Skład Rady Naukowej

Biuro Rady Naukowej IO
ul. Pomologiczna 18, pokój 138
mgr inż. Karolina Zagawa, tel. 46 834 67 50, e-mail: rada.naukowa@inhort.pl

Skład Rady Naukowej IV kadencji

Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący Prof. dr hab. Dariusz GRZEBELUS
Zastępca Przewodniczącego  prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Zastępca Przewodniczącego  prof. dr hab. Ryszard Kosson
Sekretarz Dr hab. Agnieszka MARASEK-CIOŁAKOWSKA

Członkowie Rady Naukowej wybrani w wyborach
przeprowadzonych w dniu 21 lipca 2021 r.

Prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Agroinżynierii
Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin
Prof. dr hab. Joanna PUŁAWSKA Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Fitopatologii
Prof. dr hab. Lidia SAS-PASZT Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery
Dr. hab. Paweł KONOPACKI Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Agroinżynierii
Pracownia Techniki Ogrodniczej (Laboratory Of Horticultural Techniques)
Dr hab. Jerzy LISEK, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
Dr hab. Agnieszka MARASEK-CIOŁAKOWSKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Biologii Stosowanej
Dr hab. Agnieszka MASNY, prof. IO  Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych (Department of Horticultural Crop Breeding – Fruit Genetics and Breeding Laboratory)
Dr hab. Monika MIESZCZAKOWSKA-FRĄC, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
Dr hab. Małgorzata PODWYSZYŃSKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Biologii Stosowanej
Dr hab. Elżbieta ROZPARA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
Dr hab. Mirosław SITAREK, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
Dr hab. Grażyna SOIKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Entomologii
Dr hab. Magdalena SZCZECH, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery
Dr hab. Jadwiga TREDER, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych
Dr hab. Małgorzata BIEŃKOWSKA, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Hodowli Pszczół
Dr hab. Zbigniew KOŁTOWSKI, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Zapylania Roślin
Dr Piotr KAMIŃSKI Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych (Department of Horticultural Crop Breeding – Vegetable Genetics and Breeding Laboratory)
Dr Krzysztof RUTKOWSKI Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
Mgr inż. Witold DANELSKI Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych

Członkowie Rady Naukowej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych

Prof. dr hab. Dorota KONOPACKA Instytut Ogrodnictwa – PIB
Dyrektor
Prof. dr hab. Bożena MATYSIAK Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zastępca dyrektora ds. naukowych

Członkowie Rady Naukowej nominowani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 września 2021 r.

Prof. dr hab. Katarzyna ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Ogrodnictwa
Prof. dr hab. Zbigniew T. DĄBROWSKI SGGW w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej
Prof. dr hab. inż. Dariusz GRZEBELUS Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
Prof. dr hab. Bożena KORDAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
Prof. dr hab. Ryszard KOSSON Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Zenia MICHAŁOJĆ (Profesor emerytowany) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Instytut Produkcji Ogrodniczej, Zakład Żywienia Roślin
Prof. dr hab. Wojciech STĘPIEŃ SGGW w Warszawie
Instytut Rolnictwa Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiska
Prof. dr hab. Wanda WADAS Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. Wojciech WAKULIŃSKI SGGW w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii
Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Roślin
Prof. dr hab. Jerzy WILDE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Katedra Pszczelnictwa
Prof. dr hab. Artur ZDUNEK Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
Dr hab. Grzegorz ŁYSIAK, prof. UP Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa
Dr hab. Kinga MATYSIAK Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
Dr hab. Bożena NOSECKA, prof. IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Mgr inż. Katarzyna BOCZEK Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Mgr inż. Grzegorz FALKOWSKI Związek Szkółkarzy Polskich
Mgr inż. Sławomir RZEŹNICKI Koordynator Klastra ‘Polska Natura’
Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”
Mgr Krzysztof SMACZYŃSKI Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Klimatu i Środowiska
Mgr inż. Agata SOSIŃSKA-OSIECKA Agencja Rozwoju Mazowsze S.A. Społem Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Członek Rady Naukowej wyznaczony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 19 stycznia 2022 r. na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych

prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
Kierownik Katedry w Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa