Uroczyste podpisanie umowy na budowę Kompleksów Zielonych Laboratoriów

Skierniewice, 16 października 2023 r.

16 października 2023 roku w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą Kompleksu Zielonych Laboratoriów – Grupą Ekoenergia. Projekt zrealizowany zostanie w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego”.

W ramach Kompleksu Zielonych Laboratoriów powstaną dwa obiekty B+R z nowoczesnymi energooszczędnymi pomieszczeniami i aparaturą umożliwiającą zwiększenie zakresu oferowanych usług oraz wdrażanie procedur transformacji cyfrowej. Do budynków przeniesione zostaną obecnie funkcjonujące akredytowane laboratoria – Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności i Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich wraz z aparaturą i sprzętem nadającymi się do dalszego wykorzystania.

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Aktualnie ZBBŻ jako laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat PCA) oraz przez Biuro ds. Substancji Chemicznych (certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej), wykonuje analizy pozostałości pestycydów w żywności i środowisku (woda, gleba, pszczoły) dla ponad 500 związków chemicznych w ilości około 5.000 próbek rocznie. Badania te wykonywane są przede wszystkim na potrzeby MRiRW oraz PIORiN, monitoringu wód powierzchniowych (IOŚ), żywności i kontroli granicznych (GIS) oraz produktów ekologicznych (GIJHARS); laboratorium obsługuje również sektor prywatny wykonując usługowo analizy żywności na potrzeby rynku wewnętrznego i eksportu. Dalszy rozwój zakresu analiz podążający za postępem technicznym i technologicznym jest uzależniony od inwestycji w nową infrastrukturę.

W ramach projektu przewidziano budowę obiektu jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1300 m2 oraz jego wyposażenie umożliwiające zwiększenie zarówno oferty analitycznej jak i ilości analizowanych próbek. Planuje się doposażenie laboratorium poprzez zakup 3 systemów analitycznych: jednego chromatografu gazowego i dwóch chromatografów cieczowych z podwójnym detektorem masowym (do badań pozostałości środków ochrony roślin metodą multipozostałościową. Symultaniczna praca chromatografów cieczowego i gazowego pozwoli na analizę ponad 480 substancji oznaczanych standardową metodą QuEChERS. Aparaty umożliwią również prowadzenie analiz tzw. polarnych pestycydów tj. np. glifosat, etefon, regulatory wzrostu, z wykorzystaniem metod QuPPe, zalecanych przez laboratoria referencyjne UE. Kluczowym elementem planowanego wyposażenia wnioskowanej infrastruktury B+R jest zakup i implementacja systemu zarządzania LIMS, przeznaczonego do zarządzania próbkami, zasobami, instrumentami, sprzętem, zapasami i dostawami. Implementacja systemu będzie umożliwiać  wykazywanie zgodności posiadanych przez ZBBŻ systemami jakości ze standardami światowymi.

Wartość inwestycji ZBBŻ netto to 36 260 000,00 zł,

w tym budowa i podstawowe wyposażenie obiektu 22,8 mln (28,1 mln brutto).

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich 

Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 500 m2, wraz z niezbędnym wyposażeniem analitycznym i uzupełniającym. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na prowadzone w IO-PIB badań na rzecz sektora pszczelarskiego, w szczególności w zakresie kontrolowania autentyczności produktów pasiecznych (miód, wosk, pierzga, pyłek pszczeli, itp.), identyfikacji pochodzenia botanicznego i geograficznego produktów pszczelich miodu i pyłku. W laboratorium wykonywane będą badania fizykochemiczne, chemiczne, chromatograficzne i spektrofotometryczne charakteryzujące produkty pszczele, w tym zaawansowane analizy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik (HPLC-RI/UV/DAD; GC-MS/FID/ECD; FTIR-ATR).

Przedsięwzięcie będzie wspierało działania państwa na rzecz przeciwdziałania zafałszowaniom żywności oraz wspieranie technologii pro-środowiskowych sprzyjających zachowaniu owadów zapylających.

Wartość inwestycji LBJPP netto to 13 240 000,00 zł, w tym budowa i podstawowe wyposażenie obiektu 7,5 mln (9,3 mln brutto).