RCBO

Tytuł projektu: Realizacja przez firmę SOBEX Sp. z o.o. w miejscowości Trzebicz projektu badawczego mającego na celu opracowanie innowacyjnego produktu – podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach
Tytuł projektu w języku angielskim: Realization by SOBEX Sp. z o.o. in Trzebicz a research project aimed at developing an innovative product – a horticultural substrate with a unique composition and properties
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Wykonawca: Sobex Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. S. Nowak
Okres realizacji: 03.09.2018 – 30.04.2020
Nr umowy: 5/PUiNRO/18

Opis:
Projekt dotyczy opracowania podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach. Zakłada również wytworzenie kompostu z odpadów biodegradowalnych, który zostanie wykorzystany do produkcji takiego podłoża. W Instytucie Ogrodnictwa w ramach realizacji projektu prowadzone będą badania dotyczące oceny właściwości fizyko-chemicznych i fizycznych komponentów kompostów oraz podłoży ogrodniczych w zakresie przydatności produktów odpadowych do tworzenia mieszanek kompostów oraz pozostałych komponentów przydatnych do mieszanek podłożowych. Zakres prac obejmuje również konsultacje i szkolenia w zakresie doboru i udziału komponentów w kompostach i podłożach; konsultacje i opinie dotyczące poprawności warunków i przebiegu kompostowania oraz doradztwo w zakresie optymalizacji tego procesu.