Skip to content

O Wydawnictwie

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Adres
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 SKIERNIEWICE

Redaktor techniczny
mgr Joanna Miszczak
tel. (46)8346749
e-mail: joanna.miszczak@inhort.pl

Redaktor statystyczny
dr hab. Robert Maciorowski, prof. IO
tel. (46)8346203
e-mail: robert.maciorowski@inhort.pl

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ
Wydawnictwo stosuje w praktyce zasady etyczne określone przez:

Ogólne normy i standardy etyczne w zakresie procedury i polityki wydawniczej

 • Jawność i klarowność całości przebiegu procesu wydawniczego.
 • Kwalifikacja prac uwzględniająca wyłącznie wartość i poziom naukowy dzieła.
 • Akceptacja druku przez redaktorów naczelnych i kolegia redakcyjne czasopism lub serii wydawniczych na podstawie niezależnie wykonanych i anonimowych recenzji.
 • Kontrola przestrzegania zasad etyki publikacyjnej przez autorów nadsyłanych prac.
 • W przypadku naruszenia zasad, a w szczególności podejrzenia o: plagiat, autoplagiat, łamanie praw autorskich, klonowanie publikacji, zafałszowanie i fabrykację wyników, fałszerstwo i nierzetelność metodyczną, nieadekwatność przypisów, cytowani i źródeł, nieprawidłową listę autorów (guest authorship i ghostwriting), nieujawniony nieetyczny sponsoring i finansowanie redaktorzy naczelni są zobowiązani do odrzucenia publikacji i postępowania zgodnie z procedurami COPE.
 • Wydawnictwo stosuje zasadę powoływania dwóch recenzentów każdej publikacji. W uzasadnionych przypadkach redaktor naczelny może powołać recenzentów dodatkowych.
 • Tożsamość recenzentów poszczególnych publikacji nie jest ujawniana autorom.
 • Ocena poprawności zastosowanych metod badawczych i wnioskowania przez redaktora statystycznego.
 • Weryfikacja nadesłanych tekstów antyplagiatowym programem iThenticate.
 • Regulacje prawno-finansowe oparte o umowy wydawnicze autorskie oraz z recenzentami.
 • Przestrzeganie terminowości wszystkich etapów procesu wydawniczego.
 • Przestrzeganie praw autorskich.
 • Pisemna akceptacja przez autorów finalnej wersji publikacji (po korekcie językowej).
 • Wyznaczanie na recenzentów specjalistów w danej dziedzinie.
 • Właściwe zabezpieczenie i przechowywanie wszystkich materiałów autorskich przez redaktorów naczelnych i sekretarza redakcji.
 • Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych autorów i recenzentów.

Ogólne zasady procesu wydawniczego

 • W przypadku czasopism Journal of Horticultural Research i Journal of Apicultural Science autorzy składają materiały do publikacji za pomocą elektronicznych platform edytorskich, natomiast w przypadku pozostałych czasopism oraz serii wydawniczych – w sekretariacie Wydawnictwa.
 • Szczegółowe wymagania odnośnie materiałów są umieszczone przy każdym rodzaju wydawnictwa.
 • Autorzy pisemnie potwierdzają, że zapoznali się ze wszystkimi wymaganiami Wydawnictwa, a w szczególności z zasadami etyki publikacyjnej.
 • Redakcja dokonuje wstępnej akceptacji nadesłanych materiałów w terminie maksymalnie 4 tygodni i informuje o decyzji autora korespondencyjnego.
 • W przypadku monografii i rozpraw może być wykonana wstępna kalkulacja kosztów.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do aktualizacji kosztów do momentu podpisania umowy wydawniczej, szczególnie w przypadku zmiany ilości i jakości kolorowego materiału ilustracyjnego.

Obowiązki autorów

 • Autorzy są zobligowani do zapoznania się ze standardami etycznymi i wymaganiami stawianymi publikacjom naukowym, z konsekwencjami ich nieprzestrzegania oraz do ich akceptacji.
 • Autorzy odpowiadają za oryginalność przedstawionego do publikacji dzieła naukowego.
 • Wszystkie nieautorskie fragmenty umieszczone w nadesłanej pracy są chronione prawem autorskim i ich umieszczenie wymaga wcześniejszej zgody pisemnej właściciela tych praw.
 • Publikacja powinna być przygotowana według wskazówek Wydawnictwa umieszczonych na stronie czasopisma lub serii wydawniczej.
 • Autorzy są zobligowania do pisemnej odpowiedzi na uwagi: redakcyjne, recenzentów oraz redaktora statystycznego.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia: udziału poszczególnych osób w powstanie publikacji naukowej, podania źródła finansowania badań i publikacji oraz podania prawdziwej afiliacji.

Obowiązki recenzentów

 • Recenzenci są zobligowani do zapoznania się ze standardami etycznymi i wymaganiami stawianymi publikacjom naukowym, z konsekwencjami ich nieprzestrzegania oraz do ich akceptacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia norm zobowiązani są do umieszczenia tych informacji w recenzji.
 • Wszystkie prace publikowane w Wydawnictwie są w pierwszej kolejności poddawane wstępnej ocenie wydawniczej wykonywanej przez redaktorów naczelnych poszczególnych czasopism i serii wydawniczych i po akceptacji przesyłane są do recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie.
 • Recenzja powinna być przygotowana według wzoru udostępnionego na stronie Wydawnictwa.
 • Recenzja jest pisemna i ma formę: a) pozytywnej; b) pozytywnej warunkowej; c) negatywnej.
 • Recenzent ocenia wszystkie aspekty pracy, m.in. zgodność z profilem wydawniczym, wpływ podejmowanej tematyki na rozwój wiedzy, aktualność i walory praktyczne publikacji, oryginalność wyników i metodologii badań, poprawność metodologii badań oraz wnioskowania, adekwatność wykorzystanych źródeł, poprawność językową.
 • Nieakceptowalne jest przedstawianie recenzji „grzecznościowych”, niemerytorycznych oraz niezobiektywizowanych.
 • Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej, w bliskich stosunkach osobistych oraz pokrewieństwa z autorem publikacji. Nie powinien być również aktualnym uczestnikiem postępowań awansowych i postępowań na stopień naukowy autora publikacji. W przypadku konfliktu interesów nie powinien podejmować się roli recenzenta.

Formularz recenzji

Udostępnij na: