Skip to content

CENTRUM INNOWACYJNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH TECHNOLOGII OGRODNICZYCH

Złożony w listopadzie 2021 r. do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego projekt o nazwie „Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych” został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinasowania w ramach Działania I.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji.”

Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) zostało zaplanowane w strukturze Instytutu Ogrodnictwa − Państwowego Instytutu Badawczego jako miejsce funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów naukowych pracujących na rzecz rozwiązywania najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym, takich jak susza hydrologiczna, zanieczyszczenia i erozja gleb, zwalczanie chorób i szkodników roślin oraz hodowla nowych odmian roślin ogrodniczych. Planowane w ramach opracowanej agendy badania wpisują się w założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekt zakłada budowę nowoczesnego kompleksu laboratoryjnego o powierzchni użytkowej około 2 600 m2 oraz budynku technicznego o powierzchni 250 m2.

W budynku głównym, składającym się z dwóch kondygnacji, na poszczególnych piętrach znajdować się będą laboratoria zorganizowane według ciągów technologicznych charakterystycznych dla wiodących metodologii oznaczeń specyficznych w poszczególnych obszarach takich jak: Laboratorium Kultur In vitro, Laboratorium Ekofizjologii, Laboratorium Analiz Fizycznych i Chemicznych, Laboratorium Mikrobiologii i Ryzosfery oraz Laboratorium Molekularne. Planowana inwestycja uzupełni infrastrukturę Instytutu, pozwoli na konsolidację aktualnie rozproszonych zespołów naukowych oraz zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia badań naukowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizowanymi w zespołach badawczych zdefiniowanych ze względu na aktualne problemy środowiskowe. Całkowity koszt inwestycji brutto szacowany jest na ok. 48 mln 880 tys. zł, w tym 32 mln 956 tys. zł będzie stanowiła dotacja netto. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023.

Akronim projektu: CIZTO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Koordynator projektu: dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO
Okres realizacji: 01.03.2022 – 30.09.2023
Nr umowy:

Udostępnij na: