Skip to content

Skład Rady Naukowej

Biuro Rady Naukowej IO
ul. Pomologiczna 18, pokój 138
mgr inż. Karolina Zagawa, tel. 46 834 67 50, e-mail: rada.naukowa@inhort.pl

Skład Rady Naukowej IV kadencji

Prezydium Rady Naukowej

PrzewodniczącyProf. dr hab. Dariusz GRZEBELUS
Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. Ryszard Kosson
SekretarzDr hab. Agnieszka MARASEK-CIOŁAKOWSKACzłonkowie Rady Naukowej wybrani w wyborach
przeprowadzonych w dniu 21 lipca 2021 r.

Prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKIInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Agroinżynierii
Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin
Prof. dr hab. Joanna PUŁAWSKAInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Fitopatologii
Prof. dr hab. Lidia SAS-PASZTInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery
Dr. hab. Paweł KONOPACKIInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Agroinżynierii
Pracownia Techniki Ogrodniczej (Laboratory Of Horticultural Techniques)
Dr hab. Jerzy LISEK, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
Dr hab. Agnieszka MARASEK-CIOŁAKOWSKA, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Biologii Stosowanej
Dr hab. Agnieszka MASNY, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych (Department of Horticultural Crop Breeding – Fruit Genetics and Breeding Laboratory)
Dr hab. Monika MIESZCZAKOWSKA-FRĄC, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
Dr hab. Małgorzata PODWYSZYŃSKA, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Biologii Stosowanej
Dr hab. Elżbieta ROZPARA, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
Dr hab. Mirosław SITAREK, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych
Dr hab. Grażyna SOIKA, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Entomologii
Dr hab. Magdalena SZCZECH, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery
Dr hab. Jadwiga TREDER, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych
Dr hab. Małgorzata BIEŃKOWSKA, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Hodowli Pszczół
Dr hab. Zbigniew KOŁTOWSKI, prof. IOInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Pszczelnictwa
Pracownia Zapylania Roślin
Dr Piotr KAMIŃSKIInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych (Department of Horticultural Crop Breeding – Vegetable Genetics and Breeding Laboratory)
Dr Krzysztof RUTKOWSKIInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw
Mgr inż. Witold DANELSKIInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów GenowychCzłonkowie Rady Naukowej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych

Prof. dr hab. Dorota KONOPACKAInstytut Ogrodnictwa – PIB
Dyrektor
Prof. dr hab. Bożena MATYSIAKInstytut Ogrodnictwa – PIB
Zastępca dyrektora ds. naukowych

Członkowie Rady Naukowej nominowani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 września 2021 r.

Prof. dr hab. Katarzyna ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKAUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Ogrodnictwa
Prof. dr hab. Zbigniew T. DĄBROWSKISGGW w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej
Prof. dr hab. inż. Dariusz GRZEBELUSUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKIUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
Prof. dr hab. Bożena KORDANUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
Prof. dr hab. Ryszard KOSSONPaństwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Zenia MICHAŁOJĆ (Profesor emerytowany)Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Instytut Produkcji Ogrodniczej, Zakład Żywienia Roślin
Prof. dr hab. Wojciech STĘPIEŃSGGW w Warszawie
Instytut Rolnictwa Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiska
Prof. dr hab. Wanda WADASUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. Wojciech WAKULIŃSKISGGW w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii
Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Roślin
Prof. dr hab. Jerzy WILDEUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Katedra Pszczelnictwa
Prof. dr hab. Artur ZDUNEKInstytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
Dr hab. Grzegorz ŁYSIAK, prof. UPUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa
Dr hab. Kinga MATYSIAKInstytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
Dr hab. Bożena NOSECKA, prof. IERiGŻ-PIBInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Mgr inż. Katarzyna BOCZEKCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Mgr inż. Grzegorz FALKOWSKIZwiązek Szkółkarzy Polskich
Mgr inż. Sławomir RZEŹNICKIKoordynator Klastra ‘Polska Natura’
Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”
Mgr Krzysztof SMACZYŃSKIMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Klimatu i Środowiska
Mgr inż. Agata SOSIŃSKA-OSIECKAAgencja Rozwoju Mazowsze S.A. Społem Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Członek Rady Naukowej wyznaczony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 19 stycznia 2022 r. na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych

prof. dr hab. Renata Nurzyńska-WierdakUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
Kierownik Katedry w Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa

Udostępnij na: