Program zebrań naukowych 2006 - 2013

Program zebrań naukowych 2012/2013


27 listopada 2013 r. (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 – przyziemie.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:

       Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.Sympozjum:
“Classical and molecular approaches in plant pathogen taxonomy”
Warszawa SGGW, 10–11.09.2013
Pawilon 37, sala audytoryjna

Scientific Programme    Poster Session


22 maja 2013 r. (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 – przyziemie.
 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Grzyby endofityczne z rodzaju Neotyphodium występujące w trawach wieloletnich w Polsce oraz ich znaczenie dla upraw pastewnych i trawnikowych (40 minut)
  Dr hab. Barbara Wiewióra, prof. nadzw.
  (IHAR - PIB, Radzików)

  Znaczenie Fusarium verticillioides (Saccardo) Nirenberg w etiologii fuzariozy kolb kukurydzy (30 minut)
  Dr Marcin Wit (IBL, Sękocin Stary)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.


14 listopada 2012 r.
(środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 – przyziemie.

 

1. Otwarcie zebrania
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
3. Referaty naukowe:

Zagrożenie upraw ogrodniczych przez Phytophthora spp.(45 minut)
prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski, mgr Magdalena Ptaszek
(Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)

Zmienność genetyczna i fenotypowa Pythium phragmitis (30 minut)
dr hab. Renata Lebecka (IHAR-PIB, Oddział Młochów), dr Jan Nechwatal (Bavarian State Research Center for Agriculture, Germany)

Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

4. Wolne wnioski  


Program zebrań naukowych 2011/2012

28 marca 2012 r. (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 – przyziemie. 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Preparaty mikrobiologiczne stosowane w rolnictwie i leśnictwie – ocena ich przydatności (45 minut)
  Prof. dr hab. Stefan Martyniuk (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy)

  Aktualne problemy ochrony jabłek przed chorobami przechowalniczymi (45 minut)
  Dr Hanna Bryk, (Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Skierniewice)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski 

14 grudnia 2011 r. (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 – przyziemie. 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
   • Królestwo grzybów – genomika i bioinfomatyka (45 minut)
    Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski (Instytut Genetyki Roślin PAN , Poznań)
   • Rośliny iglaste źródłem fitoplazm (45 minut)
    Prof. dr hab. Marianna Kamińska (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)
     
    Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski

„90 Lat Katedry Fitopatologii
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
17 listopada 2011 r.

Program                 Sesja Posterowa

Miejsce Konferencji: kampus SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, Stary Ursynów, budynek 8,  sala 112 (I piętro)
Budynek obok Rektoratu po prawej stronie.

FotoreportażProgram zebrań naukowych 2010/2011

1 czerwca (środa) o godz. 11.00 w I terminie i o godz. 11.15 w II terminie odbędzie się XIV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.
Miejsce zebrania: blok 37 SGGW ul. Nowoursynowska 159 w sali 45 (wejście przez Katedrę Fitopatologii).

Porządek dzienny:

 1. Odczytanie protokołu z XIII Walnego Zebrania Oddziału w dniu 4 czerwca  2008 roku
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2008-2011 oraz sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem i powzięcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 5. Wybory nowego Zarządu na kadencję 2011-2014
 6. Wybory delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTFit. w Bydgoszczy
 7. Referat naukowy:
  Stan obecny i perspektywy fumigacji gleby w uprawach roślin
  Prof. dr hab. Czesław Ślusarski (Instytut Ogrodnictwa, Oddział Warzywnictwa, Skierniewice)
 8. Dyskusja
 9. Wolne wnioski

30 marca 2011 r. (środa) o godz. 1115w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 – przyziemie

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Ważne zmiany w ochronie roślin (45 minut)
  Mgr inż. Małgorzata Surawska (Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW)

  Występowanie mączniaków rzekomych na roślinach ozdobnych (45 minut)
  Prof. dr hab. Czesław Skrzypczak, (Instytut Ogrodnictwa, Oddział Roślin Ozdobnych, Skierniewice)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski            

19 stycznia 2011 r.  (środa) o godz. 1115 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 - przyziemie  (NOWE MIEJSCE)

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Epidemiologia chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. na kukurydzy oraz metody ich zwalczania (45 minut)
  Dr Elżbieta Czembor (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)

  Opieńkowa zgnilizna korzeni i możliwości jej ograniczania w drzewostanach gospodarczych w Polsce" (45 minut)
  Dr Anna Żółciak (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski


Program zebrań naukowych 2009/2010

Zebrania odbywają się w  SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 - przyziemie  (NOWE MIEJSCE)

26 maja (środa) o godz. 11.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty:
  Profesor Zbigniew Borecki - badacz, nauczyciel i doradca
  Prof. dr hab. Selim Kryczyński  (SGGW, Warszawa)

  Kontynuacja myśli naukowej prof. Boreckiego w badaniach Pracowni Fitopatologii ISK w Skierniewicach
  Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski (ISK Skierniewice)

  Aktualne problemy ochrony sadów przed chorobami
  Doc. dr hab. Anna Bielenin (ISK Skierniewice)

 4. Wypowiedzi Współpracowników Profesora Boreckiego.
 5. Wolne wnioski

17 marca (środa) o godz. 11.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:

  Realizacja przez Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa postanowień Traktatu Akcesyjnego w stosunku do grzyba Synchytrium endobioticum (45 minut)
  Mgr Ewa Półtorak (Główny Inspektorat ORiN, Warszawa)

  Weryfikacja aktualnego stanu zabezpieczenia siewek wybranych gatunków roślin warzywnych przed patogenami (45 minut)
  Dr Jan Sobolewski, prof. dr hab. Józef Robak, mgr Agnieszka Ostrowska,
  mgr Agnieszka Gidelska (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski

25 listopada (środa), godz. 11.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Geny odporności u roślin i geny awirulencji u grzybów chorobotwórczych (45 minut)
  Doc. dr hab. Małgorzata Jędryczka (Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań)

  Zmiany w systematyce grzybów sensu lato (45 minut)
  Prof. dr hab. Joanna Marcinkowska (Katedra Fitopatologii, SGGW)


  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja. 

 4. Wolne wnioski


 

Program zebrań naukowych 2008/2009

Sesja Terenowa w Instytucie Badawczym w Sękocinie Starym
24 czerwca, godz. 11.00

Program


Zebrania odbywają się w  SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pawilon 37 sala 45 (wejście przez Katedrę Fitopatologii). 

20 maja (środa) o godz. 11.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Komórki graniczne korzenia (ang. root border cells) i ich rola w interakcjach  roślina - patogeny glebowe (45 minut)
  Dr Jolanta Juroszuk-Ściseł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Mikrobiologii Ogólnej, Lublin)

  Biologiczna ochrona roślin - nauka, praktyka i perspektywy (45 minut)
  Dr Magdalena Szczech (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski

Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie czerwca, na zaproszenie Pana prof. Zbigniewa Sieroty, będzie zorganizowana dla członków i sympatyków naszego Oddziału Sesja terenowa w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie. Szczegóły podamy w oddzielnym zawiadomieniu.

25 marca (środa) o godz. 11.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Hormonalna regulacja powstawania gum w tkankach tulipanów i drzew pestkowych (45 minut)
  Prof. dr hab. Marian Saniewski (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice, Ogród Botaniczny CZRB PAN Warszawa-Powsin, czł. koresp. Polskiej Akademii Nauk)

  Wirozy i choroby wirozopodobne roślin;stan obecny i tendencje rozwojowe metod diagnostycznych
  dr Tadeusz Malinowski (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

    4. Wolne wnioski

28 stycznia 2009 (środa) o godz. 11.15 (NOWA GODZINA)

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  „Ustawowe zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi” (45 minut)
  Mirosława Konicka, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa 

  "Grzyby a gospodarka leśna - relacje na poziomie organizmu, drzewostanu i ekosystemu”. (45 minut)
  Prof. dr hab. Zbigniew Sierota (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski

I. 26 listopada 2008 r.(środa) o godz. 1215

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  "Biotechnologia w hodowli ziemniaka odpornego na choroby” (45 minut) 
  Prof. dr hab. Waldemar Marczewski (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Młochowie
  „Co nowego w fitopatologii światowej – pokłosie IX Międzynarodowego Kongresu Fitopatologicznego w Turynie (24-29.08.2008)” (45 minut) 
  Dr hab. Wojciech Wakuliński (SGGW Warszawa), dr Magdalena Szczech (Instytut Warzywnictwa, Skierniewice)
  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia i Sympozjum PTFit we Wrocławiu
  (17-19.09.2008).
 5. Wolne wnioski

 

Program zebrań naukowych 2007/2008

Zebrania odbywają się w Katedrze Fitopatologii SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pawilon 37 sala 23.

I. 21 listopada 2007 o godz. 12.15  

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Quorum Sensing - system komunikowania się między mikroorganizmami
  Prof. dr hab. Katarzyna Brzostek (Uniwersytet Warszawski, Zakład Mikrobiologii Stosowanej)
  Fitoplazmy - nowa, ważna grupa patogenów roślin
  Prof. dr hab. Maria Kamińska (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach)
      
             Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja. 
     
 4. Wolne wnioski 
               

II. 23 stycznia (środa) o godz. 12.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Problemy zdrowotności lasów w Polsce
  Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (SGGW Warszawa, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii,
  Polska Akademia Nauk)
  Informacja o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach nad chorobami roślin warzywnych
  Prof. dr hab. Józef Robak (IWarz Skierniewice).
  Informacja o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze Fitopatologii SGGW
  Prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal (SGGW Warszawa). 

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski

III. 2 kwietnia (środa) o godz. 12.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Uprawy GM, konwencjonalne i ekologiczne - problem koegzystencji (45 minut)
  Doc. dr hab. Małgorzata Korbin (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice)

  Choroby szparaga ze szczególnym uwzględnieniem ich szkodliwości i możliwości zwalczania (45 minut)
  Prof. dr hab. Zbigniew Weber (Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Fitopatologii)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski

IV. 4 czerwca (środa) o godz. 1200 w I i o 1215 w II terminie:

XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału

Porządek dzienny:

 1. Odczytanie protokołu z XII Walnego Zebrania Oddziału w dniu 18 maja 2005 roku
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2005-2008 oraz sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem i powzięcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 5. Wybory nowego Zarządu na kadencję 2008-2011
 6. Wybory delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTFit. we Wrocławiu
 7. Referaty naukowe:

  • Strategia ekspresji genomów wirusów roślin
   Prof. dr hab. Selim Kryczyński (SGGW Warszawa, Katedra Fitopatologii)
  • Informacje o pracach naukowo-badawczych prowadzonych
   w Zakładzie Mikologii i Fitopatologii Leśnej
   Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (SGGW Warszawa)

 8. Dyskusja
 9. Wolne wnioski         

 

Program zebrań naukowych 2006/2007

Zebrania odbywają się w Katedrze Fitopatologii SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pawilon 37 sala 23.


I. 15 listopada 2006:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wystąpienie Przewodniczącej Zarządu Głównego prof. dr hab. Małgorzaty Mańki
 3. Wspomnienie o prof. dr hab. Jadwidze Gorskiej-Poczopko
 4. Referat prof. dr hab. Selima Kryczyńskiego pt.”Od zielonej wirusologii do wirusologii molekularnej”
 5. Dyskusja i wolne wnioski


II. 17 stycznia 2007:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Biochemiczne mechanizmy odporności roślin na stres biotyczny
  Prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska (Uniwersytet Łódzki)
  Nowe technologie w diagnostyce chorób roślin
  Dr Joanna Puławska (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach)
  Informacja o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach nad chorobami roślin sadowniczych
  Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski (ISK Skierniewice).

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja. 

 4. Wolne wnioski


III. 14 marca 2007

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Transport wirusów w roślinie – badania z zastosowaniem metod mikroskopii elektronowej
  Prof. dr hab. Grażyna Garbaczewska, mgr Katarzyna Otulak (SGGW, Katedra Botaniki, Warszawa)
  Programowana śmierć komórek - strategia obrony roślin przed infekcjami patogennymi
  Prof. dr hab. Jacek Hennig (Instytut Biochemii I Biofizyki PAN, Warszawa)
  Informacja o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach nad chorobami roślin ozdobnych
  Prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski (ISK Skierniewice). 


  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja. 
      
 4. Wolne wnioski  


IV 16 maja 2007

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:
  Obszary Natura 2000 – szanse i zagrożenia
  Prof. dr hab. Ewa Symonides (Uniwersytet Warszawski, Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody)
  Bioróżnorodność grzybów występujących na roślinach przyprawowych i leczniczych
  Prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Fitopatologii)
  Informacja o pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Młochowie, nad chorobami ziemniaka
  Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska (IHAR Młochów). 

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.

 4. Wolne wnioski 
      

V. Sesja wyjazdowa dla członków i sympatyków Oddziału PTFit w Instytucie Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - 27 czerwca 2007 r.