Materiały upowszechnieniowe

Oryginalne publikacje wydawane w formie metodyk, instrukcji, poradników, informatorów, broszur itd. Opracowania mają charakter naukowy oraz popularnonaukowy. Redakcja nie stawia jako warunku obligatoryjnego recenzowania materiałów.

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Materiały do publikacji należy przesłać pocztą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: joanna.miszczak@inhort.pl.

Wymagania odnośnie materiałów

  • Redakcja nie narzuca określonej formy publikacji, jednak wymaga, aby dostarczone materiały spełniały poniższe warunki.
  • Pracę należy dostarczyć w formacie dokumentu WORD; czcionka – TIMES NEW ROMAN; bez formatowania (za wyjątkiem kursywy zarezerwowanej dla nazw łacińskich).
  • Praca powinna zawierać: tytuł, właściwy tekst publikacji (z wyodrębnieniem: rozdziałów, podrozdziałów, tabel, materiału ilustracyjnego, spisu treści) oraz bibliografię.
  • Jednostki miar, przedrostki, skróty z układu SI lub jednostki dopuszczone do stosowanie przez CIPM powinny być podawane w zapisie liniowym (g kg-1).
  • Tabele zamieszczone w formie edytowalnej.
  • Rysunki wektorowe (EPS lub PDF); zdjęcia kolorowe lub rastrowe (TIFF lub JPG) – 300 DPI, bitmapowe rysunki (TIFF lub JPG) – 1000 DPI.
  • Bibliografia w kolejności alfabetycznej powinna zawierać: nazwisko i skróty imion autorów, rok publikacji, tytuł artykułu/rozdziału, tytuł czasopisma/książki, numer woluminu, wydawcę, strony; numer DOI.