CENTRUM INFORMACJI I DOSKONALENIA WIEDZY O OWADACH ZAPYLAJĄCYCH

DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT. „CENTRUM INFORMACJI I DOSKONALENIA WIEDZY O OWADACH ZAPYLAJĄCYCH” PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI W DRODZE KONKURSU W RAMACH PROGRAMU POD NAZWĄ „NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA” FINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI.

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Splitt

Okres realizacji: 2022 – 2024

Kwota dotacji: 1 729 740,00zł

Nr umowy: NdS/547976/2022/2023

Celem projektu jest wsparcie działalności edukacyjnej przez specjalistów pracujących w Zakładzie Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sytuacja owadów zapylających ulega ciągłemu pogarszaniu, dlatego niezwykle istotne są działania edukacyjne, przybliżające społeczeństwu wiedzę na ten temat oraz wskazujące właściwe sposoby postępowania, które realnie mogą poprawić sytuację pszczół. Mając na uwadze wskazane w Komunikacie MEiN z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” zmienionym komunikatem MEiN z dnia 12 października 2021 r. obszary działania: 1) „Doskonałość Naukowa” oraz 2) „Nauka dla innowacyjności” naukowcy Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego zrealizują przedsięwzięcie pn. „Centrum informacji i doskonalenia wiedzy o owadach zapylających”. Projekt umożliwi wykorzystanie, rozwój i transfer doświadczenia, kwalifikacji oraz umiejętności posiadanych przez twórców w celu upowszechniania wiedzy na temat różnych aspektów biologii owadów zapylających wśród szerokiego grona odbiorców.  Zakład Pszczelnictwa jest największym polskim ośrodkiem zajmującym się kompleksowo badaniami oraz pogłębianiem wiedzy o biologii i życiu owadów zapylających, głównie pszczół miodnych, murarek ogrodowych i trzmieli ziemnych, a także dzikich gatunków pszczół występujących w Polsce. Wysoce wykwalifikowana kadra naukowa Zakładu Pszczelnictwa stale prowadzi działalność popularyzacyjną, jednak, żeby zwiększyć skuteczność tych działań, konieczne jest rozwinięcie ich o aspekty praktyczne, dofinansowanie materiałów dydaktycznych i rozwinięcie bazy przeznaczonej do prowadzenia działań edukacyjnych. Projekt obejmuje m.in. przygotowanie nowych konstrukcji gniazdowych, uli, terenu z pokazowymi kompozycjami roślinnymi, jak łąki kwietne i kwiaty do celów edukacyjnych, terenu do zabawy dla dzieci itp. wraz z medialną promocją całego przedsięwzięcia. Planowany zakres tematyczny jest szeroki, a odbiorcy zajęć będą reprezentować różne grupy społeczne m.in.: dzieci, młodzież szkolna, zainteresowani dorośli, studenci nauk przyrodniczych i pedagogicznych, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku, pasjonaci przyrody, działkowcy, sadownicy, plantatorzy, pszczelarze amatorzy oraz profesjonaliści, a także członkowie lokalnych samorządów odpowiedzialni za zarządzanie zielenią miejską.