Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej

7 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego. W skład Rady weszli powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie:

 • prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ogrodnictwa),
 • prof. dr hab. Zbigniew T. Dąbrowski (emerytowany pracownik naukowy SGGW w Warszawie, Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii, Samodzielnego Zakładu Entomologii Stosowanej),
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii),
 • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu),
 • prof. dr hab. Bożena Kordan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej),
 • prof. dr hab. Ryszard Kosson (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Instytut Nauk o Zdrowiu),
 • prof. dr hab. Zenia Michałojć (emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa),
 • prof. dr hab. Wojciech Stępień (SGGW w Warszawie, Instytut Rolnictwa, Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiska),
 • prof. dr hab. Wanda Wadas (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa),
 • prof. dr hab. Wojciech Wakuliński (SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii, Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Roślin),
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Pszczelnictwa),
 • prof. dr hab. Artur Zdunek (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów)
 • dr hab. Grzegorz Łysiak, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa)
 • dr hab. Kinga Matysiak (Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin),
 • dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ-PIB (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych),
 • mgr inż. Katarzyna Boczek (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie),
 • mgr inż. Grzegorz Falkowski (Związek Szkółkarzy Polskich),
 • mgr inż. Sławomir Rzeźnicki (Koordynator Klastra ‘Polska Natura’, Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”),
 • mgr Krzysztof Smaczyński (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Klimatu i Środowiska),
 • mgr inż. Agata Sosińska-Osiecka (Agencja Rozwoju Mazowsze S.A. Społem, Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku)

oraz przedstawicie IO-PIB wybrani przez pracowników naszej jednostki:

 • prof. IO, prof. dr hab. Ryszard Hołownicki ( Zakład Agroinżynierii, Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin (Department Of Agroengineering, Centre of Research and Education on Spray Application Techniques)),
 • prof. dr hab. Joanna Puławska (Zakład Ochrony Roślin, Pracownia Fitopatologii (Department of Plant Protection, Laboratory of Phytopathology)),
 • prof. dr hab. Lidia Sas-Pasz ( Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery (Department of Microbiology and Ryososphere)),
 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO ( Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Pracownia Hodowli Pszczół (Division of Apiculture in Pulawy)),
 • dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO ( Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Pracownia Zapylania Roślin (Division of Apiculture in Pulawy)),
 • dr. hab. Paweł Konopacki ( Zakład Agroinżynierii, Pracownia Techniki Ogrodniczej (Department Of Agroengineering, Laboratory Of Horticultural Techniques)),
 • dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO ( Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych (Department of Plant Cultivation and Fertilization, Laboratory of Ornamental Plant-Cultivation and Nutrition)),
 • dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO ( Zakład Biologii Stosowanej (Department of Applied Biology)),
 • dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO ( Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych (Department of Horticultural Crop Breeding, Fruit Genetics and Breeding Laboratory))
 • dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO ( Zakład Biologii Stosowanej (Department of Applied Biology)),
 • dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO ( Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw (Fruit and Vegetable Storage and Processing Department, Laboratory of Processing and Quality Evaluation of Fruit and Vegetables)),
 • dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO ( Zakład Biologii Stosowanej (Department of Applied Biology)),
 • dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO ( Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych (Cultivar Testing, Nursery and Gene Bank Resources Department)),
 • dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO ( Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych (Cultivar Testing, Nursery and Gene Bank Resources Department)),
 • dr hab. Grażyna Soika, prof. IO ( Zakład Ochrony Roślin, Pracownia Entomologii (Department of Plant Protection, Laboratory of Entomology)),
 • dr hab. Magdalena SZCZECH, prof. IO ( Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery (Department of Microbiology and Ryososphere)),
 • dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO ( Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych (Department of Plant Cultivation and Fertilization, Laboratory of Ornamental Plant-Cultivation and Nutrition)),
 • dr Piotr Kamiński ( Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych (Department of Horticultural Crop Breeding, Fruit Genetics and Breeding Laboratory)),
 • dr Krzysztof Rutkowski (Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw (Fruit and Vegetable Storage and Processing Department, Laboratory of Fruit and Vegetables Storage and Postharvest Physiology)
 • mgr inż. Witold Danelski ( Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych (Cultivar Testing, Nursery and Gene Bank Resources Department)).

Członkiem Rady Naukowej IO-PIB wyznaczonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 27 czerwca 2019 r. na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych został dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa).

W skład Rady Naukowej IO-PIB na mocy art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych weszli również: prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB oraz prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – Zastępca Dyrektora ds. naukowych IO-PIB.

Przewodniczącym Rad Naukowej na IV kadencję został prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, Jego Zastępcami: dr hab. Bożena Matysiak (IO-PIB), prof. IO i prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, a Sekretarzem dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO.

Wszystkim Członkom Rady Naukowej IO-PIB serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych obrad.