Skip to content

Kompleks zielonych laboratoriów

Inwestycja realizowana w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)” dla części inwestycji A2.4.1 „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla części inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoriów instytutów”. 
Nr umowy  KPOD.01.19–IP.04-0035/23-00 z dnia 11.10.2023 r.

pn. Kompleks zielonych laboratoriów

Celem projektu jest zwiększenie jakości wyników prac B+R o dużym potencjale komercjalizacyjnym w obszarze kluczowym dla sektora rolno-spożywczego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz dostępności żywności o wysokiej, gwarantowanej jakości, wyprodukowanej w sposób zrównoważony, bez negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko.

Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki dostępności nowoczesnej infrastruktury badawczej, którą IO-PIB planuje stworzyć w swoich strukturach, poprzez zapewnienie jej nowoczesności technologicznej oraz zdolność prowadzenia badań szczególnie w obszarach kluczowych, tj. niwelowanie negatywnych skutków kryzysu oraz przygotowanie gospodarki na przyszłe kryzysy.

Zgłoszony projekt inwestycyjny polega na stworzeniu kompleksu laboratoriów, składającego się z dwóch zupełnie nowych obiektów B+R, które umożliwią przeniesienie obecnie funkcjonujących akredytowanych Laboratoriów: Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności i Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, do nowoczesnych energooszczędnych pomieszczeń. Dodatkowo oba budynki zostaną doposażone w aparaturę, sprzęt i system LIMS (ang. Laboratory Information Management System) umożliwiający zwiększenie zakresu oferowanych usług oraz wdrażanie procedur transformacji cyfrowej.

Efekty przedsięwzięcia: wspieranie działania państwa na rzecz ograniczania stosowania pestycydów, przeciwdziałanie zafałszowaniom żywności, wspieranie technologii pro-środowiskowych sprzyjających zachowaniu owadów zapylających poprzez uszczelnienie systemów certyfikująco-kontrolnych zapewniających dostępność konsumentom do żywności wysokiej jakości. Niniejszy projekt poprzez budowę odpowiedniego Kompleksu zielonych laboratoriów pozwoli efektywnie odpowiedzieć na zwiększające się zapotrzebowania na tego typu badania i monitoring urzędowy na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego.

W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego zgodnie z zasadami tj. zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn a także zgodne z art.17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 (roz. w sprawie taksonomii)- zasadą DNSH. Planowane przedsięwzięcie w jak największym stopniu jest odpowiedzią na cele wskazane w KPO w ramach inwestycji: A2.4.1. Inwestycję w Rozbudowę potencjału badawczego, czyli wzmocni wzrost gospodarczy, przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, wpłynie na łagodzenie skutków kryzysu, a przede wszystkim wesprze “zieloną” i cyfrową transformację oraz trwałość konkurencyjną poprzez pogłębienie jednolitego rynku opartego na respektowaniu zasad bezpieczeństwa z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego.

Wartość przedsięwzięcia ogółem:  60 885 000,00 pln

Wartość dofinansowania z UE: 49 500 000,00 pln

Udostępnij na: