Publikacje-Obszar I

LISTA PUBLIKACJI UPOWSZECHNIAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OBSZARU I 

Zadanie 1.1: Doskonalenie metod badań sprawności technicznej opryskiwaczy


 Zadanie 1.2: Opracowanie metod precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby oraz innych elementów środowiska


Zadanie 1.3: Opracowanie metod neutralizacji pozostałości środków ochrony roślin w opakowaniach i w opryskiwaczach

 • Doruchowski G., Roettele M., Balsari P. 2010. Technological approaches to mitigation risk of point and defuse sources pollution of water with pesticides. 6th Europ. Conf. Pesticide and Related Organic Micropollutants in the Environment, 6-10 September 2010, Matera, Italy, pp. 144-150.
 • Doruchowski G., Hołownicki R., Świechowski W., Godyń A. 2011. Bezpieczne zagospodarowanie ciekłych pozostałości po zabiegach ochrony roślin w systemach biodegradacji i dehydratacji. Inż. Rol. 8(133): 89-99.
  http://ir.ptir.org/artykuly/pl/133/IR(133)_3030_pl.pdf
 • Świechowski W., Doruchowski G., Godyń A., Hołownicki R. 2011. Biobed stanowisko do bioremediacji płynnych pozostałości po zabiegach ochrony roślin. Inż. Rol. 8(133): 269-275.
  http://ir.ptir.org/artykuly/pl/133/IR(133)_3052_pl.pdf

Zadanie 1.4: Wykrywanie i oznaczanie nicieni kwarantannowych podlegających obowiązkowi zwalczania, określenie ich występowania na terytorium Polski oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się

 • Chałańska A., Łabanowski G., Malewski T. 2011. Wykrycie węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi) w nasionach szałwii błyszczącej (Salvia splendens). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51(3): 1095-1099.

Zadanie 1.5: Diagnostyka zagrożenia przez agrofagi inwazyjne podlegające obowiązkowi zwalczania, opracowanie metod zwalczania i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się

 • Łabanowski G., Dziuda E. 2010. Roztocz szklarniowiec Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904). Instrukcja rozpoznawania na podstawie wyglądu roztocza i objawów żerowania oraz zwalczanie na roślinach ozdobnych. Organizmy inwazyjne wykrywane w polskich szklarniach. ISK, 27 s.

Zadanie 1.6: Diagnostyka oraz zmienność populacyjna bakterii Erwinia amylovora, sprawcy zarazy ogniowej

 • Sobiczewski P., Puławska J., Berczyński S. 2010. Zróżnicowanie wirulencji bakterii Erwinia amylovora na różnych odmianach jabłoni. LIII Ogólnopol. Konf. Ochrony Roś. Sadow., Ossa, 25-26 lutego 2010, s. 178-180.
 • Sobiczewski P. 2011. Hodowla odpornościowa przeciwko zarazie ogniowej. Szkółkarstwo 4: 66-69.

Zadanie 1.7: Monitorowanie występowania oraz opracowanie metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowych dla warunków Polski i szczególnie szkodliwych agrofagów na plantacjach roślin jagodowych

 • Meszka B., Bielenin A. 2010. Gooseberry – a new host of Phytophthora cactorum. 7th Workshop on Integrated Soft Fruit Production, 20-23 September 2010, Budapest, Hungary. Abstracts, p. 21.
 • Meszka B., Bielenin A. 2011. Agrest – nowym gospodarzem dla Phytophthora cactorum. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51(3): 1184-1187.

Zadanie 1.8: Monitorowanie występowania Phytophthora spp., diagnostyka i możliwości ograniczenia strat powodowanych przez tę grupę patogenów

 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2011. Przydatność pułapek liściowych do detekcji Phytophthora spp. z wody. Sylwan 155(7): 493-499.

Zadanie 1.9: Monitorowanie występowania form agrofagów roślin sadowniczych odpornych na środki ochrony roślin oraz określenie metod przeciwdziałających temu zjawisku

 • Maciesiak A., Olszak R.W. 2010. Wzrost zagrożenia sadów jabłoniowych przez przędziorka owocowca (Panonychus ulmi Koch) – przyczyny niepowodzeń zwalczania. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50(3): 1292-1296.
 • Maciesiak A., Olszak R.W. 2011. Niepowodzenia w zwalczaniu przędziorków w sadach. LIV Ogólnopol. Konf. Ochrony Roś. Sadow., Ossa, 23-24 lutego 2011, s. 97-100.
 • Broniarek-Niemiec A., Meszka B., Bielenin A. 2012.  Występowanie form odpornych grzyba Venturia inaequalisna fungicydy w latach 2008-2011. 55 Ogólnopol. Konf. Ochr. Rośl. Sadow., Ossa, 15-16 lutego 2012, s. 82-84.
 • Meszka B., Broniarek-Niemiec A., Masny S. 2013. Zwalczanie parcha i mączniaka jabłoni z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony. 56 Ogólnopol. Konf. Ochrony Roś. Sadow., Ossa, 14-15 lutego 2013, s. 24-28.
 • Oferta wdrożeniowa: Zwalczanie ras odpornych przędziorka owocowca
  http://www.inhort.pl/files/wdrozenia/wdrozenia_2013/sadownictwo/oferta_sad_26_2013.pdf
 • Bryk H. 2014. Choroby przechowalnicze owoców – zmiany w rejestracji środków ochrony. 57 Ogólnop. Naukowa Konf. Ochr. Roś. Sad. Ossa k. Białej Rawskiej, 11-12 luty 2014, s. 78-81.
 • Instrukcja: Broniarek-Niemiec A., Masny S. 2014. Zwalczanie parcha jabłoni (Venturia inaequalis) z uwzględnieniem strategii antyodpornościowej

Zadanie 1.10: Opracowanie metodyk prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych i oceny potrzeby wykonania zabiegów ochrony roślin

 • Puławska J., Kałużna M., Kołodziejska A., Sobiczewski P. 2010. Bakteryjna zgorzel leszczyny – nowa groźna choroba w Polsce. II Konf. Nauk. „Nowe patogeny i choroby roślin”, Ossa, 13-14 kwietnia 2010, s.: 118-120.
 • Płuciennik Z., Łabanowska B.H., Komorowska-Kulik J. 2011. Ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola L.) – monitoring lotu. LIV Ogólnopol. Konf. Ochrony Roś. Sadow., Ossa, 23-24 lutego 2011, s.: 177-178.

Zadanie 1.11: Monitorowanie występowania i rozpowszechniania się chorób pieczarki (Agaricus bisporus) i boczniaka (Pleurotus ostreatus) w zakładach produkcyjnych oraz próba oszacowania i ograniczenia strat spowodowanych przez czynniki chorobotwórcze

 • Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Ślusarski C., Szymański J. 2011. Podatność wybranych ras pieczarki na grzyb chorobotwórczy Lecanicillium fungicola (Verticillium fungicola). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51(3): 1203-1206.
 • Ślusarski C., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J. 2012. Ocena występowania chorób i stanu sanitarnego w polskich pieczarkarniach. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52(4): 1052-1057.
  http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=1168
 • Ślusarski C., Uliński Z. Szumigaj-Tarnowska J. 2013. Ocena stopnia tolerancji wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej na dwa gatunkiCladobotryum wywołujące chorobę daktylium. Episteme 20/2013, t. I: 559–567.
 • Ślusarski C. 2014. Występowanie chorób infekcyjnych pieczarki w polskich pieczarkarniach w latach 2010-2013. Biuletyn Producenta Pieczarek PIECZARKI 3/2014: 32-37.
 • Broszura: Ślusarski Cz., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J. 2014. Występowanie chorób pieczarki w polskich pieczarkarniach oraz  wpływ wybranych czynników na plonowanie i zdrowotność upraw

Zadanie 1.12: Monitorowanie stosowanych środków dezynfekcyjnych w uprawie grzybów oraz ocena ich skuteczności

 • Lewandowski M., Maszkiewicz J., Szumigaj-Tarnowska J., Szymański J. 2010. Terminarz ochrony pieczarki na lata 2010-2011. Biul. Prod. Pieczarek. Pieczarki 2: 14-23.
 • Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Ślusarski C. 2011. Skuteczność działania nadtlenku wodoru w zwalczaniu patogenów pieczarki. Biul. Prod. Pieczarek. Pieczarki 4: 48-51.
 • Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Lewandowski M. 2012. Terminarz ochrony pieczarki na lata 2012-2013. Biul. Prod. Piecz. Pieczarki 1: 10-16.
 • Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Ślusarski Cz. 2013. Nowe metody badań skuteczności środków dezynfekcyjnych stosowanych w pieczarkarni. Biul. Prod. Piecz. Pieczarki 4/2013: 38-41.
 • Uliński Z. 2014. Środki dezynfekcyjne stosowane w krajowych pieczarkarniach i ich wpływ na zdrowotność upraw. Biul. Prod. Piecz. „ Pieczarki” nr 3/2014, s. 41-43.
 • Broszura: Uliński Z., Ślusarski Cz., Szumigaj-Tarnowska J. 2014. Stan sanitarny pieczarkarni i stosowanie dezynfektantów a zdrowotność upraw.

 Zadanie 1.13: Monitorowanie i diagnostyka molekularna Plasmodiophora brassicae w uprawach roślin kapustowatych


Zadanie 1.14: Prognozowanie zagrożeń powodowanych przez fitofagi występujące na uprawach roślin warzywnych


Zadanie 1.15: Aktualizacja istniejących i opracowywanie nowych integrowanych programów ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami jako podstawa nowoczesnych technologii produkcji warzyw

 • Nawrocka B., Szafranek P., Rybczyński D., Wieprzkiewicz A. 2011. Efektywność biologicznego środka ochrony roślin opartego na Bacillus thuringiensis var. kurstaki w zwalczaniu omacnicy prosowianki Ostrinia nubilalis Hubner na kukurydzy cukrowej. Now. Warz. 52: 25-31.
  http://www.inhort.pl/files/nowosci_warzywnicze/2010/tom_52/nw52_3.pdf

 Zadanie 1.16: Integrowane programy ochrony roślin warzywnych przed chorobami jako podstawa nowoczesnych technologii produkcji warzyw

 • Sobolewski J., Robak J., Ostrowska A., Gidelska A., Janas R. 2010. Weryfikacja aktualnego stanu zabezpieczenia siewek wybranych gatunków roślin warzywnych przed patogenami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50(2): 741-747.
 • Sobolewski J., Robak J. 2011. Kompleksowa ochrona pomidora w uprawie pod osłonami przed mączniakiem prawdziwym i zarazą ziemniaka z wykorzystaniem środków naturalnych pochodzenia roślinnego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51(4): 1799-1802.

Zadanie 1.17: Opracowanie technologii produkcji odwirusowanych sadzonek warzyw z zastosowaniem kultur tkanek

 • Kapuścińska A., Burian M., Kowalska U., Kiszczak W., Prochaska D., Górecka K. 2011. Zwiększenie intensywności mikrorozmnażania chrzanu (Armoracia rusticana) in vitro. Now. Warz. 53: 5-12.
  http://www.inhort.pl/files/nowosci_warzywnicze/2011/NW53_1.pdf
 • Kapuścińska A., Burian M., Kowalska U., Kiszczak W., Górecka K. 2012. Effect of culture medium on the effectiveness of multiplication of horseradish (Armoracia rusticana L.) in vitro. BioTechnologia 93(2): 182.
 • Kapuścińska A., Burian M., Kowalska U., Kiszczak W., Górecka K. 2013. Mikrorozmnażanie roślin warzywnych dla celów ochroniarskich. Materiały konferencyjne 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013, s. 296-297.
 • Malinowski T., Burian M., Fornal L., Szczechowicz G., Górecka K. 2014. Viruses infecting horseradish (Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. et Scherb) plants in Poland. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology 'Healthy plants – healthy people', 8-13 September 2014, Kraków, Poland. Book of abstracts, session 3, pp. 49.
 • Górecka K., Kapuścińska A., Burian M., Kowalska U., Kiszczak W., Fornal L., Malinowski T., Szczechowicz G. 2014. Opracowanie technologii produkcji odwirusowanych sadzonek warzyw z zastosowaniem kultur tkanek
 • Prezentacja: Technologia otrzymywania roślin chrzanu i rabarbaru wolnych od wirusa mozaiki rzepy TuMV z materiału porażonego tym wirusem

Zadanie 1.18: Monitorowanie wpływu metod ochrony przed chwastami oraz regulatorów wzrostu na ekofizjologiczne właściwości roślin warzywnych, ich jakość i wartość biologiczną oraz trwałość przechowalniczą

 • Anyszka Z., Dobrzański A. 2010. Integrowana ochrona warzyw kapustowatych przed chwastami – stan obecny i perspektywy. Ogólnopol. Nauk. Konf. Warz. „Postęp w integrowanej produkcji warzyw kapustowatych”, Skierniewice, 21 września 2010, s. 20-23.
 • Anyszka Z. 2011. Jak odchwaszczać kapustne. Owoce Warzywa Kwiaty 10: 24-27.
 • Anyszka Z., Kohut M., Golian J. 2012. Porównanie efektywności różnych metod ochrony przed chwastami papryki w uprawie polowej. 52 Sesja Nauk., IOR-PIB, Poznań, 08-10 lutego 2012, s. 367.
 • Anyszka Z., Golian J., Kohut M. 2012. Porównanie efektywności różnych metod ochrony przed chwastami papryki (Capsicum annum L.) w uprawie polowej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (4): 879-884.
  http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=1136
 • Kohut M., Anyszka Z., Golian J. 2013. Zmiany w zachwaszczeniu i plonowanie wybranych gatunków warzyw w zależności od metody ochrony przed chwastami. J. Res. Appl. Agric. Eng. 58(3): 255-260. http://www.pimr.poznan.pl/biul/2013_3_49KAG.pdf  
 • Kosson R., Anyszka Z., Grzegorzewska M.; Golian J., Kohut M., Badełek E. 2014. Jakość pozbiorcza selera korzeniowego [Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.] w zależności od metody ochrony przed chwastami. Prog. Plant Protection, 54: 77-83.
  http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=456
 • Oferta wdrożeniowa: Anyszka Z., Kohut M. 2014. Aktualności w programie ochrony warzyw przed chwastami na rok 2015

 Zadanie 1.19: Opracowanie metod diagnozowania i charakterystyki uszkodzeń powodowanych przez herbicydy na roślinach warzywnych

 • Anyszka Z. 2010. Jak zwalczać chwasty w uprawie fasoli. Warzywa 6: 62-63.
 • Stępowska A., Dyki B., Borkowski J., Anyszka Z. 2011. Morphological response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) to the parasitic weed – Phelipanche ramosa L. Pomel and pathogen – Oidium neolycopersici L. Kiss. 11th World Cong. Parasitic Plants, June 7-12, Martina Franca, Italy, pp. 38.
 • Streszczenie: http://www.parasiticplants.org/docs/IPPS_11th_Congress_Abstracts_Martina_Franca_Italy.pdf
 • Dyki B., Anyszka Z.,  Stępowska A.,  Golian J. 2012. Histological changes of snap bean (Phaseolus vulgaris L.) caused by herbicides. 6th Int. Weed Sci. Congress, Hangzhou, China, 17-22 June 2012: p. 71.
 • Kosson R., Anyszka Z., Grzegorzewska M., Golian J. 2012.Wpływ metody ochrony fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.) przed chwastami na skład chemiczny strąków po ich przechowaniu. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52(4): 903-908.
  http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=1141
 • Anyszka Z., Stępowska A., Dyki B., Golian J. 2014. Zmiany morfologiczne i histopatologiczne selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.) jako efekt nieprawidłowości w stosowaniu herbicydów. Prog.Plant Prot. 54(1) s.88-94
  http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=459

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >