Publikacje-Obszar VI

LISTA PUBLIKACJI UPOWSZECHNIAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OBSZARU VI


Zadanie 6.1: Tworzenie postępu biologicznego i jego wykorzystanie w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej (2008-2013)

 • Łabanowska B.H., Pluta S. 2010. Assessment of big bud mite (Cecidophyopsis ribis Westw.) infestation level of blackcurrant genotypes in the field. J. Fruit Ornam. Plant Res. 18(2): 283-295.
  http://www.insad.pl/files/journal_pdf/journal_2010_2/full28%202010(2).pdf
 • Szymajda M., Żurawicz E., Lewandowska G. 2010. Zawiązywanie owoców u nowych klonów moreli (Prunus armeniaca L.) hodowli ISK zapylanych pyłkiem własnym oraz kilku odmian. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 18: 25-37.
  http://www.insad.pl/files/zeszyty_naukowe/zeszyty_2010/tom18_3.pdf
 • Masny A., Żurawicz E., Mądry W. 2011. Estimation of combining ability effects of selected strawberry genotypes used in breeding cultivars tolerant to Verticillium wilt. 7th North American Strawberry Sym., 8-11 February 2011, Tampa, Florida, USA, Book of abstracts, p. 12.

Zadanie 6.2: Uzyskiwanie i utrzymanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów (2008-2013)

 • Kozerski W., Kowalik B., Teodorczyk M. 2011. Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w systemie pozyskiwania zdrowego materiału szkółkarskiego, badania zdrowotności. Materiały szkoleniowe dla kwalifikatorów materiału szkółkarskiego. WIORiN – Kraków.
 • Kowalik B., Kozerski W., Teodorczyk M. 2013. Test biologiczny na obecność wirusów PNRSV i PDV. Szkółkarstwo 1: 50-53.
 • Prezentacja: Ośrodek elitarnego materiału szkółkarskiego w Prusach
 • Kowalik B., Kozerski W., Teodorczyk M. 2014. Test biologiczny na obecność wirusów i organizmów wirusopodobnych porażających jabłonie. Szkółkarstwo 1/2014, s. 62-68.

Zadanie 6.3: Monitorowanie, ochrona oraz doskonalenie metod hodowli trzmieli i pszczół samotnic


Zadanie 6.4: Doskonalenie metod selekcji i oceny wartości hodowlanej pszczół


Zadanie 6.5: Poszukiwanie i tworzenie nowej zmienności genetycznej roślin warzywnych jako źródła odporności na stresowe czynniki biotyczne i abiotyczne oraz o większej wartości odżywczej i prozdrowotnej


Zadanie 6.6: Identyfikacja markerów DNA sprzężonych z genami warunkującymi odporność na choroby stanowiące istotne zagrożenie w uprawie roślin warzywnych, przydatnych do selekcji genotypów odpornych


Zadanie 6.7: Poznanie czynników warunkujących odporność roślin warzywnych na patogeny (wirusy, grzyby, bakterie) z uwzględnieniem cech anatomicznych, cytologicznych i biochemicznych


Zadanie 6.8: Opracowanie metod oceny i selekcji roślin oraz wyodrębnienie źródeł odporności na najważniejsze patogeny roślin warzywnych


Zadanie 6.9: Ocena wartości użytkowej dwóch systemów męskosterylności cytoplazmatycznej i cytoplazmatyczno-jądrowej roślin kapustowatych, marchwi oraz męskiej sterylności pomidora


Zadanie 6.10: Otrzymywanie populacji roślin warzywnych odpornych na szkodliwe czynniki abiotyczne z zastosowaniem kultur pylnikowych i kultur mikrospor

 • Górecka K., Szafrańska K., Janas K., Kowalska U., Górecki R., Krzyżanowska D., Kiszczak W. 2011. Phenolics Content in Carrot Rosettes Regenerated from Androgenic Embryos Obtained on Media with Increased Concentrations of Zinc Sulfate. 
  www.fertilizer.org/ifa/HomePage/LIBRARY/Conference-papers /Agriculture-Conferences/2011-Zinc-Crops-Sym./2011-Zinc-Crops-Plant-Breeding-and- Molecular-Biology-Posters 
 • Kowalska U., Szafrańska K., Krzyżanowska D., Kiszczak W., Górecki R., Janas K., Górecka K. 2012. Effect of increased copper ion content in the medium on the regeneration of androgenetic embryos of carrot (Daucus carota L.). Acta Agrobot. 65(2): 73-82. 
  http://www.botany.pl/pubs-pdf/Acta%20Agrobotanica/2012/aa65_b73-82.pdf
 • Kowalska U., Kiszczak W., Górecki R., Burian M., Kapuścińska A., Górecka K. 2012. Adaptation and survival of androgenetic carrot plants obtained on culture media with increased copper concentrations and in a substrate with elevated Cu content. BioTechnologia 93(2): 266.
 • Kiszczak W., Górecka K., Kowalska U., Burian M., Kapuścińska A., Górecki R., Szafrańska K., Janas K., Krzyżanowska D. 2013.The influence of copper and zink concentration in regeneration medium and substrate on androgenetic carrot plants. Book of Abstract, 7th EPSO Conference, 1-4 September 2013, Greece, p. 315.
 • Kowalska U., Kapuścińska A., Burian M., Fornal L., Kiszczak W., Górecka K. 2014. Ocena dziedziczenia odporności na podwyższone stężenia miedzi roślin marchwi otrzymanych z zapylenia wsobnego linii androgenetycznych wyprowadzonych na pożywkach ze zwiększonymi stężeniami tego pierwiastka. Zjazd Katedr Genetyki, Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii Roślin, Poznań 12-13 czerwca 2014, Materiały Konferencyjne, s. 51.


INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >