Skip to content

LABORATORIUM FIZJOLOGII POZBIORCZEJ PRODUKTÓW OGRODNICZYCH

Do końca września 2022 roku w Skierniewicach powstanie nowoczesne Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO) wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową. Wszystko po to, aby w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym (IO-PIB) można było prowadzić badania i kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowalnictwa produktów ogrodniczych. Celem nadrzędnym projektu jest dążenie do ograniczenia marnotrawienia żywności w całym łańcuchu żywieniowym od pola do stołu.

LFPPO – najnowocześniejsza w Polsce komórka badawczo-rozwojowa w zakresie przechowalnictwa produktów ogrodniczych – zostanie utworzona w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Projekt ma na celu unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw IO-PIB (PPiFPOiW IO-PIB). Za uzyskane w ramach wsparcia środki finansowe jednostka będzie mogła rozbudować posiadaną infrastrukturę o nową aparaturę badawczą oraz zmodernizować istniejącą chłodnię doświadczalną, w której będzie można prowadzić jeszcze bardziej zaawansowane badania nad technologiami przechowalniczymi, w tym również związane z wpływem warunków wzrostu jak i szeroko rozumianą agrotechniką, na końcową jakość i trwałość przechowalniczą produktów ogrodniczych. Dzięki dofinansowaniu staniemy się, jako Instytut, z pewnością najbardziej prestiżową jednostką badawczą w kraju w tym zakresie, jak również konkurencyjną dla podobnych ośrodków europejskich. Pozwoli nam to pracować nad szeregiem tematów badawczych dotyczących możliwości wydłużania trwałości przechowalniczej owoców i warzyw przy zachowaniu ich wysokiej jakości, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa spożycia.

Projekt LFPPO dotyczy stricte unowocześnienia oferty badawczej PPiFPOiW IO-PIB. Zakłada on modernizację automatycznego systemu sterująco-monitorującego utrzymującego atmosfery kontrolowane oraz glikolowego układu chłodniczego (z pośrednim chłodzeniem) w doświadczalnym obiekcie przechowalniczym. Dodatkowo, w projekcie zostały przyznane środki na zakup i uruchomienie aparatury najnowszej generacji, pozwalającej na weryfikację ilościową i jakościową przemian fizjologicznych w przechowywanych surowcach i produktach. Daje to możliwość wykrywania uszkodzeń wewnętrznych w produktach ogrodniczych oraz prowadzenie badań nad smakiem i zapachem owoców, także w trakcie i po okresie przechowywania, który przy obecnych technologiach może wynosić dla jabłek nawet do 12 miesięcy.

Projekt pozwoli także na kontynuację dotychczasowej działalności badawczej, przy jednoczesnym intensywnym rozwoju nowych inicjatyw o charakterze B+R, z uwzględnieniem współpracy z innymi ośrodkami naukowymi Województwa Łódzkiego, jak np. Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Łódzkim, czy lokalną skierniewicką Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego oraz przedsiębiorstwami z szeroko pojmowanej branży rolniczej. Jednym z przewidywanych partnerów naukowych będzie także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, posiadająca prężny Zespół naukowy prowadzący badania przechowalnicze w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo. Otwarci jesteśmy również na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Oferta badawcza skierowana będzie do szerokiego spektrum środowiska naukowego (część niegospodarcza) i przemysłowego (część gospodarcza) z obszaru Polski (i nie tylko), a wyniki prowadzonych prac będą charakteryzowały się dużym stopniem uniwersalności.

Akronim projektu: LFPPO
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Koordynator projektu: dr K. A. Rutkowski
Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.09.2022

Udostępnij na: