Zagrożenie roślin uprawnych przez Xantomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xantomonas arboricola i Xylella fastidiosa oraz wektorów

Tytuł projektu: Zagrożenie roślin uprawnych przez Xantomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xantomonas arboricola i Xylella fastidiosa oraz wektorów.

Tytuł projektu w języku angielskim:The threat of crop plants by Xanthomonadaceae with particular emphasis on the invasive species Xanthomonas arboricola and Xylella fastidiosa and vectors

Nazwa programu: HARMONIA edycja 9

Numer projektu: 2017/26/M/NZ9/01024

Kierownik projektu: dr M. Kałużna

Okres realizacji: 08.05.2018 – 07.05.2021

Nr umowy: UMO-2017/26/M/NZ9/01024

Opis:

Produkcja żywności jest zagrożona z powodu różnych czynników, w tym patogenów roślin, które stanowią główną przyczynę poważnych strat w rolnictwie, a stosowany do ich ochrony asortyment środków chemicznych jest niewielki. Ponadto nadmierne ich stosowanie ma szkodliwy wpływ na ludzi i ekosystem. Bakterie z rodzajów Xanthomonas i Xylella, które są ściśle powiązanymi członkami tej samej rodziny taksonomicznej Xanthomonadaceae, włączającej liczne patogeniczne gatunki bakterii, w tym z listy kwarantannowej A1 i A2 EPPO, stanowią część najbardziej groźnych patogenów roślinnych, stwarzających ciągłe wyzwanie dla bezpieczeństwa żywności. Zagrożenie ze strony inwazyjnych patogenów bakteryjnych z rodziny Xanthomonadaceae i ich wektorów, jest w Polsce dość wysokie. W naszym kraju potwierdzono już występowanie bakterii z gatunku Xanthomonas arboricola (Xa), jednak badania nad ich etiologią są bardzo ograniczone. Ponadto w Ameryce i kilku krajach Europy notowano występowanie bardzo groźnej bakterii Xylella fastidiosa (Xf). Jednak w Polsce nie prowadzono rozległych badań w celu określenia występowania Xf i owadzich wektorów bakterii. Obecnie intensywna wymiana materiału roślinnego, niekorzystne warunki klimatyczne i ocieplenie klimatu sprzyjają rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków i epidemii chorób oraz adaptacji ich wektorów. Wydaje się zatem ze walka z patogenami roślin nigdy się nie kończy. Dlatego w Polsce bardzo ważne jest podjęcie i rozwinięcie badań nad bakteryjnymi patogenami z rodziny Xanthomonadaceae.

Cele proponowanego projektu „Zagrożenie roślin uprawnych przez Xanthomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xanthomonas arboricola i Xylella fastidiosa oraz wektorów” koncentrują się na określeniu występowania groźnych patogenów Xf i Xa w Polsce oraz szeroko pojętych badaniach etiologicznych z uwzględnieniem charakterystyki fenotypowej i genetycznej i wykrywania. Uzyskane wyniki pozwolą określić zagrożenie fitosanitarne i dostarczą nam szerokiej wiedzy na temat fitopatogenicznych bakterii z rodziny Xanthomonadaceae. Pozyskana dzięki temu projektowi wiedza, pozwoli naszej grupie na rozwój naukowy, przybliży nas do lepszego poznania biologii patogenicznych mikroorganizmów i ich wektorów, co może być podstawą dla rozwoju ulepszonej strategii fitosanitarnej w przyszłości. Proponowane badania mają niewątpliwie charakter pionierski o dużym potencjale poznawczym, poszerzą aktualny stan wiedzy,i .  w zakresie takich dziedzinach jak: entomologia, bakteriologia, fitopatologii, genetyki i biologii molekularnej. Przedstawiony projekt będzie miał pozytywny wpływ na gospodarkę i ekonomię naszego kraju