Projekty finansowane przez NCBiR

Ekonomiczna, autonomiczna maszyna o konstrukcji modułowej do identyfikacji i zbioru jabłek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
HARVBOT
Nazwa programu:INFOSTRATEG IV
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Konopacki
Okres realizacji: 01.04.2023 – 31.03.2026

Microbiome and genomic analysis in apple germplasm towards broadening genetic resources to breed for resilient varieties.
Analiza mikrobiomu i genomów referencyjnych genotypów jabłoni w kierunku poszerzenia bioróżnorodności w hodowli odmian przystosowanych do zmiennych warunków środowiska.
AppleBIOME
Nazwa programu: ERA NET Cofund SusCrop
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu: dr Mariusz Lewandowski
Okres realizacji: 01.03.2023 – 28.02.2026
Notatka prasowa nr 1

Connections in the landscape. Role of landscape complexity in agroecosystem sustainability.
Powiązania w krajobrazie. Rola złożoności krajobrazu w zrównoważonym rozwoju agroekosystemów
AgroBioConnect
Nazwa programu: ERA NET Cofund SusCrop
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu: dr hab. Eligio Malusa, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2025

Improved bio-inocula and living mulching technologies for integrated management of horticultural crops
(Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych)
Akronim: BioHortiTech
Strona internetowa projektubiohortitech.inhort.pl
Nazwa programu: ERA NET Cofund SusCrop
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koordynator projektu: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Koordynator projektu z IO: dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO
Okres realizacji: 1.04.2021 – 31.03.2024
Nr umowy: SUSCROP/II/BioHortiTech/01/2021

Resilient organic berry cropping systems through enhanced biodiversity and innovative management strategies (Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej  poprzez poprawę bioróżnorodności i innowacyjne strategie gospodarowania)
Akronim: ResBerry
Nazwa programu: ERA NET CORE Organic Cofund
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO-PIB
Okres realizacji: 01.11.2021 – 31.10.2024
Nr umowy: (w trakcie akceptacji przez NCBiR)

Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production
(Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych)

Anronim: QualityBerry
Nazwa programu: Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB, Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych, norweska spółka Graminor.
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023
Nr umowy: NOR/POLNOR/QualityBerry/0014/2019-00

Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich
(New biotechnological solutions for diagnostics, control and monitoring of key fungal pathogens in organic cultivation of soft fruits)
Akronim
: ECOFRUIT
Nazwa programu: BIOSTRATEG3
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Ogrodnictwa – PIB, IUNG PIB w Puławach, „BIO-FOOD ROZTOCZE” Sp. z o.o., Bacto-Tech Sp. z o.o.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Sas Paszt
Okres realizacji
: 01.07.2018 – 30.06.2023
Nr umowy
: BIOSTRATEG3/344433//16/NCBR/2018

Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie
(Development of a technology of innovative microbiologically enriched mineral fertilizers)

Akronim: BIO-FERTIL
Nazwa programu
: BIOSTRATEG3
Numer projektu: BIOSTRATEG3/347464/NCBR/2017
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy SA
Koordynator Projektu: dr hab. Lidia Sas Paszt, prof. IO
Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.12.2022
Nr umowy
: BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017

Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych
(Waste biomass processing in associated biological and chemical processes)

Anronim: BIOKONWERSJA
Nazwa programu: BIOSTRATEG2
Numer projektu: BIOSTRATEG2/296369/5/NCBiR/2016
Wykonawca: Politechnika Łódzka, Instytut Ogrodnictwa, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, EKSPERT-SITR, Krajowa Spółka Cukrowa
Kierownik projektu w IO: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2019
Nr umowy: BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016

Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej
(The development of intelligent methods for assessing the physiological status of plants using multispectral imaging in sustainable crop production)

Akronim: ImageAgro
Nazwa programu: BIOSTRATEG2
Wykonawca: Active Text Sp. z o.o., Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr Jacek Nowak
Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2019
Nr umowy: BIOSTRATEG2/298549/6/NCBR/2016

Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych (2015-2017)
IRRINURS
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
Numer projektu: 245695
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Sensor Tech Sp. Z o.o. S.K.A
Kierownik projektu: prof. dr hab. Waldemar Treder

Opracowanie technologii uprawy i zbioru mechanicznego owoców deserowych: śliw, wiśni i czereśni (2013-2016)
ZPOD
Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
Numer projektu: 209943
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa
Koordynator projektu: dr J. Rabcewicz

Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin (2012-2015)
Nazwa programu: Lider
Numer projektu: 143/L-3/11
Wykonawcy: Politechnika Warszawska, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu: dr R. Dalewski
Wykonawca projektu z IO: mgr M. Borański

Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw (2012-2015)
HORTCOOL

Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
Numer projektu: 180708
Wykonawcy: Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego, Instytut Ogrodnictwa, REMSTAD – Piotr Pochwatka Andrzej Szczesniak Sp. J.
Koordynator projektu: dr hab. Dariusz Butrymowicz
Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. Franciszek Adamicki

Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wraźliwych na termiczne warunki suszenia (2012-2015)
BIOSUSZ

Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka A
Numer projektu: 180990
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, PROMIS-TECH sp. z o.o., CELIKO sp z o.o.
Koordynator projektu: dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO

Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzeniu skutków cukrzycy typu II (2013-2015)
MLEKPLUS

Nazwa programu: Program Badań Stosowanych (PBS) ścieżka B
Numer projektu: 180986
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego
Koordynator projektu: prof. dr hab. Lech Michalczuk

Opracowanie innowacyjnego samojezdnego kombajnu do zbioru owoców z krzewów jagodowych (2013-2016)
RIBES

Nazwa programu: INNOTECH In-TECH
Numer projektu: 182487
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa, Jagoda JPS s.c.
Koordynator projektu: dr Jacek Rabcewicz

Odporność przędziorka chmielowca Tetranychus urticae (Koch) na METI acarycydy – ocena stanu zagrożenia sadów jabłoniowych w Polsce przy pomocy metod klasycznych oraz wybranych metod molekularnych i biochemicznych (2010-2013)
Umowa nr 1004/R/P01/2010/10
Koordynator projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korbin

Badania nad odpornością owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella) na pestycydy, analizowane na wybranych populacjach w Polsce (2009-2012)
Koordynator projektu: prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak

Opracowanie elektrochemicznych immunosensorów i genosensorów do wykrywania wirusów ospowatości śliwy (PPV) i nekrotycznej pierścieniowej plamistości drzew pestkowych (Prunus necrotic ring spot virus PNRSV) w materiale roślinnym (2009-2012)
Koordynator projektu: prof. dr hab. Lech Michalczuk

Wykorzystanie technologii wyprowadzania podwojonych haploidów marchwi z zastosowaniem androgenezy in vitro do hodowli mieszańców F1 i jej optymalizacja (2009-2012)
Koordynator projektu: prof. dr hab. Krystyna Górecka

Opracowanie technologii produkcji elitarnego materiału rozmnożeniowego i wytwarzania polskich genotypów ozdobnych roślin cebulowych i kłączowych wolnych od wirusów i fitoplazm przy zastosowaniu metod in vitro (2009-2012)
Koordynator projektu: dr inż. Dariusz Sochacki

Sterylizowane radiacyjnie podłoża do produkcji roślinnej inokulowane wybranymi mikro-organizmami (2009-2012)
Koordynator projektu: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Podwykonawca w IO: prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski

Wykorzystanie dzikiej pszczoły samotnicy – murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) do zapylania towarowych plantacji roślin ogrodniczych oraz plantacji nasiennych warzyw w uprawach polowych i pod osłonami w Polsce (2009-2012)
Koordynator projektu: dr Dariusz Teper