Instytut Ogrodnictwa – PIB z kategorią naukową A

Instytut Ogrodnictwa – PIB z kategorią naukową A
Dotychczasowy dorobek naukowy oraz znaczący wkład IO-PIB w rozwój dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo doceniony