1

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności – ZBBŻ (Food Safety Laboratory – FSL) wykonuje analizy pozostałości środków ochrony roślin w żywności, produktach rolnych oraz próbkach środowiskowych (woda, gleba).

ZBBŻ (FSL) spełnia od 03.08.2006 roku wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Aktualny certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 757 dostępnym na stronie PCA: http://www.pca.gov.pl oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

ZBBŻ (FSL) od 9 października 2008 roku jest certyfikowaną jednostką badawczą działającą zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD (Statement of GLP Compliance) w zakresie: badania pozostałości (część analityczna). Aktualny certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydany przez Biuro ds. Substancji Chemicznych znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

ZBBŻ (FSL) prowadzi badania naukowe oraz świadczy usługi w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin dla podmiotów zewnętrznych, m.in.:

  • producentów i przetwórców żywności;
  • eksporterów żywności do różnych krajów UE i innych (np. USA, Chiny, Kanada);
  • importerów żywności sprowadzających towar do polskich sklepów (np. herbata, banany, rodzynki, cytrusy itp.);
  • jednostek certyfikujących, np. gospodarstwa ekologiczne, w celu potwierdzenia braku niedozwolonych chemicznych pozostałości ś.o.r.;
  • producentów ś.o.r. dla celów rejestracyjnych na poziomie krajowym i UE zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną.

Od 2002 roku ZBBŻ (FSL) uczestniczy w organizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa programie urzędowych badań monitoringowych,
w ramach których bada pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

ZBBŻ (FSL) jest także powołany jako laboratorium urzędowe działające w obszarze rolnictwa ekologicznego w zakresie badania pozostałości środków ochrony roślin.

Wszystkie metody analityczne są regularnie sprawdzane w testach biegłości organizowanych przez EU References Laboratories for Residues of Pesticides: FV (owoce i warzywa), SRM (pojedyncze metody analityczne), CV (zboża i pasze), AO (żywność pochodzenia zwierzęcego i żywność o wysokiej zawartości tłuszczu)
i inne, np. Fapas® Fera Science Ltd. (UK).