Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych - LBJPO
(dawniej Laboratorium Analiz Chemicznych
)

Laboratorium uzyskało akredytację

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201688,podmiot.html

Od 01.01.2017 r. Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Nadrzędnym celem Laboratorium jest zaspokojenie oczekiwań Klienta poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań. Laboratorium regularnie potwierdza swoje kompetencje w zakresie wykonywanych badań poprzez udział w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.
Instytut Ogrodnictwa jest delegowany do wykonywania badań w ramach integrowanej produkcji  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 4.11.2011, Dz.U. nr 246, poz. 1473), które realizowane są w Laboratorium.


Laboratorium wykonuje badania:

 • składu mineralnego materiału roślinnego (np. liści, pędów, korzeni, owoców, warzyw)
 • składu mineralnego soków NFC, przetworów w tym przecierów, zagęszczonych soków owocowych i warzywnych oraz owocowo-warzywnych
 • zanieczyszczenia produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego azotanami, azotynami i metalami ciężkimi ( owoce, warzywa oraz ich przetwory)
 • zasobności gleb przeznaczonych pod uprawy roślin sadowniczych
 • podłoży ogrodniczych
 • wody, pożywek, odcieków z mat ogrodniczych
 • nawozów mineralnych i organicznych
 • pozostałych próbek o ile pozwalają na to techniczne i organizacyjne możliwości Laboratorium


 OFERUJEMY

Analizy zgłoszone do akredytacji:

 • obejmują materiał roślinny  liście, pędy, korzenie  oraz żywność pochodzenia roślinnego – owoce, warzywa oraz ich przetwory (soki, nektary, soki zagęszczone, susze)  i dotycząoznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu azotanów i azotynów, arsenu i  metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć, miedź) oraz suchej masy

O R A Z

Bardzo szeroki zakres analiz nie objętych zakresem akredytacji tj. między innymi:

 • oznaczanie pH, zasolenia, zawartości przyswajalnych lub całkowitych form makro i mikroskładników oraz substancji organicznej w glebach mineralnych i organicznych, podłożach ogrodniczych przeznaczonych pod uprawy sadownicze, warzywne i kwiaty
 • oznaczanie wody używanej do nawodnień i fertygacji upraw ogrodniczych
 • oznaczanie składu mineralnego pożywek ogrodniczych
 • oznaczanie składu mineralnego wapna, nawozów mineralnych i organicznych

Szczegółowa oferta wykonywanych przez Laboratorium badań znajduje się w zakładce OFERTA BADAŃ

Obecnym i przyszłym naszym Klientom proponujemy usługi na bardzo wysokim poziomie, wykonywane przez wykwalifikowany zespół osób, posiadających długoletnie doświadczenie w pracy analitycznej. Zapewniamy rzetelną i profesjonalną obsługę oraz rabaty dla stałych klientów.
 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >