Skip to content

LABORATORIUM FIZJOLOGII POZBIORCZEJ PRODUKTÓW OGRODNICZYCH LFPPO

obecnie najnowocześniejsza w Polsce komórka badawczo-rozwojowa w zakresie przechowalnictwa produktów ogrodniczych została utworzona przez Instytut Ogrodnictwa − Państwowy Instytut Badawczy (IO-PIB) w strukturze Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw (ZPiPOiW).

LFPPO powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w konkursie numer RPLD.01.01.00-IP.02-10-069/20 ogłoszonym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (www.cop.lodzkie.pl) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (oś priorytetowa I: Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.1. Rozwój infrastruktury badań i innowacji; numer Umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0001/20-00).

Zgodnie  z założeniami Projektu, IO-PIB był w stanie poszerzyć posiadaną infrastrukturę o aparaturę badawczą nowej generacji oraz unowocześnić istniejącą chłodnię doświadczalną (w tym zainstalowanie nowoczesnego, propanowego schładzacza glikolu), składającą się z 24 komór chłodniczych i 3 komór zamrażalniczych. LFPPO umożliwi podejmowanie badań nad rozwojem i wpływem innowacyjnych technologii przechowalniczych na jakość i trwałość produktów ogrodniczych. Obecnie w LFPPO posiadamy 100 kontenerów doświadczalnych KA, w których możemy prowadzić badania nad rozwojem najnowocześniejszych technologii przechowalniczych, tj. dynamicznie kontrolowanej atmosfery, DCA-CF. W ramach Projektu zakupiono nowoczesny system regulacji i utrzymania składu kontrolowanych atmosfer podczas przechowywania produktów ogrodniczych, a także 10 kontenerów do przechowywania w technologii RQ. Nowoczesna baza aparaturowa, jak: chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS) i systemem termodesorpcji do oznaczania między innymi związków lotnych (zapachów), mikrotomograf komputerowy wykorzystywany między innymi do oceny uszkodzeń wewnętrznych produktów ogrodniczych i jakości nasion, chromatografy gazowe z detektorami FID i TCD zakupione w ramach Projektu stawiają przed ZPiPOiW, a tym samym przed IO-PIB, możliwość stania się w dziedzinie przechowalnictwa produktów ogrodniczych najbardziej prestiżową jednostką badawczą nie tylko w kraju, ale także jedną z najnowocześniejszych na skalę europejską.

Nowe możliwości, jakie otwierają się przed LFPPO pozwolą także na kontynuację dotychczasowej działalności badawczej, przy jednoczesnym intensywnym rozwoju nowych inicjatyw o charakterze B+R z uwzględnieniem współpracy z innymi ośrodkami naukowymi Województwa Łódzkiego, jak np. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Łódzkim czy lokalną skierniewicką Akademią Nauk Stosowanych Stefana Batorego oraz z przedsiębiorstwami z szeroko pojmowanej branży rolniczej. Jednym z przewidywanych partnerów naukowych będzie także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, posiadająca prężny Zespół naukowy prowadzący badania przechowalnicze w dyscyplinie Rolnictwo  i Ogrodnictwo. Oferta badawcza skierowana będzie do szerokiego środowiska naukowego (część niegospodarcza) i przemysłowego (część gospodarcza) z obszaru całego kraju, a wyniki prowadzonych prac będą charakteryzowały się dużym potencjałem aplikacyjnym.

Akronim projektu: LFPPO
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Konopacka
Koordynator projektu: dr K. A. Rutkowski

Udostępnij na: