Konferencje i szkolenia

Szkolenie „Rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby”
Skierniewice, 11 grudnia 2019 r.

Zainteresowani tematem roli pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby spotkali się 11 grudnia 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015–2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Uczestników powitały dr Beata Kowalska oraz dr hab. Magdalena Szczech. Pierwszy wykład dotyczący roli mikroorganizmów w rozkładzie materii organicznej i w tworzeniu próchnicy wygłosiła dr Beata Kowalska. Prelekcję na temat roli mikroorganizmów w rozwoju roślin oraz niezwykle ciekawy wykład nt. grzybów Trichoderma oraz innych mikroorganizmów stosowanych w praktyce ogrodniczej poprowadziła dr hab. Magdalena Szczech. Całość spotkania wieńczyły wykłady poruszające tematy wpływu zmian klimatu na mikroorganizmy ważne w uprawach roślin dr Beaty Kowalskiej oraz prelekcja pt. „Gleba – aktualne problemy i zaniedbania w uprawach roślin” dr hab. Magdaleny Szczech.

W spotkaniu wzięły udział 42 osoby, wśród których byli: sadownicy przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Polskiego Związku Działkowców, firm branżowych, prasy ogrodniczej oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Wykorzystanie Internetowej Platformy wspomagania decyzji nawodnieniowych do prowadzenia nawadniania i fertygacji roślin sadowniczych”
Lewiczyn, 10 grudnia 2019 r.

W dniu 10.12.2019 r. w Lewiczynie odbyło się szkolenie dotyczące wykorzystania Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych do prowadzenia nawadniania i fertygacji roślin sadowniczych. W szkoleniu wzięło udział 25 sadowników zrzeszonych w Grupie Polsad. Podczas zajęć uczestnicy mogli zapoznać się ze strukturą portalu i nauczyć się metod szacowania potrzeb wodnych roślin w oparciu o IPWDN. Dowiedzieli się także jak korzystać z aplikacji komputerowych do prowadzenia fertygacji. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach zadań 3.1 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Galeria zdjęć

Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka – Praktyce
Skierniewice, 10 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka – Praktyce nt.Program Wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” – aktualności 2019.

Konferencje otworzył i jej przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – zastępca Dyrektora ds. naukowych. Podczas konferencji przedstawiono 20 wykładów oraz 9 posterów obejmujących najnowsze wyniki prac badawczych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach pięciu obszarów tematycznych Programu Wieloletniego:

 • Postęp biologiczny;
 • Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska;
 • Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej;
 • Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska;
 • Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Spotkanie zgromadziło 141 osób, wśród których byli m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: pan Krzysztof Kielak – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz pani Tatiana Berska-Woźnicka z Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, ogrodnicy, studenci, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Prewencji Centrali KRUS, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, prasy specjalistycznej, reprezentanci firm branżowych oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa. Wszyscy przybyli goście otrzymali materiały konferencyjne zawierające abstrakty wystąpień i posterów oraz oferty wdrożeniowe.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleb”
Skierniewice, 6 grudnia 2019 r.

Dnia 6 grudnia bieżącego roku w sali wykładowej Instytutu Ogrodnictwa zostało zorganizowane szkolenie „Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleb”, które zostało przygotowane w ramach realizacji zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego 2015–2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz środowiska naturalnego”.

Wykładowcy omawiali następujące tematy:

 • Ocena zasobności gleb w składniki pokarmowe–metody stosowane w analityce ogrodniczej – dr Waldemar Kowalczyk;
 • Kontrolowane nawożenie sadów jako niezbędny element produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska – dr Jacek Filipczka;
 • Zasady żywienia roślin warzywnych azotem – mgr Artur Kowalski;
 • Zrównoważone nawożenie roślin ozdobnych – dr Jacek Nowak.

W spotkaniu uczestniczyło 40 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, COBORU, ODR, sadownicy oraz firmy branżowe.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Ekologiczna produkcja ogrodnicza”
Ośrodek Szkoleniowy ŁODR zs. w Bratoszewicach, 4 grudnia 2019 r.

W dniu 4 grudnia 2019 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach odbyło się szkolenie pt. „Ekologiczna produkcja ogrodnicza”. Spotkanie otworzył pan Tadeusz Morawski – zastępca dyrektora ŁODR, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. W ramach szkolenia wygłoszono 5 referatów w których omówiono m.in. odmiany drzew pestkowych i ziarnkowych do upraw ekologicznych, możliwości ochrony tych upraw przed szkodnikami i chorobami, a także zaprezentowano wyniki doświadczeń z produkcją materiału szkółkarskiego do zakładania sadów ekologicznych. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: mgr  inż. Agnieszka Głowacka, mgr inż. Witold Danelski, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr Dorota Kruczyńska i dr Paweł Bielicki.

W szkoleniu udział wzięło 63 osób, w tym przedstawiciele gospodarstw sadowniczych i rolnych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prasy specjalistycznej, szkół rolniczych oraz reprezentanci firm branżowych.

Szkolenie zorganizowano w ramach zadań 2.1, 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego (2015-2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Integrowana Ochrona Roślin Ogrodniczych”
Skierniewice, 29 listopada 2019 r.

W dniu 29 listopada 2019 roku w Gmachu Głównym Instytutu Ogrodnictwa odbyło się szkolenie dotyczące „Integrowanej Ochrony Roślin Ogrodniczych”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadań 2.1, 2.2, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego 2015–2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz środowiska naturalnego”.

Podczas wykładów prezentowane były takie tematy jak:

 • Zasady Integrowanej Ochrony roślin (dr hab. Grażyna Soika, prof. IO);
 • Najważniejsze szkodniki drzew owocowych i metody ich zwalczania (dr Wojciech Warabieda,
  dr inż. Małgorzata Sekrecka, mgr Michał Hołdaj, mgr Damian Gorzka);
 • Ważne szkodniki upraw jagodowych i metody ich zwalczania (dr Małgorzata Tartanus,
  mgr inż. Wojciech Piotrowski);
 • Najważniejsze zasady integrowanej ochrony upraw sadowniczych przed chorobami (dr Agata Broniarek-Niemiec);
 • Aspekty integrowanej ochrony warzyw w warunkach aktualnego stanu zagrożenia przed chorobami w Polsce (dr Jan Sobolewski);
 • Perspektywa wykorzystania środków niekonwencjonalnych w integrowanej ochronie roślin (prof. dr hab. inż. Adam T. Wojdyła).

W szkoleniu uczestniczyło 47 przedstawicieli firm branżowych, ogrodników, pracowników ODR, WIORiN, COBORU oraz Instytutu Ogrodnictwa.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenia „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin"
Skierniewice, 27, 28 listopada 2019 roku.

27 i 28 listopada 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowane zostały dwa szkolenia dotyczące podstaw diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, przygotowane w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całej Polski, a wykładowcami – pracownicy naukowi Zakładu Agroinżynierii IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr hab. Grzegorz Doruchowski, dr Artur Godyń oraz mgr Waldemar Świechowski. Program szkolenia, w którym znalazły się zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne, obejmował trzy bloki tematyczne dotyczące: technik ochrony roślin (opryskiwacze – wyposażenie i stosowanie, rodzaje i dobór rozpylaczy), badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin (przepisy prawne i zasady ogólne oraz procedura badania i protokół kontroli), a także kalibracji opryskiwaczy polowego i sadowniczego oraz zaprawiarek do nasion. W szkoleniach wzięło udział 55 osób reprezentujących Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze wszystkich 16 województw.

Szkolenie „Wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów”
Skierniewice, 26 listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane tematyką wytwarzania elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych – wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów spotkały się 26 listopada 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach zadań 1.3, 2.1 i 5.1. Programu Wieloletniego IO (2015-2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Uczestników powitał dr Paweł Bielicki – kierownik Pracowni Szkółkarstwa IO, który poprowadził pierwszy wykład dotyczący stanu produkcji elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin jagodowych w Polsce. Prelekcję na temat wytwarzania i utrzymywania przedbazowego materiału szkółkarskiego truskawki przedstawił mgr inż. Maciej Teodorczyk z OEMS IO w Prusach. Dr hab. Mirosław Cieślińska, prof. IO omówiła choroby roślin jagodowych wywoływane przez wirusy i fitoplazmy, natomiast dr Małgorzata Tartanus  – szkodniki występujące na tych uprawach.

W spotkaniu wzięło udział 35 osób, wśród których byli sadownicy, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm branżowych, prasy ogrodniczej oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Innowacyjne technologie mikrobiologiczne w uprawie roślin”
Skierniewice, 25 listopada 2019 r.

25 listopada 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się szkolenie pt. „Innowacyjne technologie mikrobiologiczne w uprawie roślin”, które zorganizowane zostało w ramach zadań 3.2 i 5.1. Programu Wieloletniego IO (2015-2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Szkolenie otworzyła dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO pierwszym wykładem na temat mikrobiologicznych technologii w uprawie roślin ogrodniczych – widzianych jako szansa na poprawę jakości plonów i żyzności gleby. Dr Anna Lisek omówiła zastosowanie technik biologii molekularnej do identyfikacji pożytecznych mikroorganizmów w bionawożeniu roślin, natomiast mgr Paweł Trzciński – sposób selekcji i biochemicznej identyfikacji mikroorganizmów stymulujących i wzrost i plonowanie roślin o działaniu ochronnym. Wpływ bionawożenia na występowanie arbuskularnych grzybów mikoryzowych w korzeniach roślin ogrodniczych, jak i na strukturę systemu korzeniowego w uprawie roślin sadowniczych przedstawili mgr Edyta Derkowska i mgr Sławomir Głuszek. Dr Krzysztof Górnik omówił natomiast mikrobiologiczne technologie poprawy jakości materiału siewnego roślin warzywnych.

W szkoleniu wzięło udział 35 osób, w tym sadownicy i rolnicy oraz przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, grup producenckich, firm branżowych, prasy specjalistycznej oraz Instytutu Ogrodnictwa.

Program

Galeria zdjęć

Spotkanie hodowców matek pszczelich
Kazimierz Dolny, 6 marca 2019 r.

6 marca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Spotkanie Hodowców Matek Pszczelich, zorganizowane przez pracowników Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w ramach zadań 4.1, 4.2 i 5.1 Programu Wieloletniego IO 2015-2020. Po przywitaniu gości i wprowadzeniu w tematykę dyskusji, przedstawione zostały szczegółowe informacje o stanie hodowli pszczół w Polce (dr Dariusz Gerula, ZP IO) oraz wyniki działań prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa, mające na celu zwiększenie liczebności owadów zapylających w kraju (dr Beata Panasiuk, ZP IO). Nowe trendy w prowadzeniu selekcji pszczół o zwiększonej odporności na pasożyta Varroa destructor z uwzględnieniem koncepcji i metodyki badań prowadzonych w Polsce przedstawiła pani dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO. Ponieważ jest to nowe zadanie stawiane przed hodowcami pszczoły miodnej w kraju, szczegółowo omówione zostały obowiązki wynikające z realizacji badania dodatkowych parametrów hodowlanych i użytkowych pszczół, ze szczególnym naciskiem na ocenę cech odporności na pasożyta Varroa destructor, jak również okres wykonywania obserwacji.

W spotkaniu wzięło udział 50 słuchaczy, wśród których byli krajowi hodowcy matek pszczelich oraz pracownicy pasiek hodowlanych, przedstawiciele Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie oraz pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Seminarium podsumowujące realizację Programu Wieloletniego IO (2015-2020)
Skierniewice, 7 grudnia 2018 r.

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się seminarium podsumowujące realizowane w 2018 roku zadania Programu Wieloletniego (2015-2020) pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: pan Krzysztof Kielak – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz pani Tatiana Berska-Woźnicka. Seminarium otworzyła dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Małgorzata Korbin. W czasie swoich wystąpień prelegenci przedstawili syntetyczne podsumowanie wyników, wnioski oraz wymierne efekty badań prowadzonych w ramach pięciu obszarów tematycznych:
 • Postęp biologiczny
 • Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska
 • Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej
 • Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska
 • Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

W seminarium wzięły udział 93 osoby, w tym: producenci owoców i warzyw,  przedstawiciele Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Program

Zapylanie upraw ogrodniczych przez dzikie owady pszczołowate
Warka, 30 listopada 2018 r.

W dniu 30 listopada 2018 r. w Warce odbyło się szkolenie pt. „Zapylanie upraw ogrodniczych przez dzikie owady pszczołowate, zorganizowane w ramach zadań 4.1 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Na szkoleniu omawiano m.in. tematy dotyczące: wpływu zapylania kwiatów na plonowanie głównych upraw sadowniczych i warzywnych, przyczyn spadku liczebności dzikich owadów pszczołowatych, sposobów poprawy warunków bytowania dzikich pszczół w pobliżu plantacji oraz wykorzystania ich jako uzupełniających zapylaczy roślin uprawnych. Dr Dariusz Teper z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach po zakończonych wykładach  wszystkim zainteresowanym udzielał porad i konsultacji z zakresu pszczelnictwa.

Szkolenie „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”
Skierniewice, 20-23 listopada 2018 r.

W dniach 20-23 listopada 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się cztery szkolenia pod wspólnym tytułem „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”, których uczestnikami byli pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkania zostały zorganizowane w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Zakładu Agroinżynierii IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr Grzegorz Doruchowski oraz dr Artur Godyń. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ochrony roślin i aparatury diagnostycznej Zakładu Agroinżynierii przeprowadził mgr Waldemar Świechowski.

Szkolenia były podzielone na trzy bloki obejmujące następujące zagadnienia:

 • technika ochrony roślin (opryskiwacze – wyposażenie i stosowanie, rodzaje i dobór rozpylaczy oraz kalibracja opryskiwaczy);
 • badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin (przepisy prawne i zasady ogólne, procedura badania i protokół kontroli);
 • ćwiczenia praktyczne (kalibracja opryskiwacza polowego i sadowniczego, badanie opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz badanie zaprawiarek do nasion)

W ciągu czterech dni, w spotkaniach uczestniczyło łącznie 106 osób reprezentujących Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze wszystkich województw w Polsce.        

Galeria zdjęć

Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej
Nowy Dwór Parcela, 20 czerwca 2018 r.

W dniu 20 czerwca 2018 r. w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze Parceli odbyły się Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej. Zostały one zorganizowane w ramach zadań 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Spotkanie otworzyła dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO – kierownik Zakładu Odmianoznawstwa i zarazem koordynator badań z zakresu ekologicznej produkcji owoców. Po powitaniu gości, w ramach wykładu wprowadzającego, przedstawiła szanse dla rozwoju ekologicznej produkcji owoców w Polsce. Pracownicy naukowi z Instytutu Ogrodnictwa oraz zaproszeni wykładowcy (przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego o/Radom i producent ekologicznych owoców) w swoich referatach poruszyli m.in. tematy związane z: podstawowymi zasadami obowiązującymi w systemie rolnictwa ekologicznego, doborem gatunków i odmian roślin sadowniczych do uprawy ekologicznej, wpływem podkładek na jakość owoców wyprodukowanych w tym systemie, ochroną sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami z wykorzystywaniem fauny pożytecznej a także dostępnością preparatów biologicznych, możliwych do zastosowania w ekologicznym sadzie. Producent ekologicznych owoców mówił o zaletach i trudnościach występujących w trakcie prowadzenia ekologicznego sadu. Punktem programu, cieszącym się dużym zainteresowaniem, był pokaz kwater doświadczalnych z ekologiczną produkcją owoców, w czasie którego pracownicy IO omawiali cele i pokazywali efekty zastosowanych założeń i metod badawczych.
W Warsztatach wzięło udział 65 uczestników, w tym producenci ekologiczni, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jednostek Certyfikujących, prasy oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Nowe trendy w produkcji pszczelarskiej”
Puławy, 11 maja 2018 r.

W dniu 11 maja 2018 W Zakładzie Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach odbyło się szkolenie pt. „Nowe trendy w produkcji pszczelarskiej” realizowane w ramach zadań 4.1, 4.2, 4.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Uczestnicy szkolenia mieli okazje zapoznać się z najnowszymi pracami prowadzonymi w pracowniach tematycznych Zakładu Pszczelnictwa. Po omówieniu trendów w wychowie matek pszczelich odbył się pokaz unasieniania matek. W czasie spotkania zaprezentowano, także wykorzystywany w Instytucie sprzęt pszczelarski służący do pozyskiwania miodu i jego konfekcjonowania, narzędzia ułatwiające gospodarkę pasieczną oraz najnowszą aparaturę i metody służące ocenie jakościowej produktów pszczelich. Podczas wykładów i zajęć terenowych uczestników zapoznano z zagadnieniami związanymi z rolą owadów zapylających w środowisku, wartością pszczelarską najważniejszych pożytków pszczelich oraz z chowem innych owadów zapylających oprócz pszczoły miodnej.

W szkoleniu wzięło udział 44 osoby w tym pszczelarze z wielu Kół Pszczelarskich Powiatu Stalowowolskiego.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Winnica w praktyce – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli”
Skierniewice, 15 marca 2018 r.

W ramach szkolenia „Winnica w praktyce – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli”, które odbyło się 15 marca 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach pracownicy naukowi IO: dr Mirosław Sitarek, dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, oraz dr Halina Morgaś przeprowadzili cztery wykłady. Zaprezentowali oni kolekcję roślin sadowniczych – jako miejsce zachowania bioróżnorodności, kolekcję winorośli ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości odmian na niską temperaturę i choroby grzybowe, omówili problematykę związaną z regulowaniem wzrostu i owocowania roślin sadowniczych oraz technologią uprawy winorośli, sposobów ich cięcia oraz formowania. Część drugą szkolenia stanowił praktyczny pokaz cięcia winorośli, który poprowadził dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO.

Szkolenie przygotowano w ramach realizacji zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz zadań 3.3. i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

W szkoleniu wzięło udział 30 osób, w tym producenci, przedstawiciele ODR, WIORiN oraz pracownicy IO.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych
Skierniewice, 15 stycznia 2018 r.

W dniu 15 stycznia 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (http://www.nawadnianie.inhort.pl/), przygotowane w ramach zadań 3.1 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

 W trakcie spotkania zapoznano uczestników ze strukturą i funkcjonalnością internetowej platformy oraz możliwościami wykorzystania jej zasobów do zrównoważonego zarządzania nawadniania i fertygacją roślin sadowniczych. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: prof. dr hab. Waldemar Treder, mgr Katarzyna Wójcik oraz dr Krzysztof Klamkowski. W szkoleniu wzięło udział 20 osób w tym przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm, gospodarstw sadowniczych i rolnych.

Program

Galeria zdjęć

Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka-Praktyce
Skierniewice, 24 listopada 2017 r.

W dniu 24 listopada 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka-Praktyce nt.Program Wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” – aktualności 2017.

Konferencje otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, a przewodniczył jej prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – zastępca Dyrektora ds. naukowych. Wśród 224 przybyłych gości byli obecni m.in.: Małgorzata Woźniak – Naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, Kamila Zakrzewska z Wydziału Hodowli i Nasiennictwa i Karolina Stanek z Wydziału Kwarantanny i Ochrony Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producenci, nauczyciele szkół rolniczych,  przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prasy specjalistycznej, uczelni wyższych oraz reprezentanci firm branżowych.

Celem konferencji było popularyzowanie wyników uzyskanych podczas realizacji zadań Programu Wieloletniego 2015-2020 oraz upowszechnianie ofert wdrożeniowych i innych materiałów.

Podczas konferencji zaprezentowano 20 referatów oraz 10 posterów dotyczących najnowszych wyników prac badawczych z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa, prowadzonych w ramach 20 zadań z pięciu podstawowych obszarów tego Programu.

Program

Materiały z konferencji

Galeria zdjęć

Referaty:

Zadanie 1.1: Ocena cech użytkowych linii hodowlanych oraz eksperymentalnych mieszańców F1 marchwi, pomidora i ogórka

Zadanie 1.2: Hodowla odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna roślin sadowniczych uprawianych w warunkach Polski: tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w 2017 r.

Zadanie 1.3: Elitarny materiał szkółkarski roślin sadowniczych: wytwarzanie i utrzymywanie zdrowego materiału przedbazowego w 2017 roku

Zadanie 1.4: Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartość prozdrowotna i przetwarzanie owoców jeżyny

Zadanie 1.5: Metoda produkcji wysokiej jakości materiału rozmnożeniowego czosnku z zastosowaniem kultur in vitro

Zadanie 2.1: Aktualizacja i opracowanie nowych metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora i ekspertyz dotyczących eksportu owoców i warzyw

Zadanie 2.2: HortiOchrona - system doradczy dla ogrodnictwa

Zadanie 2.3: Zagrożenie małoobszarowych upraw ogrodniczych przez inwazyjne owady na podstawie danych z bazy „Agrofagi” w 2017 r.

Zadanie 2.4: Agrotechniczne i organizacyjne metody ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Zadanie 2.5: Ocena nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych w świetle urzędowej kontroli PIORiN, przeprowadzonej w 2016 roku w oparciu o badania laboratoryjne pozostałości ś.o.r. Instytutu Ogrodnictwa

Zadanie 3.1: Wpływ doświetlania lampami LED na wzrost i rozwój rozsady papryki

Zadanie 3.2: Nawożenie róż szklarniowych w podłożach organicznych

Zadanie 3.3: Efekty mechanicznego cięcia drzew jabłoni i śliwy a termin wykonania zabiegu

Zadanie 3.4: Wzrost, owocowanie i jakość owoców borówki wysokiej, borówki brusznicy, żurawiny wielkoowocowej i aronii w warunkach ekologicznej uprawy

Zadanie 3.5: Innowacyjne technologie przechowywania świeżych i mało przetworzonych owoców i warzyw

Zadanie 4.1: Analiza i charakterystyka realizacji zasobów wziątku na terytorium Polski w sezonie pszczelarskim 2017

Zadanie 4.2: Ocena bioróżnorodności owadów zapylających na terenach intensywnych upraw ogrodniczych i rolnych

Zadanie 4.3: Jakość produktów pszczelich odzwierciedleniem umiejętnie prowadzonej gospodarki pasiecznej

Zadanie 4.4: Ocena stopnia zaprószenia produktów pszczelich pyłkiem kukurydzy

Zadanie 5.1: Światowy rynek czereśni - szanse i zagrożenia dla Polski

Postery:

Zadanie 1.5: Wpływ auksyn na wzrost i rozwój roślin jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) w kulturach in vitro

Zadanie 1.5: Ocena tożsamości genetycznej wybranych roślin ogrodniczych rozmnażanych metodą in vitro

Zadanie 2.3: Ocena skuteczności środków Agro-Sorb L-Amino, Timorex Gold 24 EC oraz Vaxiplant SL w ochronie bratka ogrodowego przed plamistością liści

Zadanie 2.5: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych

Zadanie 3.1: Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

Zadanie 3.2: Wpływ wieloletniego, jednostronnego nawożenia gleby na gromadzenie się depozytów nawozowych w uprawach papryki pod osłonami

Zadanie 3.2: Możliwości diagnostyczne odżywiania jabłoni z użyciem analizy liści przed kwitnieniem oraz kwiatów

Zadanie 3.2: Wybrane parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb intensywnie wykorzystywanych w uprawie warzyw

Zadanie 3.4: Zastosowanie różnych ściółek w ekologicznej uprawie ogórka i cukinii w celu ochrony roślin przed chwastami oraz wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe

Wyróżniki fitomonitoringu dla papryki w tunelach nieogrzewanych

Szkolenie „Produkcja zdrowego materiału roślin sadowniczych”
Skierniewice, 14-15 listopada 2017 r.

W dniach 14-15 listopada 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Produkcja zdrowego materiału roślin sadowniczych” realizowane w ramach zadań 1.3, 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

W ramach szkolenia wygłoszono 7 referatów dotyczących m.in. stanu produkcji elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych w Polsce, w tym w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, biologii i objawów żerowania nicienii i organizmów szkodliwych w materiale szkółkarskim oraz wytwarzania i utrzymywania przedbazowego materiału szkółkarskiego. Omówiono również szkodliwość i objawy chorób wywołanych przez wirusy, fitoplazmy, bakterie, grzyby i organizmy grzybopodobne, a także metodyki pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: dr Paweł Bielicki, dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, dr Tadeusz Malinowski, prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, dr hab. Grażyna Soika, dr Małgorzata Sekrecka, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr Magdalena Ptaszek, mgr inż. Sylwester Masny i mgr inż. Barbara Kowalik.

W szkoleniu wzięło udział 157 osób, w tym prywatni szkółkarze, sadownicy, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prasy specjalistycznej oraz reprezentanci firm branżowych.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Nowoczesne technologie przechowywania owoców i warzyw”
Skierniewice, 6 listopada 2017 r.

W dniu 6 listopada 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa zorganizowano szkolenie pt. Nowoczesne technologie przechowywania owoców i warzyw. Podczas spotkania wygłoszono 5 referatów, w których omówiono m.in. innowacyjne technologie przechowalnicze oparte o nowe rozwiązania pomiarowe i techniczne. W ramach szkolenia poruszono zagadnienia związane z jakością przechowywanych owoców i warzyw, także tych minimalnie przetworzonych. Autorami wystąpień byli: dr Maria Grzegorzewska, dr Zbigniew Jóźwiak, dr Krzysztof Rutkowski, dr Anna Wrzodak oraz mgr inż. Aneta Matulska. W szkoleniu wzięło udział 65 osób, w tym reprezentanci firm chłodniczych, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz prasy specjalistycznej.

Szkolenie zorganizowano w ramach zadań 3.5 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie z identyfikacji agrofagów, część II „Aktualne informacje o zagrożeniu przez muszkę plamoskrzydłą – Drosophila suzuki Matsumura, metody monitoringu, rozpoznawanie”
Skierniewice, 25 października 2017 r.

W dniu 25 października 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyła się II część szkolenia z zakresu identyfikacji agrofagów pt. Aktualne informacje o zagrożeniu przez muszkę plamoskrzydłą – Drosophila suzuki Matsumura, metody monitoringu, rozpoznawanie przygotowane w ramach zadań 2.1, 2.2, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Podczas szkolenia poruszono zagadnienia dotyczące biologii i szkodliwości Drosophila suzuki. Między innymi omówiono sposoby zwalczania muszki plamoskrzydłej opracowane na podstawie własnych badań, w tym 6-letniego monitoringu prowadzonego na terenie całej Polski. Podkreślono, także konieczność prawidłowego używania zarejestrowanych środków ochrony roślin w celu uniknięcia ich pozostałości w owocach. W ramach spotkania przeprowadzono, także zajęcia praktyczne. Uczestnicy uczyli się rozpoznawać poszczególne stadia rozwojowe szkodnika. Warsztaty poprowadzili: dr hab. Barbara Łabanowska, prof. IO, mgr inż. Wojciech Piotrowski oraz mgr Barbara Sobieszek. W szkoleniu wzięło udział 66 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych”
Skierniewice, 18 października 2017 r.

W dniu 18 października 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych”. W czasie spotkania wygłoszono szereg referatów dotyczących m.in. zasad określania i redukcji stref buforowych w celu ochrony obszarów wrażliwych przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin, wpływu siatek przeciwgradowych w sadach oraz zielonych stref buforowych w uprawach polowych na znoszenie tych środków, wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej podczas stosowania tychże środków, a także badań sprawności technicznej zaprawiarek do nasion. Autorami wystąpień byli: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr Grzegorz Doruchowski, dr Artur Godyń oraz mgr Waldemar Świechowski.
W szkoleniu wzięło udział 137 osób, w tym sadownicy, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, uczelni wyższych, prasy specjalistycznej oraz reprezentanci firm branżowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.
Szkolenie zorganizowano w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program

Galeria zdjęć

Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej
Nowy Dwór – Parcela, 5 września 2017 r.

W dniu 5 września 2017 r. w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa, w Nowym Dworze-Parceli odbyły się Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej. W pierwszej, teoretycznej, części warsztatów wygłoszono 9 wykładów. Dotyczyły one między innymi przydatności poszczególnych gatunków oraz odmian drzew owocowych i roślin jagodowych do upraw ekologicznych oraz ochrony tych upraw przed chorobami i szkodnikami.  Omawiano także sposób prowadzenia ekologicznej winnicy, wykorzystanie różnych metod nie chemicznych do zwalczania pędraków chrabąszcza majowego, rolę roślin przywabiających faunę pożyteczną w sadzie, a także technologię uprawy roślin  ogrodniczych z wykorzystaniem innowacyjnych nano-preparatów oraz ziemi okrzemkowej. Na zakończenie części wykładowej przedstawiono  wyniki doświadczeń z produkcją materiału szkółkarskiego jabłoni, gruszy i czereśni w cyklu jednorocznym, metodami ekologicznymi.

Autorami wykładów byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: dr hab. Elżbieta Rozpara, dr Dorota Kruczyńska, mgr Agnieszka Głowacka, mgr Tomasz Golis, dr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Sylwester Masny, mgr inż. Witold Danelski, dr hab. Barbara H. Łabanowska, dr hab. Eligio Malusa, dr Małgorzata Sekrecka, dr Małgorzata Tartanus, dr hab. Jerzy Lisek, dr Paweł Bielicki, mgr Marcin Pąśko, dr Maria Buczek z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej Sp. z o.o. oraz przedstawiciele firm produkujących preparaty organiczne: mgr inż. Adam Jeznach, mgr inż. Jan Kazimierski i dr Jan Golba.

W części praktycznej warsztatów przeprowadzono pokaz zwalczania chwastów w uprawach ekologicznych przy użyciu gorącej wody, a także degustację owoców kilku odmian jabłoni, śliwy, borówki amerykańskiej, borówki brusznicy, derenia jadalnego, żurawiny wielkoowocowej, róży owocowej oraz winogron. Na zakończenie warsztatów goście, w towarzystwie pracowników Instytutu zwiedzali poletka doświadczalne, zlokalizowane na powierzchni 4,0 ha Ekologicznego Sadu Doświadczalnego.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nich udział 123 osoby, w tym liczne grono producentów ekologicznych owoców, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, uczelni wyższych, prasy specjalistycznej oraz firmy z branży ogrodniczej.

Spotkanie przygotowano w ramach zadań 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie z ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ogrodniczych
Skierniewice, 25 maja 2017 r.

W dniu 25 maja 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie z ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ogrodniczych, przygotowane w ramach zadań 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

W czasie spotkania wygłoszono siedem referatów dotyczących m.in. ogólnych zasad i wymagań integrowanej ochrony roślin, zastosowania prawidłowych technik wspomagających zagadnienia związane bezpośrednio z chorobami drzew pestkowych i ziarnkowych, porzeczki, agrestu, wybranych roślin warzywnych. Omówiono również szkodniki upraw szklarniowych, drzew i krzewów ozdobnych uprawianych w szkółkach, a także te zagrażające uprawom polowych roślin warzywnych. Autorami wystąpień byli pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Sylwester Masny, dr Agnieszka Włodarek, prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, mgr Robert Wrzodak i dr hab. Grażyna Soika, prof. IO.

W szkoleniu udział wzięło 66 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz firm z branży ogrodniczej.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu identyfikacji agrofagów
Skierniewice, 10 maja 2017 r.

W dniu 10 maja 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie z zakresu identyfikacji agrofagów. W ramach spotkania wygłoszono osiem wykładów. W I części szkolenia poruszone zagadnienia dotyczyły najgroźniejszych patogenów grzybowych i grzybopodobnych w uprawie roślin jagodowych, warzywnych i ozdobnych, a także diagnostyki: bakteryjnych chorób roślin ogrodniczych oraz wirusowych chorób roślin sadowniczych. W II części spotkania omówiono najgroźniejsze nicienie w uprawach ogrodniczych, a także szkodniki upraw jagodowych i drzew owocowych. Autorami wystąpień byli: dr Anna Jarecka-Boncela, prof. dr hab. Adam Wojdyła, dr Jan Sobolewski, mgr Anna Poniatowska, mgr Monika Michalecka, dr hab. Joanna Puławska, dr hab. Mirosława Cieślińska, dr Tadeusz Malinowski, dr Aneta Chałańska, dr Małgorzata Tartanus, mgr Damian Gorzka, mgr Michał Hołdaj, dr Małgorzata Sekrecka oraz dr Wojciech Warabieda.

W szkoleniu udział wzięło 85 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, firm z branży ogrodniczej oraz indywidualni producenci.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”
Skierniewice, 27 kwietnia 2017 r.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Regulowanie jakości owoców – działania w trakcie sezonu”, realizowane w ramach zadań 3.2, 3.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Podczas spotkania wygłoszono trzy wykłady na temat przerzedzania zawiązków jabłoni i czereśni karłowych w bieżącym roku, wpływu nawożenia na jakość owoców oraz sposobów cięcia czereśni karłowych zapobiegające drobieniu owoców. Autorami wystąpień byli pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa: dr Halina Morgaś i dr Jacek Filipczak.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz producenci indywidualni.

Program

Galeria zdjęć

Szkolenie „Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych”
Wrocław, 5 kwietnia 2017 r.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się szkolenie pt. „Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych” dla 33 pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z różnych województw, które przeprowadził dr Artur Miszczak z Instytutu Ogrodnictwa.

W czasie zajęć omówiono praktyczne oraz prawne aspekty związane z procedurami pobierania prób, z metodologią analityczną oraz interpretacją wyników badań pozostałości środków ochrony roślin w owocach, warzywach i zbożach.

Szkolenie przygotowano w ramach realizacji zadań 2.5 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Prezentacja

Szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych
Skierniewice, 28 marca 2017 r.

W dniu 28 marca 2017 roku w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie z korzystania z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (http://www.nawadnianie.inhort.pl/), w czasie któregowygłoszono 4 wykłady na temat: ewapotranspiracji, potrzeb wodnych roślin, kryteriów nawadniania, systemów nawadniania i fertygacji. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: prof. dr hab. Waldemar Treder, mgr Katarzyna Wójcik, mgr Anna Tryngiel-Gać oraz dr Krzysztof Klamkowski.

W szkoleniu wzięło udział 30 osób w tym przedstawiciele firm, grup producenckich oraz gospodarstw rolnych.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań Programu Wieloletniego: 3.1 ,,Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych” oraz 5.1 „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Szkolenie dla producentów papryki „Zrównoważone nawożenie papryki w tunelach nieogrzewanych”
Stare Siekluki, 28 lutego 2017 r.

W dniu 28 lutego  2017 r. w miejscowości Stare Siekluki odbyło się szkolenie dla producentów papryki pt. „Zrównoważone nawożenie papryki w tunelach nieogrzewanych”, które przeprowadziła dr Agnieszka Stępowska z Instytutu Ogrodnictwa.

Podczas szkolenia poruszono zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem rozsady papryki do uprawy w nieogrzewanych tunelach (warunki klimatyczne i podłoże, punkt ryzyka i zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom, jakość siewki, pikówki i rozsady, dokarmianie rozsad i diagnostyka wzrokowa zaburzeń fizjologicznych), przygotowaniem tuneli do uprawy (uprawki i nawożenie gleby). Omówiono również zasady uprawy papryki w okresie po sadzeniu i w czasie intensywnego wzrostu wegetatywnego, a także warunki uprawy i zagrożenia w okresie intensywnego kwitnienia oraz w trakcie owocowania (podstawowe żywienie i dokarmianie roślin, diagnostyka wzrokowa objawów zaburzeń fizjologicznych, chorób i obecności szkodników).

W spotkaniu uczestniczyło 71 osób. Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Zrównoważone nawożenie gleby i żywienie roślin papryki w tunelach nieogrzewanych
- dr Agnieszka Stępowska

Szkolenie „Nawożenie roślin ogrodniczych jako platformy wymiany doświadczeń naukowych oraz oczekiwań praktyków”
Skierniewice, 9 grudnia 2016 r.

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Nawożenie roślin ogrodniczych jako platformy wymiany doświadczeń naukowych oraz oczekiwań praktyków”. Szkolenie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która powitała zgromadzonych gości. W ramach szkolenia przeprowadzono osiem wykładów na temat: oceny stanu degradacji gleb na podstawie analiz mikrobiologicznych w uprawie roślin ogrodniczych, wykorzystania bioproduktów mikrobiologicznych dla stymulacji wzrostu, plonowania roślin ogrodniczych i poprawy jakości gleb, metod analitycznych stosowanych w ogrodnictwie do oceny zasobności gleb w składniki pokarmowe, nawożenia sadów i plantacji jagodowych, nawożenia warzyw w uprawach bezglebowych, glebowych pod osłonami oraz polowych, a także zasad, diagnostyki i zaleceń nawozowych dla roślin ozdobnych. Autorami wystąpień byli: dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO, dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, dr Waldemar Kowalczyk, dr Jacek Filipczak, dr Jacek Dyśko, dr Agnieszka Stępowska, dr Kazimierz Felczyński oraz dr Jacek Nowak.

W szkoleniu wzięło udział 39 osób, w tym przedstawiciele Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego i firm.

Szkolenie przygotowano w ramach realizacji zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program           Galeria zdjęć

Ocena stanu degradacji gleb na podstawie analiz mikrobiologicznych w uprawie roślin ogrodniczych
– prof. dr hab. Urszula Smolińska

Wykorzystanie bioproduktów mikrobiologicznych dla stymulacji wzrostu i plonowania roślin ogrodniczych oraz poprawy jakości gleb
– dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO

Metody analityczne stosowane w ogrodnictwie do oceny zasobności gleb w składniki pokarmowe
– dr Waldemar Kowalczyk

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych
– dr Jacek Filipczak

Nawożenie warzyw w uprawach bezglebowych
– dr Jacek Dyśko

Nawożenie warzyw w uprawach glebowych pod osłonami
– dr Agnieszka Stępowska

Nawożenie warzyw w uprawach gruntowych
– dr Kazimierz Felczyński

Nawożenie roślin ozdobnych – zasady, diagnostyka i zalecenia nawozowe
– dr Jacek Nowak

Szkolenie „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych”
Skierniewice, 8 grudnia 2016 r.

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych” realizowane w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która powitała przybyłych gości. W ramach szkolenia przeprowadzono 4 wykłady. Autorem pierwszego wystąpienia był prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, który w swoim wykładzie na tematnowych rozwiązań w technice ochrony roślin z uwzględnieniem technik ograniczających znoszenie omówił tematy związane m.in. ze sprzętem ochrony upraw polowych i sadowniczych,  z ochroną roślin z użyciem narzędzi rolnictwa precyzyjnego oraz z klasyfikacją technik ograniczających znoszenie. Drugi wykład na temat  badania sprawności sprzętu ochrony roślin – wygłoszony przez dr. Artura Godynia zapoznał przybyłych  m.in. z aktualnym i planowanym zakresem obowiązkowych badań sprawności, jak wykonać samodzielną kontrolę sprzętu ochrony roślin oraz przedstawił propozycję metodyki badań sprzętu nie podlegającego dotychczasowej kontroli. Mgr Waldemar Świechowski w wykładzie nt. kalibracji opryskiwaczy polowych i sadowniczych poruszył tematy związane m.in. z parametrami zabiegów podlegającej regulacji, zasadami doboru rozpylaczy oraz metodami kalibracji. Wykład zamykający szkolenie, którego prelegentem był dr Grzegorz Doruchowski, dotyczył regulacji prawnych i dobrych praktyk co do stosowania środków ochrony roślin i zawierał tematy dotyczące warunków wykonywania zabiegów, sposobów postępowania ze środkami ochrony roślin i zanieczyszczonymi pozostałościami oraz praktycznych rozwiązań technicznych, infrastrukturalnych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawne.

W szkoleniu wzięło udział 137 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, diagności Stacji Kontroli Opryskiwaczy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, sadownicy oraz przedstawiciele innych firm . Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, w formie broszur, przygotowane w ramach Programu Wieloletniego IO 2015-2020.

Program           Galeria zdjęć

Nowe rozwiązania w technice ochrony roślin z uwzględnieniem technik ograniczających znoszenie
– prof. dr hab. Ryszard Hołownicki

Badanie sprawności sprzętu ochrony roślin
– dr Artur Godyń

Kalibracja opryskiwaczy polowych i sadowniczych
– mgr Waldemar Świechowski

Regulacje prawne i dobre praktyki dotyczące stosowania środków ochrony roślin
– dr Grzegorz Doruchowski

Szkolenie „Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych”
Skierniewice, 1 grudnia 2016 r.

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych”. W ramach szkolenia wygłoszono 8 wykładów. Poruszone zagadnienia dotyczyły nowych technik i technologii stosowanych w produkcji materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego, a także zagrożeń technicznych i biologicznych, które mogą mieć istotny wpływ na jakość tego materiału. Omówiono również sposoby rozpoznawania gatunków roślin ozdobnych na wybranych przykładach. Autorami wystąpień byli pracownicy nnaukowi Instytutu Ogrodnictwa: dr Agnieszka Stępowska, dr Adam Marosz, dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO, prof. dr hab. Gabriel Łabanowski, prof. dr hab. Adam Wojdyła, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, dr Jan Sobolewski oraz mgr Robert Wrzodak.

W szkoleniu wzięło udział 108 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wśród których byli pan Adam Wąsik i pani Ewa Sadowska – z Biura Nasiennictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz prasy specjalistycznej.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz  zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego  ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” .

Program           Galeria zdjęć

Zagrożenia techniczne i biologiczne w procesie produkcji tzw. punkty krytyczne (warzywa). Nowe techniki i technologie w produkcji materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego (warzywa)
– dr Agnieszka Stępowska

Nowe techniki i technologie w produkcji materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych. Rozpoznawanie gatunków roślin ozdobnych na przykładzie wybranych drzew iglastych i liściastych
– dr Adam Marosz

Zasady przechowywania cebul, bulw i kłączy roślin ozdobnych
– dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO

Zagrożenia przez szkodniki w produkcji warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami
– prof. dr hab. Gabriel Łabanowski 

Najczęściej występujące choroby w okresie rozmnażania roślin ozdobnych
– prof. dr hab. Adam Wojdyła

Zagrożenia przez szkodniki w produkcji roślin ozdobnych w szkółkach
– dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Zagrożenia produkcji ze strony chorób warzyw
– dr Jan Sobolewski

Zagrożenia przez główne gatunki szkodników w polowej uprawie warzyw
– mgr Robert Wrzodak

Szkolenie „Formowanie i uprawa drzew pestkowych – czereśnia”
Skierniewice, 3 listopada 2016 r.

W dniu 3 listopada 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Formowanie i uprawa drzew pestkowych – czereśnia”. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ogrodnictwa. W ramach szkolenia przeprowadzono 4 wykłady na temat: nawożenia czereśni, prowadzenia młodych czereśni i ich formowania początkowego, przeglądu maszyn do cięcia drzew owocowych oraz i formowania drzew pestkowych do zbioru mechanicznego. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr Halina Morgaś, mgr Tomasz Mrowicki, mgr Paweł Białkowski, prof. dr hab. Augustyn Mika oraz dr Zbigniew Buler. W Sadzie Doświadczalnym IO w Dąbrowicach, odbyła się część praktyczna szkolenia, w trakcie której omówiono i zaprezentowano formy koron drzew pestkowych przeznaczone do mechanicznego zbioru owoców.

W szkoleniu wzięło udział 36 osób, w tym przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prasy specjalistycznej oraz producenci indywidualni.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 3.3 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz Projektu PBS 2/A8/21/2013 „Opracowanie technologii uprawy i zbioru mechanicznego owoców deserowych: śliw, wiśni i czereśni”.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie „Wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów”
Skierniewice, 5 października 2016 r.

W dniu 5 października 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów” realizowane w ramach zadań 1.3, 2.1 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.
Szkolenie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która serdecznie powitała zgromadzonych gości. W ramach szkolenia przeprowadzono 5 wykładów na temat: produkcji materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych w Polsce, w tym w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, przepisów dotyczących wytwarzania kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych, ochrony szkółek drzew owocowych przed szkodnikami, a także metod testowania roślin sadowniczych na obecność chorób wirusowych. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: dr Paweł Bielicki, dr Małgorzata Sekrecka, mgr inż. Barbara Kowalik oraz mgr inż. Maciej Teodorczyk z OEMS Prusy i mgr inż. Maciej Wołosz z WIORiN – Łódź.
W szkoleniu wzięło udział 57 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wśród których był obecny pan Adam Wąsik – z Biura Nasiennictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, przedstawiciele szkół rolniczych, prasy specjalistycznej, firm branżowych oraz prywatni szkółkarze.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie „Odmiany winiarskie, uprawa, rozmnażanie, ochrona winorośli przed chorobami i szkodnikami”
Skierniewice, 21 września 2016 r.

W dniu 21 września  2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Odmiany winiarskie, uprawa, rozmnażanie, ochrona winorośli przed chorobami i szkodnikami”.W ramach szkolenia przeprowadzono 6 wykładów dotyczących podstaw ampelografii winorośli, odmian winiarskich do towarowej produkcji wina, uprawy winorośli, rodzaju sadzonek i technologii ich produkcji oraz ochrony winorośli przed chorobami i szkodnikami. Autorami wystąpień byli: dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, dr hab. Beata Meszka, prof. IO oraz dr Małgorzata Sekrecka. Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w zajęciach praktycznych z ampelografii, uprawy i ochrony winorośli w kolekcji odmian i doświadczeniach agrotechnicznych.

W szkoleniu uczestniczyły 52 osoby, w tym pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, producenci indywidualni oraz firmy związane z branżą ogrodniczą.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz zadań 3.3, 2.1 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie „Uprawa, odmiany i zbiór jagody kamczackiej”
Skierniewice, 7 września 2016 r.

W dniu 7 września 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się szkolenie pt. „Uprawa, odmiany i zbiór jagody kamczackiej”. Szkolenie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która serdecznie powitała zgromadzonych gości. W szkoleniu wygłoszono sześć referatów. Wśród wykładowców byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa (IO): dr Mirosław Sitarek, dr hab. Elżbieta Rozpara (profesor IO) i mgr Tomasz Golis, a także przedstawiciele innych jednostek: dr Maria Buczek z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej, Sp. z o.o., pani Magdalena Placek z firmy JAGODA JPS oraz prof. dr hab. Aneta Wojdyło z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wykład wprowadzający dotyczył potrzeby utrzymania kolekcji roślin sadowniczych jako gwarancji zachowania bioróżnorodności w tej grupie roślin. Pozostałe wykłady dotyczyły jagody kamczackiej jako gatunku przydatnego zarówno do uprawy integrowanej jak i ekologicznej. Poszczególne prezentacje omawiały: sposób zakładania plantacji, dobór odmian do produkcji, możliwość mechanizacji zbioru i uprawy oraz prozdrowotne właściwości owoców tego gatunku. W czasie szkolenia przeprowadzono również prezentację oraz degustację owoców 10 odmian winorośli, pochodzących z winnicy ‘Victoria’, prowadzonej w ramach zadania 1.4 Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa oraz owoców kilku odmian derenia jadalnego, pochodzących z kolekcji Instytutu Ogrodnictwa prowadzonej w ramach zadania 1.3 Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.
W szkoleniu wzięło udział 120 osób, w tym producenci indywidualni, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele prasy specjalistycznej i innych firm.
Szkolenie przygotowano w ramach zadań 1.3 i 1.7 realizowanego Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO oraz zadań 1.4., 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego IO pt. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie „Kontrola upraw ekologicznych pod względem pozostałości środków ochrony roślin: pobieranie prób, metody analiz oraz interpretacja wyników badań”  Skierniewice, 14 czerwca 2016 r.

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się szkolenie pt. „Kontrola upraw ekologicznych pod względem pozostałości środków ochrony roślin: pobieranie prób, metody analiz oraz interpretacja wyników badań”. W ramach szkolenia dr Artur Miszczak - kierownik Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności IO przeprowadził wykłady dotyczące tematu przewodniego szkolenia, w tym zagadnień związanych ze sposobem prawidłowego pobierania prób, ich dokumentowaniem, transportem oraz sposobem badania próbek i interpretacją wyników.
Szkolenie przygotowano w ramach realizacji zadań 2.5 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.
W szkoleniu wzięło udział 49 osób, w tym m.in. przedstawiciele Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz jednostek certyfikujących.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie pt. „Wykorzystanie internetowej platformy wspomagania decyzji nawodnieniowych do wyznaczania potrzeb wodnych roślin sadowniczych”  15 i 16 marca, 8 kwietnia 2016 r.

W dniach 15 i 16 marca oraz 8 kwietnia 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzono trzy edycje szkoleń pt. „Wykorzystanie internetowej platformy wspomagania decyzji nawodnieniowych do wyznaczania potrzeb wodnych roślin sadowniczych”. W szkoleniu łącznie wzięło udział 81 osób. Uczestnicy szkoleń oprócz wiedzy teoretycznej mieli możliwość w sposób praktyczny nauczyć się korzystać z Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych (http://www.nawadnianie.inhort.pl/) wykorzystując do tego celu komputery osobiste.   Głównym organizatorem szkolenia była Pracownia Nawadniania Zakładu Agroinżynierii w składzie: prof. dr hab. Waldemar Treder, dr Krzysztof Klamkowski oraz mgr Katarzyna Wójcik.

Szkolenie było realizowane w ramach zadań Programu Wieloletniego: 3.1. ,,Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych” oraz 5.1. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie potwierdzające ich udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć

Warsztaty „Odmiany, uprawa i cięcie winorośli w praktyce” – 9.03.2016

W dniu 9 marca 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się warsztaty na temat: „Odmiany, uprawa i cięcie winorośli w praktyce”. W ramach warsztatów pracownicy naukowi IO: dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, dr Mirosław Sitarek oraz dr Halina Morgaś przeprowadzili wykłady dotyczące kolekcji winorośli w Instytucie Ogrodnictwa, technologii ich uprawy, cięcia i formowania, regulowania wzrostu i owocowania, jak również przedstawiono zagadnienia dotyczące utrzymania kolekcji roślin sadowniczych jako gwarancji zachowania bioróżnorodności. Część drugą stanowił praktyczny pokaz cięcia, który poprowadził dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO.
Warsztaty przygotowano w ramach realizacji zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz zadań 3.3. i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.
W szkoleniu wzięło udział 55 osób, w tym producenci, pracownicy ODR, WIORiN oraz przedstawiciele prasy branżowej.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu ekologicznej uprawy roślin jagodowych oraz monitorowania i zwalczania Drosophila suzuki
Etap II – Szkolenie z zakresu ekologicznej uprawy roślin jagodowych – 18.11.2015

W dniu 18 listopada 2015 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się szkolenie z zakresu ekologicznej uprawy roślin jagodowych realizowane w ramach zadań 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Był to drugi etap szerszego szkolenia dotyczącego ekologicznej uprawy roślin jagodowych oraz monitorowania i zwalczania Drosophila suzuki, które ze względów praktycznych podzielono na dwie części. Pierwsza część szkolenia odbyła się w dniach 5-6 października.
Na szkoleniu pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa przeprowadzili sześć wykładów, których tematyka dotyczyła m.in. zakresu badań z tematyki ekologii prowadzonych w Instytucie, doboru gatunków, odmian i materiału szkółkarskiego to tego rodzaju produkcji oraz ochrony roślin jagodowych, również metodami biologicznymi, przed chorobami i szkodnikami. Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której udział brali licznie przybyli uczestnicy – w tym przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jednostek certyfikujących, prasy specjalistycznej, firm, Instytutu Ogrodnictwa oraz producenci indywidualni zainteresowani tematyką ekologicznej uprawy roślin jagodowych. Łącznie, w szkoleniu udział wzięło ok 120 osób. Dodatkowo dwóch pierwszych wykładów wysłuchało 30 uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Pabianicach, którzy tego dnia odwiedzali Instytut Ogrodnictwa w ramach projektu edukacyjnego Erasmus dotyczącego zdrowej żywności.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu ekologicznej uprawy drzew pestkowych i ziarnkowych – 04.11.2015

W dniu 4 listopada 2015 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się szkolenie z zakresu ekologicznej uprawy drzew pestkowych i ziarnkowych realizowane w ramach zadań 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

W czasie szkolenia pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa przeprowadzili siedem wykładów, których tematyka dotyczyła m.in. roli Ekologicznego Sadu Doświadczalnego w Nowym Dworze-Parceli w rozwoju ekologicznej produkcji owoców w Polce, jak również doboru odmian i materiału szkółkarskiego do sadu ekologicznego, ochrony przed chorobami i szkodnikami upraw ekologicznych oraz roli pożytecznych organizmów w ekologicznym sadownictwie. W szkoleniu wzięło udział ok 60 osób – w tym przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jednostek certyfikujących, prasy specjalistycznej, firm, Instytutu Ogrodnictwa oraz producenci indywidualni zainteresowani tematyką ekologicznej uprawy drzew pestkowych i ziarnkowych.

Program           Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu ekologicznej uprawy roślin jagodowych oraz monitorowania i zwalczania Drosophila suzuki
Etap I – Szkolenie z zakresu monitorowania i zwalczania Drosophila suzuki  5-6.10.2015

W dniach 5-6 października w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewi-cach zorganizowano szkolenie pt. „Drosophila suzukii – praktyczne informacje” dotyczące monitorowania i możliwości zwalczania szkodnika. Był to pierwszy etap szerszego szkolenia dotyczącego ekologicznej uprawy roślin jagodowych oraz monitorowania i zwalczania Drosophila suzukii, które ze względów praktycznych podzielono na dwie części. W szkoleniu udział wzięła około 40 osobowa przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz 3 grupy po około 40 osób pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całego kraju. Podczas spotkania uczestnicy, w mniejszych grupach, mogli oglądać przywieziony przez siebie materiał odłowiony w pułapki i uczyć się rozpoznawania. Można było okazy te umieszczać także na szalkach Petriego i oglądać na monitorze komputera. Do nauki rozpoznawania organizatorzy przygotowali okazy much, samce i samice zatopione w alkoholu, do oglądania pod binokularem.
Organizatorzy szkolenia - dr hab. Barbara Łabanowska i mgr Wojciech Piotrowski - przygotowali także specjalną prelekcję wygłoszoną przez mgr W. Piotrowskiego. Celem było przekazanie informacji o realnym zagrożeniu, biologii, szkodliwości i możliwości zwalczania D. suzukii oraz pokazanie cech charakterystycznych dla gatunku i cech gatunków pokrewnych, co ułatwi prawidłowe rozpoznanie szkodnika. Przekazano także aktualne informacje uzyskane podczas wyjazdów na konferencje poświęcone D. suzukii oraz z wizyty w sadach i ośrodkach naukowych na południu Niemiec. Uczestnicy otrzymali też plakat na którym pokazano charakterystyczne cechy szkodnika oraz używane pułapki do odłowu much. Szkoleniu towarzyszyła owocna i ciekawa dyskusja.

Szkolenie zrealizowane w ramach zadań 2.1 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”

Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu cięcia i uprawy drzew czereśni – 27.08.2015

W dniu 27 sierpnia 2015 r. przeprowadzono w Instytucie Ogrodnictwa szkolenie z zakresu cięcia i uprawy czereśni. W programie szkolenia znalazły się trzy wykłady dotyczące problemów agrotechnicznych w uprawie czereśni, zasad cięcia drzew w intensywnych sadach czereśniowych (dr Halina Morgaś) oraz o najnowszych, wartościowych odmianach czereśni (dr hab. Elżbieta Rozpara, prof.IO). Część drugą stanowił praktyczny pokaz cięcia drzew w sadzie przeprowadzony przez dr Halinę Morgaś i kierownika Sadu Pomologicznego – Władysława Kijańskiego. Szkolenie przygotowano w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2015-2020, zadanie  3.3. Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych, a zorganizowano i przeprowadzono w ramach zadania 5.1. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Program           Galeria zdjęć