OBSZAR TEMATYCZNY 3 - ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONYCH METOD
PRODUKCJI OGRODNICZEJ

Uprawy ogrodnicze należą do najbardziej intensywnych w produkcji roślinnej. Przy plonach owoców i warzyw przekraczających 50-70 ton z hektara, odżywianie roślin musi być starannie zbilansowane, aby, z jednej strony, utrzymać wysoką produkcję, a z drugiej, ograniczyć skażenie środowiska nadmiarem pierwiastków troficznych i związków balastowych (chlor, siarczany, metale ciężkie) wprowadzanych do gleby wraz z nawozami. Intensywne uprawy ogrodnicze wymagają także nawadniania, co przy ograniczonych zasobach wodnych Polski stanowi poważne wyzwanie.

Z punktu widzenia konkurencyjności polskiego ogrodnictwa bardzo ważne jest, aby rozwijać i wdrażać innowacyjne technologie produkcji i przechowywania owoców i warzyw. Proponowane rozwiązania w zakresie systemów produkcji ogrodniczej uwzględniają konieczność zapewnienia wysokich plonów i dobrej jakości owoców i warzyw przy jednoczesnym poszanowaniu zasad ochrony różnorodności biologicznej i racjonalnego gospodarowania zasobami nieodnawialnymi .

Planowane do opracowania rozwiązania technologiczne uwzględniają wodooszczędne technologie nawadniania, opracowanie metod precyzyjnego stosowania nawozów, doskonalenie metod uprawy roślin w zamkniętych obiegach pożywki ograniczających wyciek nawozów do środowiska i metody regulacji owocowania oraz innowacyjne technologie przechowywania owoców i warzyw. Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia zagrożenia związanego ze stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin i negatywnego wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i środowisko, konieczne jest monitorowanie jakości gleb, zbiorników wodnych i rzek, zwłaszcza pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów, azotynów i fosforanów.

W celu szybkiego wdrożenia wyników badań jest planowana budowa internetowych systemów wspomagania decyzji w nawadnianiu i nawożeniu upraw ogrodniczych, co umożliwi bardziej precyzyjne prognozowanie potrzeb nawodnieniowych roślin, szczególnie w krytycznych okresach ich rozwoju.

Zadanie 3.1 - Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii upraw ogrodniczych

Zadanie 3.2 - Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych

Zadanie 3.3 - Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych

Zadanie 3.4 - Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej

Zadanie 3.5 - Rozwój innowacyjnych technologii przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw

 

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >