Edukacja i upowszechnianie wyników badań

Ważną formą działalności Instytutu jest upowszechnianie wyników prac badawczych poprzez organizację wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym.

Są nimi konferencje, sympozja, szkolenia, poradnictwo bezpośrednie, organizacja „Dni Otwartych Drzwi”, warsztatów i wystaw, wydawanie czasopism naukowych, działalność biblioteki naukowej, tworzenie i utrzymywanie baz danych dla potrzeb nauki i praktyki ogrodniczej oraz opracowywanie ofert wdrożeniowych.

Instytut Ogrodnictwa – PIB (The National Institute of Horticultural Research) jest wydawcą 3 czasopism naukowych: Journal of Apicultural Science, Journal of Horticultural Research, które znajdują się w wykazie MNiSW oraz Zeszytów Naukowych Instytutu Ogrodnictwa, obecnie będących poza wykazem.

W czasopismach tych publikowane są oryginalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe o tematyce z zakresu szeroko pojętych zagadnień związanych z ogrodnictwem i pszczelnictwem. W 2011 roku Journal of Apicultural Science został włączony do bazy Journal Citation Reports filadelfijskiego Instytutu Thomson Reuters, co świadczy o jego randze w środowisku międzynarodowym.

Ponadto Instytut wydaje corocznie kilkadziesiąt poradników, raportów z badań, metodyk, instrukcji, atlasów i materiałów konferencyjnych, który to dorobek nie znajduje miejsca w oficjalnych wykazach publikacyjnych.