Skip to content

Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO)

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Tytuł projektu: „Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO)”,
Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0003/21-00

Tytuł projektu:

CENTRUM INNOWACYJNYCH I ZRÓWNOWAŻONYCH TECHNOLOGII OGRODNICZYCH (CIZTO)
RPLD.01.01.00-10-0003/21-00

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 01 marca 2021 r.

Termin zakończenia realizacji Projektu: 31 grudnia 2023 r.

Beneficjent:

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

96-100 Skierniewice

Opis Projektu:

Planowane Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO) to nowoczesny kompleks laboratoryjny – miejsce funkcjonowania interdyscyplinarnych grup badaczy i multidyscyplinarnych zespołów naukowych pracujących w sąsiadujących przestrzeniach laboratoryjnych na rzecz rozwiązywania najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym, takich jak susza hydrologiczna, zanieczyszczenia i erozja gleb, zwalczanie chorób i szkodników roślin oraz hodowla nowych odmian i gatunków. Zarówno grupy badaczy, zespoły naukowe jak i przestrzenie laboratoryjne będą jednocześnie łatwo dostępne dla producentów i przedsiębiorstw, chcących opracować innowacyjne technologie, produkty.

Centrum stanowić będzie: budynek główny – składający się z części laboratoryjnej i zaplecza badawczego niezbędnego do prawidłowej realizacji i dokumentacji  procesu badawczego oraz budynku technicznego. Unikalnym w skali kraju elementem organizacji struktury kompleksu laboratoryjnego będzie wydzielona w obiekcie przestrzeń warsztatowa przygotowana w oparciu o tzw. ideę „Living Lab” – żywego laboratorium. Planowana infrastruktura CIZTO wraz z istniejącym zapleczem badawczym IO – PIB stanowić będą najnowocześniejszy w Polsce kompleks infrastruktury badawczej, konkurencyjny do ośrodków działających w Europie Zachodniej. Unowocześniona infrastruktura badawcza umożliwi skuteczniejsze aplikowanie o innowacyjne projekty badawcze oraz będzie sprzyjać efektywnemu transferowi technologii, intensyfikacji współpracy z przemysłem i konsolidacji bazy naukowej funkcjonującej w regionie.

Cel Projektu:

Celem programu badawczego przewidzianego do realizacji w oparciu o tworzoną  infrastrukturę kompleksu CIZTO jest opracowywanie nowych, innowacyjnych lub ulepszonych technologii produkcji produktów ogrodniczych wytwarzanych z zachowaniem zasad zrównoważonej gospodarki chroniącej zasoby naturalne i klimat, które to działania wpisują się bezpośrednio w Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego, jakim jest „Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze”. Oznacza to konieczność podjęcia kompleksowych badań w zespołach interdyscyplinarnych, które umożliwią rozwiązywanie najbardziej istotnych problemów produkcji ogrodniczej, jakimi są współczesne zagrożenia w postaci suszy hydrologicznej i postępujących zmian klimatu. Czynniki te w aspekcie praktycznym przekładają się na problemy ochrony upraw ważnych gospodarczo gatunków roślin ogrodniczych i konieczność wypracowania dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gospodarowania glebą.

Przewiduje się, że cel ten zostanie osiągnięty z wykorzystaniem wnioskowanej infrastruktury poprzez:

  1. rozwijanie i doskonalenie innowacyjnych technologii produkcji ogrodniczej, zmniejszających zużycie wody, pestycydów i śladu węglowego, w tym innowacyjne technologie produkcji w systemie obiegu zamkniętego,
  2. ocenę reakcji roślin ogrodniczych na stresy abiotyczne takich jak susza, wysokie temperatury, czy zasolenie gleb,
  3. wykorzystanie technik in vitro w produkcji wysokiej jakości roślin ogrodniczych, o podwyższonej odporności na stres suszy, choroby i szkodniki oraz udoskonalonych cechach sensorycznych, przetwórczych i prozdrowotnych odpowiadających aktualnym trendom zapotrzebowania odbiorcy końcowego,
  4. opracowywanie innowacyjnych metod uzyskiwania i selekcji materiałów do hodowli roślin ogrodniczych z wykorzystywaniem metod molekularnych przez identyfikację markerów odporności na stres biotyczny i abiotyczny roślin oraz
  5. opracowywanie i doskonalenie biologicznych metod zapobiegania i ograniczania degradacji środowiska glebowego z gwarancją wysokiej jakości plonów, opartych na wykorzystaniu pożytecznych mikroorganizmów i bioproduktów uzyskanych z udziałem wyselekcjonowanych szczepów tych mikroorganizmów

Wartość Projektu:

48 881 441,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
33 874 873,09 zł

Udostępnij na: