Program wieloletni IO 2015-2020

Program wieloletni pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”
ustanowiony Uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą:

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2015–2020.

Wykonawcą Programu ustanawia się Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Potrzeba realizacji Programu wynika z dokumentów międzynarodowych i krajowych określających zadania Rzeczypospolitej Polskiej w tej dziedzinie. Program uwzględnia priorytety i postulaty zawarte w wielu aktach krajowych oraz przepisach unijnych.

Ponadto, Program stanowi wsparcie dla realizacji celów strategicznych i priorytetów zawartych w następujących dokumentach:

 1. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie;
 2. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020;
 3. Strategii Rozwoju Kraju 2020;
 4. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Realizacja Programu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora rolno-spożywczego, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ochrony bioróżnorodności oraz dostosowania produkcji ogrodniczej do zmian klimatycznych.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego.

Celami szczegółowymi Programu są:

 1. tworzenie postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej;
 2. ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin;
 3. opracowanie i wdrażanie systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów;
 4. zwiększenie populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających;
 5. podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców rolniczych, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

W ramach Programu prace badawczo-rozwojowe realizowane będą w pięciu obszarach:

 1. Postęp biologiczny;
 2. Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska;
 3. Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej;
 4. Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska;
 5. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Założenia ogólne i cele Programu

Wykaz obszarów i zadań Programu wieloletniego

Opis obszarów i zadań Programu

OBSZAR TEMATYCZNY 1 - POSTĘP BIOLOGICZNY

Zadanie 1.1 - Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli mieszańców F1 wybranych gatunków warzyw z uwzględnieniem cech jakościowych, odpornościowych i prozdrowotnych

Zadanie 1.2 - Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej (hodowla odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna)

Zadanie 1.3 - Wytwarzanie i utrzymanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów

Zadanie 1.4 - Nowe gatunki dla poszerzenia i zróżnicowania produkcji roślin ogrodniczych, w tym żywności funkcjonalnej

Zadanie 1.5 - System oceny jakości, zdrowotności, czystości odmianowej i tożsamości genetycznej roślin ogrodniczych rozmnażanych metodą in vitro

OBSZAR TEMATYCZNY 2 - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadanie 2.1 - Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin oraz analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin

Zadanie 2.2 - Opracowanie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych

Zadanie 2.3 - Analiza możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin ogrodniczych dla upraw małoobszarowych

Zadanie 2.4 - Opracowanie i ocena metod ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 2.5 - Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania

OBSZAR TEMATYCZNY 3 - ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONYCH METOD PRODUKCJI OGRODNICZEJ

Zadanie 3.1 - Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Zadanie 3.2 - Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych

Zadanie 3.3 - Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych

Zadanie 3.4 - Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej

Zadanie 3.5 - Rozwój innowacyjnych technologii przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw

OBSZAR TEMATYCZNY 4 - DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PSZCZELARSTWA W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚRODOWISKA

Zadanie 4.1 - Hodowla i chów pszczół oraz dzikich owadów zapylających

Zadanie 4.2 - Ocena bioróżnorodności owadów zapylających i pożytków pszczelich

Zadanie 4.3 - Doskonalenie technologii pasiecznych w kontekście występowania i eliminacji niekorzystnych czynników, uwarunkowań ekonomicznych i jakości produktów pszczelich

Zadanie 4.4 - Zaprószenie produktów pszczelich pyłkiem kukurydzy oraz analiza wykorzystania pożytku nektarowego z dobrych roślin pożytkowych przez rodziny pszczele

OBSZAR TEMATYCZNY 5 - UPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE WIEDZY NA RZECZ POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI SEKTORA OGRODNICZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zadanie 5.1 - Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnegoINSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >