Laboratoria akredytowane

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych (Laboratory of Quality Investigation of Horticulture Products)
– makro i mikroskładniki w roślinach, glebie, sokach
– azotany i azotyny
– metale ciężkie
Oferta Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
– analiza pozostałości środków ochrony roślin
analiza pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, produktach rolnych, w tym w paszach, w wodzie i glebie
– badania zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich (Bee Products Quality Testing Laboratory)

Oferta na badania rejestracyjne i wdrożeniowe skuteczności środków ochrony roślin