ZESZYTY NAUKOWE TOM 16

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

TOM 16

Wstępne wyniki badań nad plonowaniem odmiany jabłoni Ligolina na różnych klonach podkładek. Preliminary results of yielding of ‘Ligolina’ apple trees grafted on different clones of rootstocks.
Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz

Wpływ form koron na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany Florina. Influence of the type of tree crown on the growth and fruiting of ‘Florina’ apple trees.
Stanisław Porębski, Bernadeta Rzeźnicka, Przemysław Banach

Wpływ kilku sposobów pielęgnacji gleby na wzrost i plonowanie jabłoni szczepionych na podkładkach półkarłowych i siewce ‘Antonówki’ ze wstawką B 9. Effects of some soil cultivation methods on the growth and yielding of apple trees grafted on semi-dwarf rootstocks and ‘Antonowka’ seedling with B 9 interstock.
Bogumił Markuszewski, Jan Kopytowski

Zachwaszczenie i koszty jego regulowania w sadzie jabłoniowym z produkcją integrowaną. Weed infestation and control costs in an apple orchard of integrated fruit production.
Bogumił Markuszewski, Jan Kopytowski

Ocena wzrostu siewek jabłoni ‘Antonówka’ uprawianych w glebie „zmęczonej” i po zabiegach poprawiających jej właściwości. Evaluation of the growth of ‘Antonowka’ apple seedlings cultivated in a replant soil and after treatments to improve its properties.
Danuta Krzewińska, Waldemar Treder, Krzysztof Klamkowski, Anna Tryngiel-Gać, Piotr Sobiczewski

Wybrane cechy pomologiczne niektórych genotypów jabłoni z kolekcji w Bolestraszycach. Selected pomological features of some apple genotypes from the collection in Bolestraszyce.
Elżbieta Żygała, Jan Skrzyński

Lokalizacja genów wpływających na jakość jabłek na mapie referencyjnej genomu jabłoni (Malus domestica Borkh.). Localization of genes affecting fruit quality on the genome reference map of apple (Malus domestica Borkh.).
Sylwia Keller-Przybyłkowicz, Małgorzata Korbin

Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wzrost i owocowanie pięciu odmian gruszy. Influence of different potassium fertilization on growth and cropping of five pear cultivars.
Katarzyna Zygmuntowska, Ewa Jadczuk-Tobjasz

Wyniki badań nad uprawą grusz europejskich i azjatyckich w zwartej rozstawie z ręcznym przerzedzaniem zawiązków owocowych. Results of growing European and Asian pear trees at high planting density with manual fruit thinning.
Zbigniew Buler, Augustyn Mika, Danuta Krzewińska, Alojzy Czynczyk, Paweł Bielicki, Barbara Michalska

Ocena wzrostu i owocowania śliw ‘Hanita’ i ‘Elena’ prowadzonych w formie prawie naturalnej i wrzecionowej. Evaluation of the growth and yielding of young ‘Hanita’ and ‘Elena’ plum trees as  dependent on tree training system.
Ireneusz Sosna

Wpływ długości okresu uprawy sadzonek na zawartość skrobi w korzeniach oraz plonowanie roślin truskawki odmiany Elsanta. The effect of the duration of the growing period and chilling history on root starch content and post-storage cropping of ‘Elsanta’ strawberry plants.
Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder, Anna Tryngiel-Gać

Ocena dwudziestu odmian maliny i jeżyny w warunkach Polski południowej. Evaluation of twenty raspberry and blackberry cultivars grown in the south of Poland.
Katarzyna Król, Agnieszka Orzeł, Joanna Jagła

Wpływ nawożenia azotem na wzrost i plonowanie żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Ait.). The effect of nitrogen fertilization on American cranberry (Vaccinium macroarpon Ait.) production.
Danuta Krzewińska, Kazimierz Smolarz

Wpływ podkładek na właściwości przechowalnicze jabłek odmiany Rubin. Effect of rootstock on storability of ‘Rubin’ apple.
Jan Błaszczyk, Stanisław Porębski

Jakość owoców wybranych odmian gruszy w zależności od temperatury przechowywania. Fruit quality of some pear cultivars as influenced by storage temperature.
Anna Wawrzyńczak, Krzysztof P. Rutkowski, Dorota E. Kruczyńska

Zastosowanie biopreparatów Biosept 33 SL i Biochikol 020 PC w formie moczenia sadzonek do ochrony truskawki przed wertycyliozą. The effectiveness of Biosept 33 SL and Biochicol 020 PC biopreparations in protecting strawberry plants against Verticillium wilt.
Barbara Marjańska-Cichoń, Anna Sapieha-Waszkiewicz, Ryszard Miętkiewski

Szkodliwość kwieciaka jabłkowca (Anthonomus pomorum L.) na odmianach uprawnych gruszy azjatyckiej (Pyrus pyrifolia Nakai). Harmfulness of apple blossom weevil (Anthonomus pomorum L.) on cultivars of Asian pear (Pyrus pyrifolia Nakai).
Emilia Molenda, Emilian Pitera

Efektywność insektycydów z grupy neonikotynoidów w zwalczaniu mszyc (Aphididae) i pryszczarków (Cecidomyidae) na porzeczce czarnej i malinie. Efficacy of neonicotinoid insecticides in controlling aphids (Aphididae) and gall midges (Cecidomyidae) on blackcurrant and raspberry.
Barbara H. Łabanowska

Ocena przydatności sondy drenażu glebowego do prowadzenia diagnostyki nawadniania i fertygacji roślin sadowniczych. Evaluation of wetting front detector for use with irrigated and fertigated fruit crops.
Waldemar Treder, Krzysztof Klamkowski

Kalibracja sond pojemnościowych dla wybranych podłoży organicznych i mineralnych. Calibration of a capacitance probe for selected growth media.
Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder

Wpływ podgrzewania powietrza na ograniczenie uszkodzeń przymrozkowych kwiatów jabłoni. Effect of heating the air on reduction In frost damage to apple blossom.
Jacek Rabcewicz, Waldemar Treder

Wpływ zmienności kosztów siły roboczej na opłacalność produkcji owoców jagodowych. The influence of labour costs variability on profitability of berries production.
Dariusz Paszko

Typy gospodarstw szkółkarskich na podstawie skłonności do inwestowania i korzystania z różnych form wsparcia finansowego. Types of ornamental nurseries according to their inclination to invest and make use of various forms of financial support.
Adam Marosz

Podatność nowych odmian deserowych truskawki na wertycyliozę w warunkach polowych. Susceptibility of new dessert strawberry cultivars to Verticillium wilt.
Agnieszka Masny, Edward Żurawicz