Skip to content

Program wieloletni IHAR-PIB / IO 2015-2020

Program wieloletni IHAR-PIB / IO pod nazwą: ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”
ustanowiony Uchwałą nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą:

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2015–2020.

Program wykonują: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Program pozostaje w ścisłym związku z europejskimi sieciami naukowymi typu European Research Area Network (ERA–NET), w szczególności ERANET-C-IPM, której uczestnikami są IHAR-PIB i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Program nawiązuje także do problematyki ustanawianego przez Komisję Europejską programu HORYZONT 2020.

Zaplanowane w Programie zadania będą stanowiły wsparcie dla realizacji priorytetów zawartych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych.

Celem głównym Programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich.

W ramach Programu, w Instytucie Ogrodnictwa realizowane są dwa zadania:

Nr zadaniaObszar tematyczny / Tytuł zadaniaKierownik zadania
Obszar tematyczny 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych
1.3.
Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków Cel i uzasadnienie zadania
dr Mirosław Sitarek
Miroslaw.Sitarek@inhort.pl
1.7.Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych Cel i uzasadnienie zadaniadr Dorota Kruczyńska
Dorota.Kruczynska@inhort.pl

Kwota dotacji na lata 2015−2020: 15 245 000 zł

Udostępnij na: