Skip to content

Rozwój badań nad produkcją i strukturą obrotu w ramach sektora pszczelarskiego, jako niezbędne podstawy do opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa

Tytuł projektu: Rozwój badań nad produkcją i strukturą obrotu w ramach sektora pszczelarskiego, jako niezbędne podstawy do opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa
Tytuł projektu w języku angielskim: Development of Study on the production and marketing structure in the beekeeping sector as necessary base for the development of the National Apiculture Programme
Instytucja finansująca: Ministry of Agriculture and Rural Development in Montenegro
Nazwa programu: MNE-MIDAS_AF
Koordynator Projektu: Joint Venture RAD (Poland)/InHort (Poland)/HumanGraph (Poland)
Kierownik projektu z IO: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
Okres realizacji: 30.11.2018-30.03.2019
Nr umowy: MNE-MIDAS_AF-8643-ME-CQ-CS-18-9.1

Opis:
Głównym założeniem projektu jest opracowanie wytycznych do szeroko zakrojonych działań w kierunku poprawy funkcjonowania sektora pszczelarskiego w Czarnogórze poprzez jego dostosowanie do dorobku prawnego Unii Europejskiej i dobrych praktyk stosowanych przez państwa członkowskie.
Zaplanowane badanie obecnego stanu i propozycja zaleceń i rozwiązań musi obejmować informacje, które będą lub mogą być wykorzystane jako podstawa do opracowania krajowego programu wsparcia dla sektora pszczelarskiego w Czarnogórze, obejmującego okres trzech lat.
Badanie będzie realizowane poprzez wdrożenie następujących trzech głównych zadań:
I. Przygotowanie listy wszystkich pszczelarzy w Czarnogórze na podstawie aktualnych danych z organów rejestracyjnych i rejestrów związkowych, połączenie wykazów w arkuszach kalkulacyjnych oraz dotarcie do pszczelarzy niezarejestrowanych.
II. Zbieranie danych od pszczelarzy za pomocą ukierunkowanej ankiety, która określi: aktualny stan sektora pszczelarskiego, potrzeby pszczelarzy z wyszczególnieniem obszarów, które powinny być wspierane w ramach krajowego programu wsparcia, wielkość środków budżetowych niezbędnych do wdrożenia programu oraz źródła ich finansowania i ramy czasowe przedsięwzięcia.
III. Opracowanie studium na temat struktury produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich w sektorze pszczelarskim. Sektor pszczelarski w Czarnogórze powinien być zgodny z przepisami i najlepszymi praktykami stosowanymi w Unii Europejskiej będącymi niezbędną podstawą do opracowania krajowego programu wsparcia branży pszczelarskiej.
Wszystkie trzy zadania są ze sobą ściśle powiązane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszonym konkursie na projekt. Pierwsze dwa zadania to przede wszystkim zbieranie możliwie najdokładniejszych danych i uporządkowanie ich w formatach użytecznych dla narodowego programu wsparcia.
Trzecie zadanie podsumuje zgromadzone i przetworzone dane w raporcie, który ostatecznie będzie końcowym wynikiem projektu. Raport będzie zawierał dodatkowe informacje i sugestie dotyczące aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z pszczelarstwem i bezpieczeństwem żywności, które mogą być ważne dla opracowanie narodowego programu wsparcia pszczelarstwa w Czarnogórze.

Udostępnij na: