Uroczyste podpisanie umów w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

Skierniewice, 11 października 2023 r.

11 października 2023 roku w Pałacu Prymasowskim – siedzibie Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) inwestycji w rozbudowę potencjału badawczego. Stronami umów było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ostateczni Odbiorcy Wsparcia – Instytut Ogrodnictwa – PIB, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Pan Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Antoni Macierewicz – Marszałek Senior, przedstawiciele Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW oraz Dyrektorzy wyróżnionych Instytutów.

Instytut Ogrodnictwa − Państwowy Instytut Badawczy podpisał:

  1. Umowę na realizację projektu pt.Rozbudowa zaplecza analityczno-laboratoryjnego oraz infrastruktury badawczej Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB” w ramach KPO Działanie A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego: Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin;
  2. Umowę na realizację projektu pt. „Kompleks zielonych laboratoriów” w ramach KPO Działanie A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego: Budowa lub modernizacja laboratoriów nadzorowanych przez MRiRW.

Ideą pierwszego projektu będzie rozbudowa zaplecza analityczno-laboratoryjnego oraz infrastruktury badawczej Zakładu Hodowli Roślin, umożliwiająca konsolidację zespołów badawczych oraz podniesienie jakości badań genetycznych, w tym wprowadzenie do programów hodowlanych nowoczesnych metod i technik hodowli roślin. W ramach projektu przy ul. Rybickiego 16 w Skierniewicach powstaną nowoczesne, energooszczędne obiekty − kompleks szklarniowy z zapleczem technicznym oraz dwukondygnacyjne zaplecze laboratoryjno-analityczne. Projekt obejmuje także modernizację i rozbudowę infrastruktury nawodnieniowo-uprawowej kwater hodowlanych, a także doposażenie laboratorium niekonwencjonalnych metod hodowli. Wartość netto inwestycji: 46 152 000,00 zł.

Celem drugiego projektu jest zwiększenie jakości wyników prac B+R o dużym potencjale komercjalizacyjnym w obszarze kluczowym dla sektora rolno-spożywczego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz dostępności żywności o wysokiej, gwarantowanej jakości, wyprodukowanej w sposób zrównoważony, bez negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko. W ramach projektu powstaną dwa nowe obiekty B+R, które umożliwią przeniesienie obecnie funkcjonujących akredytowanych Laboratoriów − Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności i Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich do nowoczesnych energooszczędnych pomieszczeń. Dodatkowo oba budynki zostaną doposażone w aparaturę umożliwiającą zwiększenie zakresu oferowanych usług oraz wdrażanie procedur transformacji cyfrowej. Wartość netto inwestycji: 49 500 000,00 zł.