Inne projekty badawcze w ramach współpracy międzynarodowej

 1. Better Tree Health

  Projekt „Better Tree Health” obejmuje badania w Norwegii, Polsce, Finlandii i Chile. W ramach projektu zostanie pozyskana wiedza na temat srebrzystości liści śliwy, raka bakteryjnego czereśni i śliwy oraz dziurkowatości liści drzew pestkowych.
  Zarówno srebrzystość liści, jak i rak bakteryjny są chorobami, które sprawiają duże trudności, mimo że były intensywnie badane przez dziesięciolecia. Założeniem tego projektu jest budowanie wiedzy ponad granicami państwowymi, pozyskanie nowej wiedzy na temat odmian, w powiązaniu do systemu uprawy i lokalnego klimatu. Nowa wiedza na temat chorób wraz z testowaniem nowych metod ochrony i dobrej agronomii poprawi ochronę sadów pestkowych drzew owocowych przed ważnymi gospodarczo chorobami.
  Przedmiotem badań prowadzonych w Polsce jest rak bakteryjny drzew pestkowych powodowany przez bakterie należące do kompleksu gatunków Pseudomonas syringae, choroby szczególnie szkodliwej w chłodniejszych warunkach klimatycznych, a także trudnej do ograniczania ze względu na ograniczony asortyment środków chemicznych. Tematyka badań obejmuje możliwości ochrony wiśni, czereśni i śliw przed tą chorobą za pomocą preparatów miedziowych, określenie wielkości populacji bakterii P. syringae – sprawcy raka bakteryjnego, na liściach drzew oraz obserwacja rozwoju symptomów w różnych systemach produkcji owoców.

  Nr projektu: 3282257/E50
  Instytucja finansująca: Norwegian Research Council
  Koordynator projektu: Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norwegia
  Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. inż. J. Puławska
  Okres realizacji: 2019 – 2022


Inne rodzaje współpracy międzynarodowej


 1. The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) - The Working Groups (WG): Allium, Umbelliferae, Cucurbitaceae, Solanaceae, and Leafy Vegetables
  Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych - Grupy Robocze: Allium, Solanaceae, Umbelliferae, Cucurbitaceae i Warzyw Liściowych
  Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Okres realizacji: praca ciągła

 2. Testing agreements – evaluation of fruit plant breeding materials
  Umowy na testowanie hodowlanych materiałów roślin sadowniczych
  Współpraca z instytutami i uczelniami z następujących krajów: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Jugosławia, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, RPA, Serbia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Okres realizacji: praca ciągła

 3. Vegetable Crops Genetic Resources Conservation and their Utilization in Plant Breeding
  Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli
  Institute of Vegetable and Melon Growing of Ukrainian Academy of Agricultural Science, Ukraina
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Okres realizacji: 1998-2015

 4. EURISCO - Search Catalogue with passport data on ex situ collections maintained in Europe
  EURISCO – Katalog z danymi paszportowymi kolekcji ex situ utrzymywanymi w Europie
  Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Okres realizacji: praca ciągła

 5. Plant genetic resources conservation, virus elimination, cryopreservation and maintenance of Tripartite Cryo – Genbank (Czechy – Niemcy – Polska)
  Ochrona zasobów genowych, eliminacja wirusów, krioprezerwacja oraz prowadzenie Trójstronnego Krio – Banku Genów (Czechy – Niemcy – Polska)
  Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy, Crop Research Institute (CRI), Praha – Ruzyne, Czechy
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Okres realizacji: 2010-2014

 6. Conservation of genetic resources of vegetable crops and wild relatives, documentation, maintenance of collections, valorization and their utilization in plant breeding and genetic investigation
  Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich gatunków, dokumentacja, prowadzenie waloryzacji ocena, wykorzystanie w hodowli i badaniach genetycznych
  Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Dublany, Ukraina
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Okres realizacji: 2010-2015

 7. Project ECP/GR -A European Genebank Integration System (AEGIS)
  Zintegrowany System Ochrony Europejskich Zasobów Genowych - (AEGIS)
  Bioversity International, Rzym, Włochy
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Okres realizacji: 2010-2015

 8. Cooperation in frame of evaluation and breeding of fruit crop cultivars
  Współpraca w zakresie oceny i hodowli odmian roślin sadowniczych z Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Okres realizacji: 2011-2016
   

ZREALIZOWANE


 1. Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products
  Zrównoważona produkcja żywności poprzez projakościową optymalizację produkcji surowców i technologii ich przetwarzania w celu uzyskania produktów warzywnych kategorii premium oraz półfabrykatów
  SUNNIVA
  Nazwa programu: ERA- NET SusFood
  Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Koordynator projektu: Nofirma AS – Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research, Norwegia
  Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. S. Kaniszewski
  Okres realizacji: 2014 – 2017

 2. European Specialist in Traditional Orchards (2012–2015)
  ESTO

  Koordynator: Alexander Seyboth, Thüringer Ökoherz e.V., Niemcy
  Koordynator w IO: mgr Grzegorz Hodun

 3. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego BIOREWIT (2012-2015)

  New soil improvement products for reducing the pollution of soils and waters and revitalizing the soil system
  Konsorcjum: IO (Koordynator), Instytut Technologii Eksploatacji - PIB Radom
  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
  http://www.biorewit.inhort.pl/index.html

 4. TOPPS – Water Protection (projekt szkoleniowo-demonstracyjny)

  Ochrona wody przed zanieczyszczeniem środkami ochron roślin ze źródeł miejscowych i obszarowych.
  Instytucja finansujaca: Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation - ECPA)
  Kierownik projektu z IO: dr Grzegorz Doruchowski
  Okres realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018

 5. Ochrona wody przed skażeniami rozproszonymi „TOPPS-PROWADIS” – projekt szkoleniowo -demonstracyjny (2011-2014)

  Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ESPA).
  Koordynator: dr Grzegorz Doruchowski

 6. Better Training for Safer Food (2013-2014)
  BTSF
 7. Capacity building for Ministry of Agriculture of the Hashemite Kingdom of Jordan in the field of EU third country listing criteria for plants and their fresh products - TWINING PROJECT (2012-2013)
  Konsorcjum: Fondazione Minoprio of Lombardy Region Viale Raimondi (Włochy), Instytut Ogrodnictwa
  Koordynator; Stefano Cocchi
  Koodynator ze strony polskiej: Wiesław Podyma

 8. Cooperation in frame of evaluation and breeding of Berry crops cultivars
  Współpraca w zakresie oceny i hodowli odmian roślin jagodowych
  Small Fruit Research Institute of Jilin Agricultural University, Chiny
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Okres realizacji: 2009-2014

 9. Genetic analysis of male sterility in tomato
  Genetyczne podstawy męskiej sterylności u pomidora
  Instytut Genetyki Roślin, Sofia, Bułgaria
  Kierownik: dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO
  Okres realizacji: 2010-2013

 10. Evaluation of productive value of plants and fruit quality of Raspberry cv „Meeker” and Blackberry „Cacanska Besterna” propagated by traditional method and in vitro culture
  Ocena wartości produkcyjnej roślin i jakości owoców maliny „Meeker” i jeżyny „Čačanska Besterna” rozmnażanych metodą tradycyjną i w warunkach in vitro
  Współpraca w ramach projektu EUBerry z Fruit Research Institute,  Čačak, Serbia
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
  Okres realizacji: 2011-2014

 11. Fruit Breedomics – Bridging the gap between genomics and fruit breeding (the large collaborative Project): an EU-funded programme to improve the efficiency of breeding new fruit varieties
  Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz (Ekspert – członek Komitetu Doradczego Projektu)
  Okres realizacji: 2011-2014

 12. Zabezpieczenie europejskich kolekcji zasobów genowych z rodzaju Allium rozmnażanych wegetatywnie (2007-2011)
  Projekt realizowany w ramach programu Agri Gen Res
  Kierownik: dr Teresa Kotlińska
  Nr kontraktu: AGRI-2006-0395
  Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB: Zabezpieczenie europejskich kolekcji zasobów genowych z rodzaju Allium rozmnażanych wegetatywnie (2008-2011)
  Kierownik: dr T. Kotlińska
  Nr Decyzji: 523/AgriGenRes/2008/7

 13. Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli (1998-2011)
  Wykonawcy: Institute of Vegetable and Melon Growing of Ukrainian Academy of Agricultural Science, Charków, Ukraina
  Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych, Pracownia Zasobów Genowych Roślin Warzywnych

 14. Integrowane metody ochrony warzyw kapustnych przed śmietką kapuścianą (Delia radicum) (2010-2012)
  Wykonawcy:  Białoruski Instytut Ochrony Roślin, Mińsk
  Litewski Instytut Ogrodnictwa, Babtai
  Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Prac. Entomologii Roślin Warzywnych

 15. Integrowane metody ochrony cebuli ozimej przed ważniejszymi gospodarczo szkodnikami (2010-2012)
  Wykonawcy: Warwick HRI The University of Warwick, Wellesbourne
  Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Prac. Entomologii Roślin Warzywnych

 16. Nowe źródła odporności na mączniaka rzekomego u ogórka (2010-2012)
  Wykonawcy: North Carolina State University, Raleigh, NC, USA
  Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych, Pracownia Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych

 17. Nawożenie warzyw (pomidor, ogórek, papryka) w bezglebowej uprawie pod osłonami (2010-2012)
  Wykonawcy: Chinese Academy Agricultural Science, Pekin
  Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych, Prac. Uprawy Warzyw

 18. Ekologiczna uprawa warzyw (2010-2012)
  Wykonawcy: Justus-Liebig-Universität Gießen
  Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych, Prac. Uprawy Warzyw

 19. Kolekcja podstawowa północno-europejskich zasobów genowych RIBES „RIBESCO” (2007-2011)
  Wykonawca w ISK: dr hab. Stanisław Pluta
  Nr decyzji: 566/AgriGebRes/2008/7
  Kraje uczestniczące: Finlandia, Estonia, Niemcy, Szwecja, Łotwa, Litwa, Dania
  Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB
  Kolekcja podstawowa północno - europejskich zasobów genowych RIBES „RIBESCO” (2008-2011)
  Projekt realizowany w ramach programu Agri Gen Res
  Koordynator: dr hab. Stanisław Pluta
  Nr Decyzji: 566/AgriGenRes/2008/7
 20. Opryskiwacz optymalizowany środowiskowo (EOS) „BRIDGE” (2010-2011)
  Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ESPA).
  Koordynator: dr Grzegorz Doruchowski

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >