Monografie i rozprawy

Oryginalne i recenzowane prace naukowe kwalifikowane jako monografie oraz rozprawy naukowe z szeroko pojętego obszaru nauk ogrodniczych, w szczególności z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa, publikowane są w ramach serii wydawniczej Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa. Monografie i Rozprawy. Prace wydawane są w języku polskim lub angielskim.

Redaktor naczelny
dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO
tel. (46)8345236
e-mail: miroslawa.cieslinska@inhort.pl

Poziom I – 80 punktów

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Materiały do publikacji należy przesłać pocztą elektroniczną w formie edytowalnej na adres sekretarza redakcji: joanna.miszczak@inhort.pl.

Wymagane informacje dotyczące autorów:

 • nazwiska i imiona autora/autorów (wskazanie autora do korespondencji);
 • afiliacja zawodowa lub naukowa;
 • adresy e-mail oraz numery ORCID;
 • telefon kontaktowy.

Wymagania odnośnie materiałów
Redakcja nie narzuca określonej formy publikacji, jednak wymaga, aby dostarczone materiały spełniały poniższe warunki.

 • W przypadku publikacji wieloautorskich należy wskazać autorów poszczególnych rozdziałów. Redaktor monografii może być powołany jedynie w przypadku, gdy autorów jest więcej niż czterech.
 • Pracę należy dostarczyć w formacie dokumentu WORD; czcionka – TIMES NEW ROMAN; bez formatowania (za wyjątkiem kursywy zarezerwowanej dla nazw łacińskich).
 • Praca powinna zawierać: tytuł (w języku polskim i angielskim); streszczenie/abstrakt (800–1200 znaków, w języku polskim i angielskim); słowa kluczowe (maks. 6 w języku polskim i angielskim); właściwy tekst publikacji (z wyodrębnieniem: rozdziałów, podrozdziałów, tabel, materiału ilustracyjnego, spisu treści) oraz bibliografię.
 • Jednostki miar, przedrostki, skróty z układu SI lub jednostki dopuszczone do stosowanie przez CIPM powinny być podawane w zapisie liniowym (g kg-1).
 • Tabele w formie edytowalnej.
 • Rysunki wektorowe (EPS lub PDF); zdjęcia kolorowe lub rastrowe (TIFF lub JPG) – 300 DPI, bitmapowe rysunki (TIFF lub JPG) – 1000 DPI.
 • Bibliografia w kolejności alfabetycznej powinna zawierać: nazwisko i skróty imion autorów, rok publikacji, tytuł artykułu/rozdziału, tytuł czasopisma/książki, numer woluminu, wydawcę, strony; numer DOI.

Wydane monografie

Zarządzanie kolekcjami nasion zasobów genowych roślin warzywnych

Atlas pospolitych gatunków pszczół Polski

Wzrost i owocowanie śliw w zależności od typu podkładki

Przydatność przetwórcza jabłek czerwonomiąższowych do otrzymania wysokiej jakości produktów

Wartości odżywcze i zdrowotne owoców i warzyw

Metodyka integrowanej ochrony moreli (materiały dla producentów)

Metodyka integrowanej ochrony moreli (materiały dla doradców)

Metodyka integrowanej ochrony winorośli w uprawie polowej (materiały dla producentów)

Metodyka integrowanej ochrony winorośli w uprawie polowej (materiały dla doradców)

Metodyka integrowanej ochrony agrestu (materiały dla producentów)

Metodyka integrowanej ochrony agrestu (materiały dla doradców)

Metodyka integrowanej ochrony fasoli (materiały dla producentów)

Metodyka integrowanej ochrony fasoli (materiały dla doradców)

Metodyka integrowanej ochrony cebuli (materiały dla producentów)

Metodyka integrowanej ochrony cebuli (materiały dla doradców)

Instrukcja. Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin. Zaprawiarka do nasion

Dobra Praktyka. Samodzielna kontrola opryskiwaczy polowych i sadowniczych

Dobra Praktyka. Samodzielna kontrola zaprawiarek do nasion

Regulowanie owocowania jabłoni i jakości owoców w sadach organicznych (ekologicznych)

Rewitalizacja ekosystemu glebowego

Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych

Metodyki prowadzenia obserwacji występowania wybranych organizmów szkodliwych i oceny potrzeby wykonania zabiegów ochrony roślin

Występowanie Verticillium dahliae Kleb. w uprawach truskawki w Polsce oraz możliwości ich ochrony przed wertycyliozą

Intensyfikacja uprawy czereśni (Prunus avium L.) w Polsce z zastosowaniem nowych odmian, podkładek i wstawek

Wpływ technologii przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw na zawartość składników prozdrowotnych

Tradycyjne i innowacyjne kierunki zagospodarowania jabłek w Polsce

Minimalnie przetworzone owoce i warzywa