PROGRAM WIELOLETNI 2008-2014

Program Wieloletni na lata 2008-2014 pod nazwą: „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”

Program Wieloletni realizowany przez Instytut Ogrodnictwa jest zgodny z głównymi celami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (dokumentu zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.), oraz z Krajowym Planem Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem Programu jest:

  • poprawa konkurencyjności i dochodowości podmiotów w obszarze ogrodnictwa,
  • wykorzystanie warunków przyrodniczych kraju dla rozwoju ogrodnictwa ekologicznego,
  • osiąganie standardów UE poprzez modernizację gospodarstw ogrodniczych i przedsiębiorstw obsługujących ogrodnictwo,
  • wdrażanie innowacyjnych technologii zapewniających poprawę jakości produktów ogrodniczych.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2011 r. podjęła uchwałę nr 130/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów” przewidzianego do realizacji na lata 2008-2014.

Zmiana uchwały miała na celu dostosowanie załączników do uchwały w związku z połączeniem Instytutów będących do tej pory wykonawcami programu wieloletniego i utworzeniem Instytutu Ogrodnictwa – rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (Dz. U. Nr 172, poz. 1166). 

Uchwała nr 130/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku zapewnia realizację 50 zadań (z których 6 zakończy się w 2013 roku, pozostałe zakończą się w 2014 roku) z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa w następujących obszarach: 

Wykaz obszarów i zadań Programu Wieloletniego