Instytut Ogrodnictwa jest instytutem badawczym utworzonym dnia 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji i bogatym dorobku badawczym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2342) Instytutowi Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach został nadany status Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut jest właścicielem 3 spółek: Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach k. Skierniewic, Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej k. Nowego Sącza i WZD w Pszczynie k. Katowic. Oprócz bazy laboratoryjnej Instytut ma Pole Doświadczalne i Ekologiczne do prowadzenia badań z zakresu warzywnictwa oraz Sad Pomologiczny w Skierniewicach, Sad Doświadczalny w Dąbrowicach i Ekologiczny Sad Doświadczalny w Nowym Dworze-Parceli do prowadzenia badań z zakresu sadownictwa. Dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego obecnej kadencji jest prof. dr hab. Dorota Konopacka.

Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, ekonomikę i marketing. Z uwagi na to, że wszystkie rośliny sadownicze i znaczna część warzywnych są owadopylne, duże znaczenie w programie badawczym ma także pszczelnictwo.

Instytut ma w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa. Dzięki poznaniu biologii ważniejszych szkodników i patogenów, a także struktury genomów ważniejszych wirusów i grzybów chorobotwórczych, opracowano precyzyjne metody wczesnego ich wykrywania, co jest niezbędne do opracowania metod racjonalnego ich zwalczania, także metodami biologicznymi niewymagającymi stosowania syntetycznych środków ochrony roślin. Było to podstawą do opracowania nowych przyjaznych środowisku technologii uprawy roślin sadowniczych i warzyw, w tym technologii integrowanych i ekologicznych, pozwalających na produkcję wysokiej jakości płodów ogrodniczych bez pozostałości środków ochrony roślin. Ochronie środowiska i poprawie jakości owoców i warzyw służą także nowoczesne opryskiwacze, takie jak opryskiwacz tunelowy czy sterowany satelitarnie (GPS) „inteligentny” opryskiwacz sadowniczy dostosowujący wydatek cieczy roboczej do wielkości i gęstości koron drzew, kierunku wiatru i rzeźby terenu. Opracowane w Instytucie sterowane komputerowo systemy nawodnień lub fertygacji roślin uprawianych pod osłonami pozwalają na racjonalne wykorzystanie ograniczonych zasobów wodnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich plonów.

W Instytucie wyhodowano ponad 200 odmian roślin sadowniczych i warzywnych, które mają znaczący udział w polskiej produkcji ogrodniczej, od 7% w przypadku jabłoni do 40-50% w przypadku kapusty, cebuli i papryki oraz ponad 70% w przypadku maliny. Odmiany te są wysoko cenione przez konsumentów, a Instytutowi przynoszą istotne dochody ze sprzedaży licencji. W Instytucie opracowano i wdrożono do praktyki nowoczesne technologie przechowywania, m.in. w kontrolowanej atmosferze (KA) i w atmosferze o ultraniskiej koncentracji tlenu (ULO), dzięki czemu owoce i warzywa są dostępne na rynku przez cały rok. Dużym zainteresowaniem przemysłu i konsumentów cieszą się także innowacyjne produkty spożywcze z owoców i warzyw, w tym soki mętne o wysokich wartościach prozdrowotnych oraz chipsy z owoców i warzyw, które mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla chipsów ziemniaczanych. Dzięki opracowaniu innowacyjnych kombajnów do zbioru owoców miękkich oraz dostosowanych do zbioru mechanicznego technologii upraw, Polska stała się obecnie największym w świecie producentem czarnych porzeczek.

Sukcesy Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego nie byłyby możliwe bez doświadczonej kadry. Obecnie Instytut zatrudnia 409 osób, w tym 20 profesorów, 63 adiunktów i 26 asystentów.

Nasza infrastruktura badawcza jest stale unowocześniana. Największy postęp w tej dziedzinie nastąpił w okresie ostatnich 10 lat, kiedy zmodernizowano wiele laboratoriów i wyposażono je w sprzęt o światowych standardach. Dzięki temu badania są prowadzone na najwyższym światowym poziomie, co zostało wielokrotnie potwierdzone wynikami badań międzylaboratoryjnych i przyznanymi certyfikatami zgodności z normą ISO/IEC 17025:2005 oraz z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Poza analizami dla potrzeb tematów badawczych, laboratoria Instytutu OgrodnictwaOgrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy świadczą także usługi komercyjne dla krajowych producentów i eksporterów żywności, w tym wykonują analizy zawartości metali ciężkich, azotanów i azotynów oraz pozostałości środków ochrony roślin. Szacuje się, że Instytut ma 50-procentowy udział w polskim rynku komercyjnych analiz pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest także ważnym centrum szkoleniowym. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie ogrodnictwa oraz przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych. W Instytucie działają Studia Podyplomowe Integrowanej Produkcji Roślin oraz Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin. Ponadto Instytut organizuje, w miarę potrzeb, kursy, szkoły letnie i studia podyplomowe dla młodych pracowników naukowych, producentów i pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Średniorocznie Instytut promuje 5 doktorów i 2 doktorów habilitowanych, przeprowadza dwa postępowania w sprawie o nadanie tytułu profesora i promuje 700 absolwentów kursów i szkół podyplomowych.

Instytut wydaje dwa anglojęzyczne czasopisma naukowe: „Journal of Horticultural Research”, „Journal of Apicultural Science” oraz polskojęzyczne czasopismo „Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa”.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy aktywnie uczestniczy w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area − ERA). Współpracuje z większością polskich i zagranicznych instytutów i uczelni działających w szeroko pojętej dziedzinie ogrodnictwa przez gościnne wykłady, wymianę informacji i koordynację badań, jak też w ramach wspólnych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Obecnie Instytut jest partnerem w 7 projektach realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej; w 8 – realizowanych w ramach funduszy strukturalnych (POIG); w 12 – ramach programu COST i w kilkunastu realizowanych w ramach innych programów międzynarodowych (np. Life+, Leonardo); realizuje 6 projektów Naukowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 16 projektów Narodowego Centrum Nauki. Na zlecenie MRiRW realizuje: Program Wieloletni – 50 zadań, Postęp biologiczny – 16 zadań; Rolnictwo Ekologiczne – 3 zadania. Instytut Ogrodnictwa jest aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Instytutów Sadowniczych (European Fruit Research Institutes Network – EUFRIN), koordynatorem Centrum Zaawansowanych Technologii Agro-Tech i Sieci Naukowej „Agroinżynieria dla zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich – AgEngPol”, a także członkiem-założycielem Polskiej Platformy Technologicznej Żywności. Instytut aktywnie uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów badawczych z zakresu Zasobów Genowych Roślin Warzywnych i Sadowniczych, m.in. w tworzeniu Europejskiej Kolekcji Podstawowej (European Core Collection) wegetatywnie rozmnażanych gatunków z rodzaju Allium, oraz prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z naukowymi ośrodkami z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Republiki Chińskiej i krajów Europy wschodniej. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, takich jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Ogrodniczych – ISHS, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Grzybów Uprawnych, Europejskie Towarzystwo Badań nad Chwastami (European Weed Research Society) i innych.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę efektów działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2009-2012, w wyniku której Instytut uzyskał kategorię naukową A.


Opracowano w Zakładzie Upowszechniania Nauki Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego


INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >