Program zebrań naukowych 2014

 

19 listopada (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37,  w sali P45 (wejście przez Katedrę Fitopatologii).

Porządek dzienny:

1. Otwarcie zebrania

2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania

3. Referaty naukowe:

Rak bakteryjny drzew pestkowych: etiologia, epidemiologia, program ochrony (30 minu)
Dr Monika Kałużna (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)

Badania nad wirusem oparzeliny borówki wysokiej (Blueberry scorch virus BlScV) (30 minu)
Mgr inż. Elżbieta Kalinowska (SGGW w Warszawie)

Występowanie chemotypów 3-AcDON i 15-AcDON Fusarium graminearum Schwabe na odmianach i rodach hodowlanych pszenicy ozimej (30 minut)
Dr Marcin Wit (SGGW w Warszawie)

Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja

Wolne wnioski

 


 

26 czerwca (czwartek) o godz. 11.00 w I terminie i o godz. 11.15 w II terminie w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37,  w sali 45 (wejście przez Katedrę Fitopatologii).

Porządek dzienny:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Referaty naukowe:

Zmiany w populacjach ważnych patogenów ziemniaka Phytophthora infestans i Fusarium spp. (35 minut)
Dr hab. Jadwiga Śliwka, prof. IHAR (IHAR, Oddział Młochów)

Szkodliwość i możliwości ograniczania chorób wirusowych roślin ogrodniczych (25 minut)
Dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

          Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja

      3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2011-2014 oraz sprawozdanie finansowe

      4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

      5. Dyskusja nad sprawozdaniem i powzięcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

      6. Wybory nowego Zarządu na kadencję 2014 -  2017

      7. Wybory delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTFit. w Krakowie

      8. Wolne wnioski

 


28 maja 2014 r. (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali Rady Wydziału  - sala 0/106 – przyziemie.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:

  Aktualne problemy ochrony roślin ozdobnych przed chorobami

  25 minut
  Prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)

  Aktualne problemy ochrony roślin warzywnych przed chorobami

  25 minut
  Prof. dr hab. Józef Robak (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)

  Aktualne problemy ochrony roślin sadowniczych przed chorobami

  25 minut\
  Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.
 4. Wolne wnioski

 


 

23 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 11.15 w SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 budynek nr 37, w sali P/45 – przejście przez Katedrę Fitopatologii.  

 1. Otwarcie zebrania
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Referaty naukowe:

  Integrowana ochrona roślin – nowy, stary obowiązek
  45 minut

  Dr Krzysztof Kielak, (naczelnik Wydz. Kwarantanny i Ochrony Roślin MRiRW)
  Występowanie Verticillium dahliae Kleb. w  uprawach truskawki w Polsce oraz możliwości ich ochrony przed wertycyliozą

  45 minut
  Dr hab. Beata Meszka, prof. IO (Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Skierniewice)

  Po każdym referacie przewidywana jest dyskusja.
 4. Wolne wnioskiINSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >