Skip to content

Inne projekty międzynarodowe

Soil condition improvement through rock-cellulose waste pellets and impregnated wood chips
(Poprawa stanu gleby poprzez wykorzystanie odpadowego peletu celulozowo-skalnego oraz impregnowanych zrębków drzewnych)
Akronim: SoilLifeBoats
Instytucja finansująca: Komisja Europejska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nazwa programu: LIFE
Koordynator projektu: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO
Okres realizacji: 01.06.2023 − 31.05.2028
Nr umowy: 101113635 − LIFE22-ENV-PLSoilLifeBoats

Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production
(Poprawa jakości roślin i ekonomii w celu bardziej zrównoważonej i wydajnej produkcji owoców jagodowych)
Akronim: QualityBerry
Nazwa programu: Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014−2021
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB, Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych, norweska spółka Graminor.
Kierownik projektu: dr hab. A. Masny, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2021 − 31.12.2023
Nr umowy: NOR/POLNOR QualityBerry/0014/2019

Better tree health
(Poprawa zdrowia drzew pestkowych)
Nazwa programu: Norwegian Research Council
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Koordynator projektu: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.08.2022

Improved bio-inocula and living mulching technologies for integrated management of horticultural crops.
(Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych)
Akronim: BioHortiTech
Strona internetowa projektu: biohortitech.inhort.pl
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
Nazwa programu: SusCrop – ERA-NET
Koordynator projektu: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Koordynator projektu z IO: dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO
Okres realizacji: 1.04.2021 – 31.03.2024 Nr umowy: SUSCROP/II/BioHortiTech/01/2021

EU’s support to capacity building gradual Union acquis alignment in the phytosanitary sector in BiH)
Akronim: EUFITOBiH
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Twinnig Project (BA 18 IPA AG 03 19)
Wykonawca: The Italian Ministry of Agricultural, The Ministry of Agriculture and Rural Development, Informest, Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Eligio Malusa
Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2023

Opracowanie kombajnu do zbioru borówki dostosowanego do chińskich warunków
Nazwa programu:
Program Polsko-Chińskiej Współpracy Badawczej
Instytucja finansująca: Shandong Academy of Agricultural Machinery Sciences
Kierownik projektu z IO-PIB: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Okres realizacji: 01.05.2021 30.04.2024

Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries
(Doskonalenie nie technologicznych osiągnięć innowacyjnych oraz zdolność do innowacji sektora produkcji i przetwórstwa owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego)
Akronim: InnoFruit
Instytucja finansująca: EFRR
Nazwa programu: INTERREG Baltic Sea Region
Koordynator projektu: Latvia University of Agriculture
Kierownik projektu z IO: dr M. Sitarek
Okres realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2019
Nr umowy: InnoFruit #R004

Prevention of water contamination from point sources with plant protection products by improving extension specialists’ vocational competences
(Zapobieganie zanieczyszczeniu wód środkami ochrony roślin ze źródeł miejscowych poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych specjalistów upowszechniania wiedzy)

Akronim: ProtectLife
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Erasmus +
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.12.2017 – 30.11.2019
Nr umowy: 2017-1-TR01-KA202-045641

Stimulating root growth of apple trees after planting
(Stymulowanie przyrostu korzeniowego drzew jabłoni po ich posadzeniu)

Akronim: Danstar
Instytucja finansująca: Danstar Ferment AG
Nazwa programu: –
Kierownik projektu: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 04.04.2018 – 31.12.2019
Nr umowy: ZORPS/13/2018

Development of Study on the production and marketing structure in the beekeeping sector as necessary base for the development of the National Apiculture Programme
(Rozwój badań nad produkcją i strukturą obrotu w ramach sektora pszczelarskiego, jako niezbędne podstawy do opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa)

Instytucja finansująca: Ministry of Agriculture and Rural Development in Montenegro
Nazwa programu: MNE-MIDAS_AF
Koordynator Projektu: Joint Venture RAD (Poland)/InHort (Poland)/HumanGraph (Poland)
Kierownik projektu z IO: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
Okres realizacji: 30.11.2018 – 30.03.2019
Nr umowy: MNE-MIDAS_AF-8643-ME-CQ-CS-18-9.1

The same but different − is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?
(Takie samo, ale inne – czy żywność w regionie Morza Bałtyckiego różni się od tego, co konsumenci jedzą w Europie Zachodniej?)
Akronim: SameButDifferent
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Consumer Programme 2014-2020
Wykonawca: Fundacja Konsumentów, Instytut Ogrodnictwa – PIB, Nacionaline Vartotoju Konfederacija, Latvijas Pateretaju Interesu Aizstavibas Asociacija
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc
Okres realizacji: 25.10.2020 – 24.12.2021
Nr umowy: 951689

Empowering farmers to protect water
(Wspomaganie rolników w działaniach na rzecz ochrony wody przed zanieczyszczeniem)
Nazwa programu: Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability
Instytucja finansująca: ECPA – European Crop Protection Association
Akronim: TOPPS on Farm
Koordynator projektu: ECPA
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 17.05.2019 r.

EurBeST pilot project: “Restructuring of the honey bee chain and varroa resistance breeding & selection programme”
(Projekt pilotażowy – Modyfikacja programu hodowlanego i selekcji pszczół odpornych na Varroa destruktor)
Akronim: EurBeST
Nazwa programu: Pilot Project of DG Agriculture
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Kierownik projektu w IO: dr hab. B. Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 1.06.2018 – 31.12.2021
Nr umowy: umowa zawarta w dniu 01.06.2018 r.

Dynamic sod mulching and use of recycled amendments to increase biodiversity, resilience and sustainability of intensive organic apple orchards and vineyards
(Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic)
Akronim: DOMINO
Nazwa programu: Core Organic Cofund
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koordynator projektu: Università Politecnica delle Marche
Kierownik projektu: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 02.05.2018 – 02.08.2021
Nr umowy: CoreOrg/Cofund/Domino/1/2018

Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products
(Zrównoważona produkcja żywności poprzez projakościową optymalizację produkcji surowców i technologii ich przetwarzania w celu uzyskania produktów warzywnych kategorii premium oraz półfabrykatów)
SUNNIVA
Nazwa programu: ERA- NET SusFood
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koordynator projektu: Nofirma AS – Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research, Norwegia
Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. S. Kaniszewski
Okres realizacji: 2014 – 2017

European Specialist in Traditional Orchards (2012–2015)
ESTO

Koordynator: Alexander Seyboth, Thüringer Ökoherz e.V., Niemcy
Koordynator w IO: mgr Grzegorz Hodun

Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego BIOREWIT (2012-2015)

New soil improvement products for reducing the pollution of soils and waters and revitalizing the soil system
Konsorcjum: IO (Koordynator), Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
http://www.biorewit.inhort.pl/index.html

TOPPS – Water Protection (projekt szkoleniowo-demonstracyjny)
Ochrona wody przed zanieczyszczeniem środkami ochron roślin ze źródeł miejscowych i obszarowych.

Instytucja finansujaca: Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ECPA)
Kierownik projektu z IO: dr Grzegorz Doruchowski
Okres realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018

Ochrona wody przed skażeniami rozproszonymi „TOPPS-PROWADIS” – projekt szkoleniowo -demonstracyjny (2011-2014)

Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ESPA).
Koordynator: dr Grzegorz Doruchowski

Better Training for Safer Food (2013-2014)
BTSF

Capacity building for Ministry of Agriculture of the Hashemite Kingdom of Jordan in the field of EU third country listing criteria for plants and their fresh products – TWINING PROJECT (2012-2013)
Konsorcjum: Fondazione Minoprio of Lombardy Region Viale Raimondi (Włochy), Instytut Ogrodnictwa
Koordynator; Stefano Cocchi
Koodynator ze strony polskiej: Wiesław Podyma

Cooperation in frame of evaluation and breeding of Berry crops cultivars
Współpraca w zakresie oceny i hodowli odmian roślin jagodowych
Small Fruit Research Institute of Jilin Agricultural University, Chiny
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Okres realizacji: 2009-2014

Genetic analysis of male sterility in tomato
Genetyczne podstawy męskiej sterylności u pomidora
Instytut Genetyki Roślin, Sofia, Bułgaria
Kierownik: dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO
Okres realizacji: 2010-2013

Evaluation of productive value of plants and fruit quality of Raspberry cv „Meeker” and Blackberry „Cacanska Besterna” propagated by traditional method and in vitro culture
Ocena wartości produkcyjnej roślin i jakości owoców maliny „Meeker” i jeżyny „Čačanska Besterna” rozmnażanych metodą tradycyjną i w warunkach in vitro
Współpraca w ramach projektu EUBerry z Fruit Research Institute,  Čačak, Serbia
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Okres realizacji: 2011-2014

Fruit Breedomics – Bridging the gap between genomics and fruit breeding (the large collaborative Project): an EU-funded programme to improve the efficiency of breeding new fruit varieties
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz (Ekspert – członek Komitetu Doradczego Projektu)
Okres realizacji: 2011-2014

Zabezpieczenie europejskich kolekcji zasobów genowych z rodzaju Allium rozmnażanych wegetatywnie (2007-2011)
Projekt realizowany w ramach programu Agri Gen Res
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Nr kontraktu: AGRI-2006-0395
Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB: Zabezpieczenie europejskich kolekcji zasobów genowych z rodzaju Allium rozmnażanych wegetatywnie (2008-2011)
Kierownik: dr T. Kotlińska
Nr Decyzji: 523/AgriGenRes/2008/7

Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli (1998-2011)
Wykonawcy: Institute of Vegetable and Melon Growing of Ukrainian Academy of Agricultural Science, Charków, Ukraina
Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych, Pracownia Zasobów Genowych Roślin Warzywnych

Integrowane metody ochrony warzyw kapustnych przed śmietką kapuścianą (Delia radicum) (2010-2012)
Wykonawcy:  Białoruski Instytut Ochrony Roślin, Mińsk
Litewski Instytut Ogrodnictwa, Babtai
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Prac. Entomologii Roślin Warzywnych

Integrowane metody ochrony cebuli ozimej przed ważniejszymi gospodarczo szkodnikami (2010-2012)
Wykonawcy: Warwick HRI The University of Warwick, Wellesbourne
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych, Prac. Entomologii Roślin Warzywnych

Nowe źródła odporności na mączniaka rzekomego u ogórka (2010-2012)
Wykonawcy: North Carolina State University, Raleigh, NC, USA
Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych, Pracownia Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych

Nawożenie warzyw (pomidor, ogórek, papryka) w bezglebowej uprawie pod osłonami (2010-2012)
Wykonawcy: Chinese Academy Agricultural Science, Pekin
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych, Prac. Uprawy Warzyw

Ekologiczna uprawa warzyw (2010-2012)
Wykonawcy: Justus-Liebig-Universität Gießen
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych, Prac. Uprawy Warzyw

Kolekcja podstawowa północno-europejskich zasobów genowych RIBES „RIBESCO” (2007-2011)
Wykonawca w ISK: dr hab. Stanisław Pluta
Nr decyzji: 566/AgriGebRes/2008/7
Kraje uczestniczące: Finlandia, Estonia, Niemcy, Szwecja, Łotwa, Litwa, Dania
Projekt dofinansowany przez MNiSW – SPB
Kolekcja podstawowa północno – europejskich zasobów genowych RIBES „RIBESCO” (2008-2011)
Projekt realizowany w ramach programu Agri Gen Res
Koordynator: dr hab. Stanisław Pluta
Nr Decyzji: 566/AgriGenRes/2008/7

Opryskiwacz optymalizowany środowiskowo (EOS) „BRIDGE” (2010-2011)
Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ESPA).
Koordynator: dr Grzegorz Doruchowski

Udostępnij na: