Skip to content

CENTRUM INNOWACYJNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH TECHNOLOGII OGRODNICZYCH CIZTO

to centrum badawczo-rozwojowe działające w strukturze Instytutu Ogrodnictwa − PIB, skupiające interdyscyplinarne zespoły naukowe pracujące na rzecz rozwiązywania najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym. Zadaniem CIZTO jest pozyskiwanie i realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych z zakresu innowacyjnych i zrównoważonych technologii ogrodniczych dla potrzeb sektora ogrodniczego.

Centrum będzie podejmować współpracę ze środowiskiem naukowym, partnerami gospodarczymi, jednostkami otoczenia biznesu oraz doradztwa rolniczego w oparciu o potencjał kadrowy, zaplecze badawcze i doświadczenie wszystkich zespołów badawczych IO-PIB .

Kompleks laboratoryjny CIZTO oferuje usługi badawcze na rzecz sektora ogrodniczego wykorzystujące najnowsze metody analityczne, w tym w szczególności:

 • analizy molekularne,
 • analizy i procedury in vitro,
 • analizy mikroskopowe i cytologiczne,
 • analizy spektralne,
 • analizy mikrobiologiczne i ryzosfery,
 • analizy fizykochemiczne gleb i podłoży,
 • analizy ekofizjologii roślin.

Kluczowe obszary aktywności naukowo-wdrożeniowej CIZTO w obszarze ROŚLINA – GLEBA – WODA

 • Rozwijanie i doskonalenie innowacyjnych technologii produkcji ogrodniczej, zmniejszających zużycie wody, pestycydów i śladu węglowego, w tym innowacyjne technologie produkcji w systemie obiegu zamkniętego.
 • Ocena reakcji roślin ogrodniczych na stresy abiotyczne takie jak: susza, wysokie temperatury, czy zasolenie gleb.
 • Wykorzystanie technik in vitro w produkcji wysokiej jakości roślin ogrodniczych, o podwyższonej odporności na stres suszy, choroby i szkodniki oraz udoskonalonych cechach sensorycznych, przetwórczych i prozdrowotnych odpowiadających aktualnym trendom zapotrzebowania odbiorcy końcowego.
 • Opracowywanie innowacyjnych metod uzyskiwania i selekcji materiałów do hodowli roślin ogrodniczych z wykorzystywaniem metod molekularnych przez identyfikację markerów odporności na stres biotyczny i abiotyczny roślin.
 • Opracowywanie i doskonalenie biologicznych metod zapobiegania i ograniczania degradacji środowiska glebowego z gwarancją wysokiej jakości plonów, opartych na wykorzystaniu pożytecznych mikroorganizmów i produktów nawozowych wzbogacanych  mikrobiologicznie.

Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych mogło powstać dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach Działania I.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji.”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zespół zarządzający CIZTO
dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO – koordynator naukowy
e-mail: Agnieszka.Marasek@inhort.pl tel.: +48 46 834 67 83

dr Paulina Jęcz – koordynator techniczny
e-mail: Paulina.Jecz@inhort.pl
tel.: +48 46 834 55 75

Tytuł projektu: Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO)
Akronim: CIZTO
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik projektu z IO – PIB: prof. dr hab. Dorota Konopacka
Koordynator projektu: dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO.
Okres realizacji: 01.03.2022 – 31.12.2023
Nr umowy: RPLD.01.01.00-10-0003/21-00

Udostępnij na: