Akredytacja

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych (Laboratory of Quality Investigation of Horticulture Products)
– makro i mikroskładniki w roślinach, glebie, sokach
– azotany i azotyny
– metale ciężkie

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
– pozostałości środków ochrony roślin
– badania zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich (Bee Products Quality Testing Laboratory)

Badania skuteczności środków ochrony roślin

5/2021: http://gepcertibase.eu/certificate/download/1d691d56cc3

7/2021: http://gepcertibase.eu/certificate/download/1d691d0d8db