Oddział w Warszawie - historia

Założycielskie zebranie Oddziału PTFit w Warszawie odbyło się 9.XI.1972 roku w Pałacu Staszica. Wzięło w nim udział 50 osób – fitopatologów pracujących w SGGW oraz instytutach naukowych okręgu warszawskiego i województw sąsiednich. W imieniu Komitetu Organizacyjnego zawiadomienie o zebraniu podpisali prof. dr hab. Józef Kochman, dr Hanna Zarzycka.

Na zebraniu wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

Przewodniczący prof. dr hab. Józef Kochman (SGGW, Warszawa)

Członkowie:
prof. dr hab. Zbigniew Borecki (Instytut Sadownictwa, Skierniewice)
doc. dr hab. Barbara Łacicowa (WSR Lublin)
doc. dr hab. Helena Wojciechowska (WSR Olsztyn)
dr Zdzisława Głażewska (IUNG Puławy
dr Stefan Łukomski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa
dr Władysław Rondomański (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice)

Sekretarz: dr Hanna Zarzycka (Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań)

Skarbnik: dr Sabina Czyżewska, Instytut Warzywnictwa, Oddz. Reguły

Na zebraniu wybrano także delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa, ponieważ działający wówczas Zarząd miał status Zarządu Tymczasowego. Odbyło się ono w Poznaniu 28.XI.72

Prof. dr hab. Józef Kochman pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału przez 15 lat, do roku 1987. W tym okresie Oddział Warszawski był organizatorem III Walnego Zgromadzenia PTFit. i towarzyszącego mu sympozjum naukowego pt. „Chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami”. Odbyły się one w dniach 12-14 września 1978 roku a gospodarzem był Instytut Sadownictwa w Skierniewicach. W czerwcu 1987 roku, po rezygnacji prof. Kochmana, nowym przewodniczącym Oddziału został prof. dr hab. Zbigniew Borecki. Pełnił On tę funkcję przez dwie kolejne, pełne kadencję do roku 1993, pomimo wcześniejszego przejścia na emeryturę. Kolejnym przewodniczącym wybrano prof. dr hab. Selima Kryczyńskiego, który w 2006 roku zrezygnował z pełnienia tej funkcji w związku z przejściem na emeryturę. W tym okresie, we wrześniu 2002 roku Oddział po raz kolejny był organizatorem Walnego Zgromadzenia członków PTFit., XI w historii Towarzystwa, oraz sympozjum naukowego pt. ”Fitopatologia polska w Europie. Od 2006 roku przewodniczącym Oddziału jest prof. dr hab. Piotr Sobiczewski.