Piknik Województwa Łódzkiego „Historia z Funduszami Europejskimi”

Tum, 22 kwietnia 2022 roku.

Podczas organizowanego 22 kwietnia 2022 roku przez Urząd Marszałkowski Pikniku Województwa Łódzkiego “Historia z Funduszami Europejskimi”, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował swój dorobek. Piknik odbył się w Tumie pod Łęczycą
(gm. Góra św. Małgorzaty) i rozpoczął cykl wydarzeń plenerowych poświęconych Funduszom Europejskim. Patronat nad wydarzeniem objął Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek  Województwa Łódzkiego.

Na stoisku IO-PIB zaprezentowano materiały promujące innowacyjne Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO), które powstało dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Promowano także cele i założenia wybranych projektów realizowanych w jednostce:
LFPPO „Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych”, RCBO „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego”, PROMIO „Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej
i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa”, BIO-FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”,
BioSafeFood – „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami” oraz EXCALIBUR – „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”. Przedstawiono także ofertę Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych oraz Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności. Zaprezentowano również materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015–2020 oraz Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015–2020. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy z zakresu ogrodnictwa przygotowany przez pracowników Zakładu Upowszechniania i Promocji. Podczas wydarzenia można było uzyskać informacje o Funduszach Europejskich, a na licznych stoiskach zapoznać się z ofertą wojewódzkich placówek i instytucji.