Inne rodzaje współpracy międzynarodowej

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) - The Working Groups (WG): Allium, Umbelliferae, Cucurbitaceae, Solanaceae, and Leafy Vegetables
Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych - Grupy Robocze: Allium, Solanaceae, Umbelliferae, Cucurbitaceae i Warzyw Liściowych
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: praca ciągła

Testing agreements – evaluation of fruit plant breeding materials
Umowy na testowanie hodowlanych materiałów roślin sadowniczych
Współpraca z instytutami i uczelniami z następujących krajów: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Jugosławia, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, RPA, Serbia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Okres realizacji: praca ciągła

EURISCO - Search Catalogue with passport data on ex situ collections maintained in Europe
EURISCO – Katalog z danymi paszportowymi kolekcji ex situ utrzymywanymi w Europie
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: praca ciągła

ZREALIZOWANE

Plant genetic resources conservation, virus elimination, cryopreservation and maintenance of Tripartite Cryo – Genbank (Czechy – Niemcy – Polska)
Ochrona zasobów genowych, eliminacja wirusów, krioprezerwacja oraz prowadzenie Trójstronnego Krio – Banku Genów (Czechy – Niemcy – Polska)
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy, Crop Research Institute (CRI), Praha – Ruzyne, Czechy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2014

Conservation of genetic resources of vegetable crops and wild relatives, documentation, maintenance of collections, valorization and their utilization in plant breeding and genetic investigation
Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich gatunków, dokumentacja, prowadzenie waloryzacji ocena, wykorzystanie w hodowli i badaniach genetycznych
Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Dublany, Ukraina
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2015

Project ECP/GR -A European Genebank Integration System (AEGIS)
Zintegrowany System Ochrony Europejskich Zasobów Genowych - (AEGIS)
Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2015


Vegetable Crops Genetic Resources Conservation and their Utilization in Plant Breeding
Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli
Institute of Vegetable and Melon Growing of Ukrainian Academy of Agricultural Science, Ukraina
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 1998-2015


Cooperation in frame of evaluation and breeding of fruit crop cultivars
Współpraca w zakresie oceny i hodowli odmian roślin sadowniczych z Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Okres realizacji: 2011-2016