.
 • Opracowywanie metodyk integrowanej ochrony i integrowanej produkcji roślin warzywnych oraz przygotowanie wykazów środków do integrowanej produkcji.
 • Upowszechnianie i wdrażanie wyników badań oraz doradztwo z zakresu ochrony roślin warzywnych przed chwastami.
 • Ocena efektywności i przydatności metod ochrony przed chwastami w uprawach ekologicznych warzyw i ich wpływ na zmiany w populacji chwastów.


Pracownicy naukowi

 • dr Joanna Golian

Pracownicy badawczo-techniczni

 • dr Zbigniew Anyszka

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr inż. Agata Szymczak

Pracownicy techniczni

 • Agata Trębska
 • Rafał Lichman
 • Jakub Skrzeczkowski